Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-956-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń
Prowadzący grup: Mariusz Cichoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

Student zna zawartość typowego raportu naukowego. Posługuje się poprawnym językiem używanym w obszarze nauk przyrodniczych. Zna podstawową metodologię planowania badań, w tym doboru odpowiedniej wielkości prób. Zna zasady gromadzenia danych i podstawy ich analizy. Zna zasady raportowania wyników badań (wyniki w tekście, tabele, grafiki itp.)


Student potrafi korzystać z baz danych informacji naukowej, wyszukiwać oryginalne publikacje. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji naukowej, w tym ze źródeł internetowych. Potrafi napisać krótkie teksty (np. streszczenie) mając na względzie prawidłową logikę wywodu i budowania zdań.


Wykazuje konstruktywny krytycyzm w stosunku do własnych działań jak i działań innych osób, szczególnie jeśli chodzi o ocenę wiarygodności informacji naukowej zawartej w różnych publikacjach, szczególnie internetowych. Rozumie potrzebę planowania swoich działań w celu uzyskania najlepszych efektów.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Postępy studentów będą oceniane na bieżąco w trakcie zajęć. Ocenie podlegać będą także krótkie teksty pisane przez studentów oraz ich prezentacje.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie wszystkich zadań zleconych przez nauczyciela.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Krótkie eseje (np. streszczenia, plany maszynopisów, projektów badań) pisane w ramach pracy własnej studenta poza zajęciami, oceniane przez nauczyciela i innych studentów. Krótkie zadania obliczeniowe (ocena koniecznej wielkości próby) i zadania przy komputerze (np. z bazami). Krótkie wystąpienia ustne oceniane przez nauczyciela i innych studentów.

Oceniana będzie poprawność używanego słownictwa, poprawnej konstrukcji zdań, logika wywodu, dobór źródeł informacji, krytycyzm, zdolność planowania, umiejętność posługiwania się bazami danych i bazami informacji naukowej. Student uzyska zaliczenie o ile wszystkie powyżej wymienione elementy oceny będą pozytywne.


Metody dydaktyczne:

Prezentacje

Ćwiczenia przy komputerze

Studia przypadków

Dyskusje


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h

Praca własna studenta – 20h

Suma godzin: 50


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zasady sporządzania raportów naukowych. Rola poszczególnych części raportu. Poprawność językowa, logika wywodu, rola odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury. Poprawność raportowania wyników analiz. Tabele i graficzne przedstawianie wyników. Zasady prowadzenia dyskusji. Podstawy planowania badań i analizy ich wyników. Bazy danych i programy do analizy danych. Bazy literatury naukowej i inne źródła informacji naukowej. Recenzja raportu naukowego.

Literatura:

Literatura podstawowa

January Weiner. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny

Uwagi:

I stopień, III rok, ścieżka indywidualnego kształcenia; obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń
Prowadzący grup: Mariusz Cichoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.