Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-959 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Toksykologia - wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptak
Prowadzący grup: Anna Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z ogólna problematyką toksykologii, klasyfikacją trucizn, mechanizmem ich działania toksycznego oraz losami w organizmie.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student wymienia i charakteryzuje substancje toksyczne występujące w środowisku.

Student opisuje drogi wchłaniania oraz skutki działania substancji toksycznej w organizmie.

Student posługuje się terminologią właściwa dla toksykologii.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru, uzupełnienie tekstu, opis schematów.


Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów uzyskanych na egzaminie pisemnymMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną sprawdzone poprzez egzamin pisemny; kryterium: student potrafi wymienić, scharakteryzować oraz opisać drogi wchłaniania i skutki działania toksycznego w organizmie co najmniej dwóch przedstawicieli z każdej omawianej grupy trucizn.

Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h

Praca własna studenta:

przygotowanie do egzaminu – 20 h

w sumie: 50 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień:

Toksykologia jako dyscyplina naukowa. Podstawowe pojęcia toksykologiczne. Historia i klasyfikacja trucizn. Drogi wprowadzania trucizn do organizmu. Wchłanianie substancji ich transport, akumulacja i wydalanie. Zależność pomiędzy stężeniem związku, czasem narażenia na niego, a efektem działania. Cykle obiegu substancji toksycznych, bioakumulacja i biomagnifikacja trucizn w łańcuchach troficznych. Charakterystyka substancji toksycznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wpływ na organizm człowieka. Toksykologia środków odurzających. Toksykologia środków dodawanych do żywności. Toksykologia rozpuszczalników organicznych. Toksykologia metali i metaloidów. Problemy toksykologiczne związane z produkcją tworzyw sztucznych i artykułów gospodarstwa domowego.

Literatura:

Literatura uzupełniająca;

Seńczuk W. Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa 2005

Manahan S.E. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, 2006

Uwagi:

I, studia I stopnia; fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptak
Prowadzący grup: Anna Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.