Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-949-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak, Tomasz Błasiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu modułu student posiada wiedzę: z zakresu budowy i funkcji tkanki nerwowej oraz układu nerwowego ssaków, opartą o aktualną literaturę przedmiotu oraz obserwacje laboratoryjne (K_W05, K_W06). W szczególności:

- student potrafi opisać budowę i funkcję komórek zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem cech komórki nerwowej i glejowej (K_W03),

- student potrafi opisać neurofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania komórek nerwowych i ich zespołów (K_W13),

- student rozumie mechanizmy jonowe leżące u podstaw potencjału spoczynkowego, generowania potencjału czynnościowego i przekaźnictwa synaptycznego,

- student potrafi wyjaśnić na czym polega integracyjna funkcja ośrodkowego układu nerwowego,

- student zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach struktury i funkcji układu nerwowego (K_W18),

- student zna zasady planowania badań elektrofizjologicznych na preparacie in vivo tkanki nerwowej ssaków (K_W09; +++).

Student posiad umiejętność:

- przeprowadzania analizy informacji pochodzącej z różnych źródeł naukowych i formułowania/przedstawiania poprawnych wniosków (K-U09),

-student będzie potrafił wykonywać zewnątrzkomórkowe rejestracje aktywności pojedynczych komórek nerwowych i populacji neuronalnych (potencjały polowe) oraz wewnątrzkomórkowe rejestracje z zastosowaniem techniki patch-clamp (K_W06; +++), w szczególności z wykorzystaniem technik mikroelektrodowych stosowanych do (K_U02; +++):

• zewnątrzkomórkowej rejestracji aktywności pojedynczych komórek nerwowych (potencjały czynnościowe) i populacji neuronalnych (potencjały polowe),

• wewnątrzkomórkowej rejestracji zjawisk błonowych z wykorzystaniem techniki patch-clamp,

• elektrycznej i chemicznej stymulacji tkanki nerwowej.

- Ponadto, student rozszerzy swoje umiejętności językowe w zakresie posługiwania się specjalistycznym, technicznym słownictwem z dziedziny neurobiologii i neurofizjologii (K_U14; +++).

- student zna literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim i angielskim (K_U02),

- student potrafi krytycznie analizować i selekcjonować informacje, naukowe (K_U04).

Student rozwinie kompetencje w zakresie:

- współpracy w grupie (K_K02),

- stosowania zasad etyki w badaniach naukowych, w szczególności z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.


Wymagania wstępne:

Wiedza obejmująca podstawowe zagadnienia z biologii komórki, fizjologii zwierząt oraz podstawy nauk ścisłych (chemia, matematyka). Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin składający się z części ustnej (dyskusji zagadnień zawartych w treści modułu oraz sprawdzenie/wykorzystanie niektórych umiejętności studenta) oraz z części praktycznej (sprawdzenie umiejętności związanych z pracą laboratoryjną).

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi

Metody problemowe – metody aktywizujące - dyskusja zagadnień opracowanych samodzielnie przez studentów.

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 10 godzin

udział w konwersatoriach: 10 godzin

udział w ćwiczeniach: 25 godzin

przygotowanie do konwersatoriów: 15 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń: 20 godzin

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

łączny nakład pracy studenta: 95 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

1. Komórki budujące układ nerwowy ssaków

a. komórki nerwowe

b. komórki glejowe

2. Potencjał błonowy komórki nerwowej

a. mechanizm powstawania potencjału spoczynkowego

b. mechanizm powstawania potencjału czynnościowego

3. Sygnalizacja wewnątrz komórkowa

a. wewnątrzkomórkowa sygnalizacja elektryczna

b. chemiczne przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe

4. Przekazywanie sygnału pomiędzy komórkami nerwowymi

a. transmisja synaptyczna

b. komunikacja elektryczna

5. Organizacja i zasady działania sieci neuronalnych

a. przepływ informacji w obwodach neuronalnych (na przykładzie łuków odruchowych)

b. reguły rządzące przepływem i przetwarzaniem informacji w sieciach neuronalnych

6. Anatomia układu nerwowego ssaków

7. Funkcjonalna budowa układu nerwowego ssaków

a. układy specyficzne

b. układy niespecyficzne

Literatura:

A. Longstaff. Krótkie wykłady. Neurobiologia. PWN, Warszawa, 2002.

T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. Mózg a zachowanie. PWN, 2005.

E. Kandel, J. Schwartz, T. Jessell, S. Siegelbaum, A. Hudspeth. Principles of Neural Science. Elsevier, 2012.

L. Squire, D. Berg, F. Bloom, S. du Lac, A. Ghosh, N. Spitzer. Fundamental Neuroscience. Academic Press, 2014.

Uwagi:

II rok, I stopień, studia stacjonarne

Ścieżka kształcenia indywidualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak, Tomasz Błasiak
Prowadzący grup: Anna Błasiak, Tomasz Błasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.