Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii nowotworów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-954 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii nowotworów
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Hoja-Łukowicz, Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie procesów zachodzących w komórce prowadzących do rozwoju nowotworu.

Efekty kształcenia:

Student opisuje molekularne podstawy procesu nowotworzenia i wyjaśnia ich regulację na poziomie komórkowym. Przewiduje i rozumie skutki zaburzeń genetycznych w procesie nowotworzenia. Rozumie znaczenie roli onkogenów i genów supresorowych w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy. Definiuje podstawowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych. Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i pogłębiania wiedzy w związku ze stałym rozwojem onkologii.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• Wykład:

- forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru sprawdzający poziom i zakres opanowanego materiału)

- warunki zaliczenia: uzyskanie min. 60% punktów z testu

- warunki dopuszczenia do egzaminu: uprzednie zaliczenie konwersatorium

• Konwersatorium:

- obecność na wszystkich zajęciach (brak nieobecności nieusprawiedliwionych, jeśli usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim to nie więcej niż 25% czasu trwania konwersatorium),

- przygotowanie przez studenta krótkiego opracowania problemu dotyczącego biologii nowotworów będącego kanwą do dalszej dyskusji ukierunkowanej na określoną problematykę na forum grupy,

- umiejętność oraz zaangażowanie podczas uczestniczenia w dyskusji, prezentacji wyników, opinii, stanowiska na dany temat,

- aktywny udział w zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostaną sprawdzone w postaci egzaminu pisemnego (test jednokrotnego wyboru). Student powinien znać genetyczne podłoże chorób nowotworowych (znajomość pojęć: karcynogen, ksenobiotyk, inicjator karcynogenezy, promotor karcynogenezy, protoonkogen, onkogen, onkogen wirusowy, gen supresorowy, skutki działania promieniowania jonizującego i nadfioloetowego na DNA, mechanizmy naprawcze), potrafić wymienić cechy komórki nowotworowej, potrafić wskazać różnice między nowotworem łagodnym a złośliwym, znać konsekwencje zaburzeń regulacji cyklu komórkowego oraz apoptozy (punkty kontrolne, rola białek p53, p21, Rb, INK4), mieć wiedzę na temat podłoża braku obrony immunologicznej przeciw nowotworom, znać przebieg inwazji i tworzenia przerzutów, znać standardowe metody stosowane podczas leczenia nowotworów.

Efekty kształcenia w dotyczące umiejętności zostaną ocenione na podstawie opracowanego przez studenta zadania problemowego w oparciu o samodzielnie wyszukane i zestawione źródła informacji. Oceniana będzie również umiejętność prezentowania problemu, analizowania, syntezy danych i interpretowania danych.


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny)

• metody problemowe (referat)

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

•Wykład - 20 godz.

•Konwersatorium - 10 godz.

Praca własna studenta:

•Lektura publikacji i przygotowanie do dyskusji na zadane tematy podczas konwersatorium: 10 godz.

•Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.


W sumie:60 godz. = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykład: Podstawowe zaburzenia prowadzące do powstania nowotworu, cechy komórek nowotworowych, klonalny rozwój nowotworu, nowotwory łagodne i złośliwe, rola białek kodowanych przez onkogeny (ras, p53) w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy, onkogeny wirusowe, geny supresorowe, neoangiogeneza, inwazja, metastaza, markery nowotworowe, czynniki ryzyka, metody leczenia nowotworów.

Konwersatorium: przygotowanie i moderowanie dyskusji na podstawie specjalistycznej literatury na wybrane tematy dotyczące problematyki biologii nowotworów.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

R.A. Weinberg. The biology of cancer. Garland Science 2007 lub 2013.

Uwagi:

Fakultatywny; II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Hoja-Łukowicz, Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: Dorota Hoja-Łukowicz, Małgorzata Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.