Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Palinologia z elementami palinologii sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-953 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Palinologia z elementami palinologii sądowej
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie głównych zagadnień dotyczących ekologii zapylania wraz z morfologią ziaren pyłku. Zapoznanie z czynnikami kształtującymi skład palinologiczny prób pobranych z osadów kopalnych, stanowisk archeologicznych, miodów, powietrza oraz prób przeznaczonych do analiz sądowych. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych wykorzystywanych w palinologii oraz interpretacji diagramów pyłkowych i analizy spektrów pyłkowych prób sądowych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- student zna cechy budowy ziaren pyłku pozwalające na ich identyfikację

- student potrafi wytłumaczyć na czym polegają podstawowe metody badawcze w palinologii i kiedy się je stosuje

- student ma wiedzę na temat przemian szaty roślinnej w przeszłości

- student ma wiedzę na temat wpływu działalności gospodarczej człowieka na szatę roślinną w przeszłości

- student potrafi wytłumaczyć zróżnicowanie składu prób palinologicznych, w tym sądowych

- student potrafi interpretować wyniki badań palinologicznych na tle danych archeologicznych

- student ma wiedzę na temat uczulających właściwości ziaren pyłku oraz zna metody minimalizowania objawów alergii na ziarna pyłku


W zakresie umiejętności:

Student rozpoznaje najczęściej spotykane ziarna pyłku w preparatach mikroskopowych

Student potrafi dokonać interpretacji zjawisk widocznych na diagramach pyłkowych

Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze stosowane w palinologii.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń w formie rozpoznawania ziaren pyłku w mikroskopie, aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest 70% obecności.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie kursu w formie egzaminu pisemnego (test jednokrotnego wyboru, opis rysunków i schematów oraz część opisowa) z zakresu materiału prezentowanego podczas wykładów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

- identyfikacji ziaren pyłku w preparatach mikroskopowych. Każdy student otrzyma zestaw 8 preparatów palinologicznych, w których należy poprawnie zidentyfikować ziarna pyłku. Do zaliczenia wymagane jest prawidłowe rozpoznanie 4 ziaren pyłku.

- aktywność podczas zajęć, udzielenie prawidłowych odpowiedzi na temat wyboru właściwych metod badawczych stosowanych w palinologii oraz poprawna interpretacja diagramów pyłkowych prezentowanych w trakcie zajęć


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

W trakcie pisemnego egzaminu:

- poprawne opisanie rysunków i schematów (30 %)

- udzielenie poprawnych odpowiedzi testowych z zakresu materiału prezentowanego na wykładach (70 %)

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna


Ćwiczenia:

- ćwiczenia praktyczne w identyfikacji ziaren pyłku z wykorzystaniem mikroskopu, samodzielne przygotowanie preparatów mikroskopowych, analiza trwałych preparatów, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne.
Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ

Udział w wykładach 30h

Udział w ćwiczeniach 35 h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 5 h

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 20 h


SUMA 95 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady:

Ekologia zapylania wraz z morfologią ziaren pyłku. Czynniki kształtujące skład palinologiczny prób oraz „odcisk palinologiczny”

Obecność ziaren pyłku w atmosferze znaczenie badań aeropalinologicznych w alergologii. Korelacja prób palinologicznych z kalendarzem pylenia. Obecność ziaren pyłku w miodach oraz ich pochodzenie geograficzne. Palinologia w kryminalistyce.

Czwartorzędowa historia roślinności w oparciu o dane palinologiczne. Wpływ działalności człowieka na zbiorowiska roślinne odnotowany w diagramach pyłkowych korelacja z wynikami badań archeologicznych

Ćwiczenia:

Identyfikacja ziaren pyłku w preparatach palinologicznych. Podstawowe metody badawcze stosowane w palinologii. Przygotowanie laboratoryjne materiałów różnego typu do sporządzenia preparatów mikroskopowych. Sporządzanie preparatów mikroskopowych. Analiza diagramów pyłkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

Dybova-Jachowicz., Sadowska A. (red.), 2003. Palinologia. Wyd. Instytutu Botaniki PAN

Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E., 1991. Pollen analysis. Second Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

Weryszko-Chmielewska E.(red.), 2006. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Lublin 2006.

Hall David W., Byrd Jason H., 2012. Forensic botany, a practical guide. Wiley-Blackwell

Artykuły naukowe dotyczące problematyki przedmiotu (wybór).

Uwagi:

Studia drugiego stopnia, I, II rok, kurs fakultatywny

Wykłady i ćwiczenia w pracowniach Instytutu Botaniki z wykorzystaniem oryginalnych materiałów palinologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.