Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-960 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zoogeografia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pyrcz
Prowadzący grup: Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie wiedzy na temat głównych czynników ekologicznych, klimatycznych i geologicznych kształtujących współczesne oraz historyczne rozmieszczenie zwierząt lądowych i morskich. Zapoznanie z głównymi wzorcami i terminologią zasięgów, sposobami dyspersji, rodzajami barier zoogeograficznych i ich wpływu na możliwości zmian rozmieszczenia organizmów oraz z graficznymi metodami odwzorowywania zasięgów. Zrozumienie ewolucyjnych podstaw kolonizacji nowych obszarów zgodnie z metodami analitycznymi zoogeografii historycznej i ekologicznej oraz ewolucyjne podstawy specjacji. Opanowanie podstaw biogeografii wysp. Zapoznanie się z metodami opisywania bioróżnorodności w skali lokalnej i globalnej. Zrozumienie wpływu czynników antropogenicznych na kształtowanie się zasięgów oraz na różnorodność biotyczną w skali globalnej.

Efekty kształcenia:

Student rozumie czynniki wpływające na rozmieszczenia organizmów na kuli ziemskiej. Zna podziały na krainy zoogeograficzne i biomy. Student potrafi rozpoznawać elementy zoogeograficzne w faunie polskiej i światowej. Potrafi opisać czynniki determinujące pochodzenie gatunków na danym obszarze oraz genezę faun, w tym obszarów wyspowych w rozumieniu ekologicznym i geograficznym. Student interpretuje wzorce rozmieszczenia geograficznego organizmów z wykorzystaniem właściwych metod analitycznych.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie egzaminu w formie testu pytań otwartych, wymagane uzyskanie co najmniej 50% punktów. Możliwość uzyskania dodatkowych od 1 do 3 punktów za przygotowanie eseju z zadanego tematu związanego z kluczowymi zagadnieniami z wykładów.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemnego egzaminu sprawdzającego. Student umie zinterpretować przynajmniej połowę z ważniejszych wykresów; zna poprawne użycie przynajmniej polowy ważniejszych terminów zoogeograficznych, potrafi zinterpretować przynajmniej połowę map zasięgów, poda poprawne definicje dotyczące najważniejszych zagadnień zoogeograficznych, wykaże się umiejętnościa wyznaczania granic pomiędzy głównymi jednostkami zoogeograficznymi, poprawnie użyje połowę przykładów, zna główne teorie z dziedziny zoogeografii.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny; dyskusja dydaktyczna na temat ważniejszych zagadnień poruszanych na wykładzie.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: wykład – 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 15 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Historia zoogeografii; zoogeografia jako dział nauk biologicznych; opisowa a analityczna. Zasięgi geograficzne, wysokościowe, pionowe, zasięgi endemiczne; metody odwzorowania, kartowanie zasięgów. Zmiany zasięgów, pasywna i aktywna dyspersja; migracja; biohoria; czynniki behawioralne i fizjologiczne. Bariery biogeograficzne naturalne i sztuczne; w makro i mikroskali; wpływ innych gatunków; relatywizm barier. Wpływ człowieka na rozmieszczenie zwierząt w przeszłości i obecnie; przenoszenie pasywne; aktywne introdukcje; antropogenizacja środowiska; kontrola biologiczna. Krainy zoogeograficzne: zasady podziału; elementy zoogeograficzne; wytyczanie granic; obszar Polski w kategoriach zoogeograficznych; charakteryzacja morskich jednostek zoogeograficznych. Zoogeografia ekologiczna: czynniki abiotyczne i biotyczne; konkurencja międzygatunkowa; biomy lądowe; ekoregiony, biomy wodne. Zoogeografia historyczna: wędrówka kontynentów, Panbiogeografia, cykle Milankowicza; zlodowacenia plejstoceńskie; teoria refugiów plejstoceńskich Haffera; interpretacja bioróżnorodności niecki Amazonki; wzorce różnorodności motyli andyjskich. Biogeografia wysp: imigracja, ekstynkcja; równowaga dynamiczna; przystosowania; tempo imigracji i ekstynkcji; alternatywne teorie biogeografii wysp; biogeografia wysp na kontynentach; zależności obszarowo-gatunkowe; radiacja adaptacyjna. Zoogeografia analityczna: pochodzenie i ewolucja faun; pokrewieństwa obszarowe; metody badawcze (regresja i korelacja, współczynniki podobieństwa, analiza skupień, analiza wielowymiarowa, PAE i CADE; biogeografia kladystyczna, biogeografia filogenetyczna, DIVA). Metody szacowania bioróżnorodności, grupy modelowe, odwzorowanie, wskaźniki i miary różnorodności, obszary hot-spot, gradienty równoleżnikowe, wysokościowe, głębinowe, kraje megaróżnorodne. Specjacja skokowa, hybrydyzacja; dywergencja genetyczna; dryf a dobór naturalny; modele specjacji; tempo specjacji, zegary molekularne, materiał kopalny, dane paleoekologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa

Miklos Udvardy. Zoogeografia dynamiczna, Warszawa, 1978

Tomasz Pyrcz. Wybrane zagadnienia z taksonomii, zoogeografii i ewolucji faun górskich na przykładzie grupy modelowej, motyli z plemienia Pronophilini, Olsztyn, 2010

Literatura uzupełniająca:

Jan Kornaś & Anna Medwecka-Kornaś. Geografia roślin, Warszawa, 2002

Uwagi:

Obowiązkowy ścieżka biologia środowiskowa

I stopień, III rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pyrcz
Prowadzący grup: Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.