Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla komórek i tkanek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-950-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hodowla komórek i tkanek
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptak, Agnieszka Rak
Prowadzący grup: Anna Ptak, Agnieszka Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z technikami hodowli komórek i tkanek w warunkach in vitro.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenie w zakresie wiedzy:

Student rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne zachodzące podczas hodowli in vitro komórek (K_W01); potrafi przełożyć zdobytą wiedzę na poziom tkanek i narządów (K_W09); zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach in vitro (K_W17).


Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Student stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w hodowli in vitro komórek i tkanek (K_U01); czyta ze zrozumieniem literaturę w języku angielskim (K_U03) z zakresu hodowli in vitro wykorzystując dostępne bazy danych (K_04); przeprowadza obserwacje oraz wykonuje samodzielnie proste pomiary biologiczne (K_U08).


Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek (K_K02); potrafi określić priorytety służące realizacji danego zadania (K_K03); jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_06).


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest udział we wszystkich zajęciach laboratoryjnych oraz ich zaliczenie (realizacja wyznaczonych zadań, pozytywna ocena z przedłożonych raportów z ćwiczeń).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obowiązkowy aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych oraz realizacja wyznaczonych zadań, opracowanie raportów z ćwiczeń na ocenę.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - pokaz procedur do zajęć.

Metody praktyczne – pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych – 30 h

Praca własna studenta:

- przygotowanie się do zajęć – 5 h

- przygotowanie raportów z zajęć laboratoryjnych – 10 h

Suma – 45 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Otrzymywanie zawiesiny komórek izolowanych z różnych tkanek i narządów - hodowle pierwotne: mono-, ko-kultury oraz hodowle narządowe. Hodowla komórek różnych linii nowotworowych i nienowotworowych, metody zamrażania komórek, pasażowanie komórek, prowadzenie krótkich eksperymentów. Analiza tempa proliferacji komórek w hodowli, określanie ich żywotności.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

• S Stokłosowa; Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

• RI Freshney Culture of Animal Cells- A manual of Basic Technique- Wiley-Liss Inc, New York, 1994.

• Artykuły naukowe dotyczące tematyki przedmiotu (wybór).

Uwagi:

Obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptak, Agnieszka Rak
Prowadzący grup: Anna Ptak, Agnieszka Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.