Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-963 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda, Alina Stachurska-Swakoń, Zbigniew Tabarowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z mechanizmami adaptacji roślin i zwierząt do życia w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student rozumie:

- mechanizmy fizjologiczne umożliwiające przystosowanie roślin i zwierząt do życia w środowiskach ekstremalnych;

- mechanizmy adaptacyjne organizmów uruchamiane w odpowiedzi na stres biotyczny i zagrożenia cywilizacyjne.


Umiejętności

Student:

- wykonuje podstawowe analizy biologiczne wskazujące wpływ warunków środowiska na organizmy;

- korzysta z baz danych informacji naukowej;

- wyszukuje oryginalne publikacje i na ich podstawie prowadzi dyskusję naukową.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest: 1) w trakcie ćwiczeń - realizacja postawionych przed studentem zadań; 2) w trakcie konwersatoriów - postępy studentów będą oceniane na bieżąco na podstawie zaangażowania w przebieg merytorycznej dyskusji.

Egzamin końcowy: w formie pytań zamkniętych (testowych wielokrotnego wyboru), przynajmniej jedno pytanie otwarte. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza zdobyta podczas wykładów sprawdzana będzie na egzaminie końcowym za pomocą pytań testowych i otwartych. W trakcie ćwiczeń, na bieżąco, oceniana będzie prawidłowość wykonanych procedur. W trakcie konwersatoriów, ocenie przez nauczyciela będzie podlegać aktywny udział w dyskusji i poprawność wybranej literatury.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostaną uznane za osiągnięte jeśli student wykaże się znajomością przystosowań organizmów do życia: w zmienionym przez człowieka środowisku (zasolenie, skażenie środowiska metalami ciężkimi); w odpowiedzi na działający stres biotyczny; w warunkach pustynnych; w środowisku hiperbarycznym; na dużych wysokościach i w nieważkości.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności zostaną osiągnięte jeśli student prawidłowo wykona wszystkie analizy, wykaże się umiejętnością wyszukiwania literatury dotyczącej omawianych zagadnień i aktywnym udziałem w dyskusji prowadzonej w oparciu o w/w literaturę.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzących, wykorzystujące filmy i programy edukacyjne. Metody aktywizujące – konwersatoria - studenci w oparciu o proponowaną lub samodzielnie wybraną literaturę zdobywają wiedzę i wykorzystują ją do weryfikacji hipotez badawczych. Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne z użyciem specjalistycznego sprzętu z wybranych zagadnień przedmiotowych.

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach – 30 godzin

udział w konwersatoriach – 10 godzin

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

praca własna studenta (w tym: lektura wskazanych przez nauczyciela publikacji) - 25 godzin

w sumie: 100 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zagadnienia dotyczące adaptacji organizmów do życia w ekstremalnych warunkach środowiskowych, omawiane i prezentowane w trakcie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów będą dotyczyły m.in.:

reakcji organizmów na zmiany środowiskowe wynikające z silnej antropopresji: wzrost zanieczyszczenia powietrza, susza i stres temperaturowy (wyspy ciepła), zasolenie oraz skażenie gleby metalami ciężkimi; adaptacji i strategii organizmów w efekcie działania stresu biotycznego: konkurencja innych roślin i roślinożerców; zjawiska allelopatii; osobliwości fauny kominów hydrotermalnych, mechanizmy umożliwiające anhydrobiozę, troglobionty i adaptacje do życia pod ziemią, adaptacje do niskich temperatur otoczenia: zjawisko torporu i hibernacji, zamarzanie.

Literatura:

Literatura podstawowa

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. WSiP, Warszawa

Ashcroft F., Życie w warunkach ekstremalnych, Muza 2002

Literatura uzupełniająca

Kozłowski S., Granice przystosowania, Wiedza Powszechna 1986

Hanns-Christian Gunga, Human physiology in extreme environments, Elsevier 2015 (książka w formie elektronicznej dostępna przez stronę Biblioteki Jagiellońskiej)

Wybrane rozdziały z serii książek Oxford Environmental and Ecological Physiology series, Oxford University Press, dostępne w formie elektronicznej przez stronę Biblioteki Jagiellońskiej.

Uwagi:

Obowiązkowy dla ścieżki biologia środowiskowa; studia pierwszego stopnia, III rok

Wykłady/ konwersatoria w części "zoologicznej" rozpoczną się 26 lutego 2021 (piątek) godz. 10.00-11.30, na platformie MS Teams

Część "botaniczna" rozpocznie się 18 marca 2021 (czwartek) godz. 12.30-14.00 (wykład), i 14.15-16.00 (ćwiczenia) na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda, Alina Stachurska-Swakoń, Zbigniew Tabarowski
Prowadzący grup: Kaja Rola, Aneta Słomka, Alina Stachurska-Swakoń, Klaudia Sychta, Hajnalka Szentgyörgyi, Zbigniew Tabarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.