Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-962 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Biofizyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Elas, Michał Sarna, Anna Wiśniewska-Becker
Prowadzący grup: Martyna Elas, Adam Kłóś, Ewa Kowolik, Anna Kozińska, Martyna Krzykawska-Serda, Krystian Mokrzyński, Witold Mora de Korytowo-Korytowski, Tomasz Panz, Anna Rozlach, Michał Sabat, Michał Sarna, Justyna Sopel, Olga Wiecheć-Cudak, Anna Wiśniewska-Becker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Nabycie podstaw wiedzy z wybranych działów fizyki i zastosowanie jej do opisów zjawisk biologicznych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

• definiuje najważniejsze prawa fizyki i chemii leżące u podstaw procesów przyrodniczych;

• opisuje podstawowe metody analizy statystycznej oraz zasady

wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych;

• objaśnia uwarunkowania fizyczne i chemiczne oraz mechanizmy molekularne szlaków metabolizmu podstawowego;

• przedstawia podstawowe metody laboratoryjne i terenowe, służące do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych;

Umiejętności

Student:

• wykorzystuje podstawowe narzędzia, metody i techniki stosowane w pracy laboratoryjnej oraz terenowej w środowisku przyrodniczym;

• posługuje się literaturą naukową w języku polskim z zakresu biofizyki oraz czyta ze zrozumieniem odpowiednie teksty naukowe w języku obcym;

• samodzielnie wyszukuje i korzysta z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych;

• stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych biologicznych;

• dokonuje syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł i wyciąga na tej podstawie wnioski;

• w dyskusji specjalistycznej posługuje się językiem naukowym

typowym dla nauk biologicznych i edukacyjnych;

• przygotowuje prawidłowo udokumentowane opracowania pisemne oraz wystąpienia ustne na temat wybranych problemów biologicznych i edukacyjnych;

• uczy się samodzielnie zagadnień wyznaczonych przez opiekuna;

Kompetencje społeczne

Student:

• krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych;

• efektywnie wykonuje stawiane przed nim zadania, szanuje pracę własną i innych;

• współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role;

• jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt i własną pracę oraz szanuje pracę innych;

• troszczy się o bezpieczeństwo pracy własnej oraz innych, i potrafi wdrożyć odpowiednie procedury i zasady w stanach nagłego zagrożenia;

• wykazuje kreatywną postawę w życiu zawodowym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Ćwiczenia – obecność, ocena z każdego ćwiczenia obejmująca kolokwium oraz wykonanie ćwiczenia, i opracowanie wyników w czasie zajęć

2. Konwersatoria – obecność, ocena prezentowanych zadań i zagadnień, kolokwium

3. Po zaliczeniu ćwiczeń i konwersatoriów egzamin pisemny. Punkty dodatkowe za quizy po wykładach w trakcie semestru


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin, dyskusja w trakcie trwania zajęć, prezentacje, kolokwia i quizy. Kryteria oceny podawane na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład: 45 h

konwersatoria: 10 h

ćwiczenia: 25 h

egzamin: 1 h

konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 2 h

Godziny kontaktowe: razem 83 h


przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 12 h

przygotowanie do konwersatorium: 10 h

praca z materiałami dodatkowymi (literatura): 20 h

przygotowanie do egzaminu: 15 h

praca własna studenta: razem 57 h


Łączny nakład pracy studenta: 140 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Treści kursu: Układy mikro i makro; mikroskopia; Entropia. Układy biologiczne jako minimaliści; Termodynamika procesów nieodwracalnych, Przekaz informacji – biocybernetyka; Dyfuzja, skale czasowe i błądzenie losowe; Bioenergetyka, potencjały redoks; Błony biologiczne i transport; Przepływy i lepkość; Zagęszczone środowisko komórki; Biologiczna elektryczność; Radiobiologia; Fotobiologia i optyka; Magnetobiologia; Biomechanika

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych: Przepływy i lepkość, Termodynamika/biocybernetyka; Biooptyka; Bioenergetyka; Biomechanika; Elektryczność

Tematy konwersatoriów: Termodynamika; Fotobiologia; Błony, transport; Radiobiologia; Biofizyka zmysłów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Biofizyka, Podręcznik dla Studentów, pod redakcją F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001

Biofizyka dla Biologów, pod redakcją M.Bryszewskiej i W. Leyko, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca:

Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, Przestalski, S. Wydawn. Akademii Rolniczej, Wrocław, 1993

Physical Biology of the Cell, Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot, Garland, 2008, 2012

Biological Physics, Phillip Nelson, W.H. Freeman, 2013

Uwagi:

3 rok studiów I stopnia; kurs obowiązkowy

45 h wykładów (15 wykładów)

10 h konwersatoriów (5 konwersatoriów)

25 h ćwiczeń (6 ćwiczeń laboratoryjnych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Elas, Michał Sarna, Anna Wiśniewska-Becker
Prowadzący grup: Martyna Elas, Adam Kłóś, Ewa Kowolik, Anna Kozińska, Martyna Krzykawska-Serda, Krystian Mokrzyński, Witold Mora de Korytowo-Korytowski, Tomasz Panz, Anna Rozlach, Michał Sabat, Michał Sarna, Olga Wiecheć-Cudak, Anna Wiśniewska-Becker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.