Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy żywienia i żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-955 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Problemy żywienia i żywności
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 3 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wronka
Prowadzący grup: Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przedstawienie wpływu diety na przebieg rozwoju i kondycję człowieka oraz metod oceny i czynników warunkujących sposób żywienia i stan odżywienia organizmu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student charakteryzuje sposób odżywiania człowieka w aspekcie ewolucyjnym i historycznym.

Student omawia teorie ewolucyjne tłumaczące epidemie otyłości i chorób żywieniozaleznych.

Student umie wymienić biologiczne i środowiskowe czynniki warunkujące sposób żywienia i stan odżywienia na poziomie indywidualnym, grupowym i populacyjnym.

Student przedstawia podstawowe zasady prawidłowego żywienia na różnych etapach życia.

Student umie wymienia składniki diety o pozytywnym i negatywnym wpływie na organizm człowieka.

Student charakteryzuje negatywny wpływ zanieczyszczeń żywości na zdrowie człowieka.

Student przedstawia interakcje pomiędzy składnikami odżywczymi diety, polimorfizmami genetycznymi i kondycją biologiczną organizmu/

Student wymienia kryteria oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia na poziomie indywidualnym, grupowym i populacyjnym.

Umiejętności:

Student potrafi ocenić prawidłowość sposobu żywienia i stanu odżywienia.

Student potrafi rozpoznawać czynniki ryzyka nieprawidłowego żywienia.

Kompetencje społeczne:

Student posiada umiejętność wyszukiwania wiarygodnych, popartych wynikami badań naukowych informacji.

Student krytycznie analizuje informacje zamieszone na stronach internetowych prezentujących diety.


Wymagania wstępne:

Znajomość budowy i funkcjonowania układu pokarmowego człowieka, mechanizmów regulacyjnych spożywania pokarmu, trawienia i wchłaniania.

Forma i warunki zaliczenia:

Test jednokrotnego wyboru

Do uzyskania oceny 3,0 wymagane jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań,


Warunkiem przystąpienia do testu jest zaliczenie ćwiczeń czyli wykonanie zadań praktycznych obejmujących materiał realizowany podczas ćwiczeń:

• poprawne wykonanie pomiarów antropometrycznych,

• ocenę stanu odżywienia na podstawie przykładowych danych,

• ocenę prawidłowości sposobu żywienia na podstawie przykładowych danych,

• zaplanowanie kwestionariusza do oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia

• przygotowanie prezentacji dotyczącej określonej diety alternatywnej.

Zadania praktyczne będą wykonywane i oceniane podczas ćwiczeń i seminarium.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student charakteryzuje dietę człowieka w różnych okresach pradziejowych i historycznych.

Student wymienia przyczyny epidemii otyłości i chorób żywieniozależnych.

Student definiuje jakie czynniki biologiczne i środowiskowe mogą wpływać na rodzaj diety i stan odżywienia na poziomie indywidualnym, grupowym i populacyjnym.

Student wyjaśnia zależność pomiędzy czynnikami genetycznymi, środowiskowymi, stenem zdrowia oraz dietą.

Student wymienia przynajmniej dziesięć produktów bogatych w białka, tłuszcze, węgłowany, witaminy oraz minerały.

Student podaje po pięć przykładów składników bioaktywnych oraz dodatków do żywności

Student wymienia czynniki wpływające na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

Student charakteryzuje podstawowe zalecenia żywieniowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Student wymienia przynajmniej 5 produktów szczególnie zalecanych oraz odradzanych w diecie kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

Student wymienia najczęściej popełniane w polskim społeczeństwie błędy żywieniowe.

Student wymienia kryteria jakie powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie prawidłowości sposobu żywienia oraz stanu odżywienia.

Student prawidłowo wykonuje pomiary antropometryczne niezbędne do oceny stanu odżywienia.

Student przynajmniej w trzech na pięć przypadków prawidłowo ocenia stan odżywienia na podstawie danych antropometrycznych.

Student krytycznie analizuję sposób żywienia danej osoby i potrafi wskazać większość błędów żywieniowych.

Student szacuje na podstawie danych ankietowych ryzyko wystąpienia zaburzeń żywieniowych.

Student wyszukuje wiarygodne, poparte wynikami badań naukowych wiadomości na zadany temat.

Student poddaje krytycznej analizie wiadomości zawarte w Internecie.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody problemowe ( wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna),

• metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia, metoda projektów).


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach – 15 h

Uczestnictwo w ćwiczeniach i konwersatoriach - 15 h

Przygotowania do konwersatorium w tym czytanie wskazanej literatury - 10 h

Przygotowanie do ćwiczeń - 3 h

Przygotowanie do zaliczenia -15 h

uczestnictwo w zaliczeniu - 2 h

suma - 60 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady:

1. Żywienie człowieka w pradziejach i okresach historycznych. Teorie ewolucyjne tłumaczące epidemie otyłości i chorób żywienio-zależnych.

2. Czynniki fizjologiczne, genetyczne i środowiskowe wpływające na sposób żywienia i stan odżywienia na poziomie indywidualnym, grupowym i populacyjnym.

3. Składniki odżywcze, dodatki do żywności zanieczyszczenia, substancje antyodżywcze oraz ich wpływ na rozwój i kondycje biologiczną człowieka.

4. Zasady prawidłowego żywienie człowieka na różnych etapach życia. Jakość i bezpieczeństwo żywności.

5. Rola racjonalnej diety w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych.

Ćwiczenia:

1. Metody oceny sposobu żywienia, zalety i wady pod kątem przydatności w różnych rodzajach badań.

2. Antropometryczna ocena stanu odżywienia.

3. Praktyczna ocena jakościowa i ilościowa diety i ocena stanu odżywienia.

4. Metody analizy składu ciała.

Konwersatorium:

Wady i zalety diety alternatywnych oraz wybranych odchudzających diet alternatywnych.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, t. 1. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Uwagi:

Fakultatywny, obowiązkowy w ramach ścieżki Antropologia Biologiczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wronka
Prowadzący grup: Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.