Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-966 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Musiał
Prowadzący grup: Krystyna Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie podstawowych procesów rozwojowych zachodzących w cyklu życiowym roślin wyższych, znaczenia badań empirycznych w poznaniu tych procesów, uzyskanie wiedzy dotyczącej znaczenia wyników badań podstawowych w praktyce hodowlanej roślin.

Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

student zna ontogenezę, budowę i funkcje struktur związanych z rozmnażaniem roślin, rozumie podstawowe kategorie pojęciowe biologii rozwoju, zna terminologię stosowaną w embriologii roślin oraz podstawowe techniki badawcze wykorzystywane w analizie procesów rozwojowych roślin modelowych

w zakresie umiejętności:

student potrafi przygotować podstawowe preparaty embriologiczne wykorzystując dostępny materiał roślinny i prawidłowo zinterpretować i udokumentować obserwacje.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny obejmujący krótkie pytania otwarte opisowe, test jednoktotnego wyboru, opis schematów, test wyboru prawda czy fałsz;

wymagany próg na ocenę dostateczny: 51-60%, dostateczny plus: 61-70%, dobry: 71-80%, dobry plus: 81-90%, bardzo dobry: 91-100%.

warunki dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:

– obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach

– prowadzenie dokumentacji analizowanych obrazów

mikroskopowych

– na zakończenie ćwiczeń praktyczny sprawdzian

obejmujący mikroskopowe rozpoznanie i zwięzły opis

preparatu embriologicznego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

w zakresie wiedzy – egzamin pisemny sprawdzający znajomość podstawowych procesów rozwojowych zachodzących w fazie generatywnej i wegetatywnej cyklu życiowego roślin wyższych oraz znajomość terminologii embriologicznej;

w zakresie umiejętności – na zakończenie ćwiczeń sprawdzenie umiejętności analizy mikroskopowej preparatu embriologicznego oraz wykonanie dokumentacji rysunkowej obserwowanych obiektów wraz z opisem zawierającym odpowiednie terminy embriologiczne


Metody dydaktyczne:

wykład

ćwiczenia z użyciem mikroskopów


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h

ćwiczenia – 15 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do ćwiczeń (lektura wskazanej literatury) – 5 h

• przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 5 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h


w sumie: 75 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Charakterystyka sposobów rozmnażania roślin. Procesy

i zjawiska związane z rozmnażaniem generatywnym roślin (mejoza, syngamia, przemiana faz jądrowych, przemiana pokoleń). Biologia procesów kwitnienia – model genetycznej kontroli indukcji i morfogenezy kwiatu. Morfogeneza organów generatywnych, tożsamość komórek linii generatywnej i jej genetyczne uwarunkowanie. Procesy sporogenezy, gametofitogenezy i gametogenezy w męskiej i żeńskiej linii. Etapy fazy progamicznej, zapłodnienie u roślin okrytozalążkowych

i molekularne aspekty tego procesu. Endosperma jako środowisko rozwoju zarodka – typy rozwojowe, stosunek ilościowy genomów rodzicielskich, imprinting genomowy. Rozwój zarodka – czynniki morfogenetyczne odpowiedzialne za ustalanie osi bazalno-apikalnej i planu budowy zarodka, embriogeneza u jedno-

i dwuliściennych, relacje zarodek/bielmo/sporofit macierzysty. Programowana śmierć komórki

w odniesieniu do komórek szlaku rozwojowego. Poliploidyzacja w organach i tkankach związanych

z rozmnażaniem. Apomiktyczna droga formowania nasion. Rozwój siewki i etapy kiełkowania.

Tematyka ćwiczeń

Podstawowe techniki utrwalania materiału roślinnego do badań oraz przygotowania preparatów embriologicznych. Anatomia główki pręcika w kolejnych stadiach rozwojowych, typy tapetum pylnikowego.

Analiza stadiów mikrosporogenezy, rozwój i budowa gametofitu męskiego w stadium pylenia. Budowa zalążni oraz podstawowych typów zalążków. Archespor żeński, proces megasporogenezy.

Typy rozwojowe gametofitu żeńskiego – analiza wybranych stadiów rozwoju monosporowego woreczka zalążkowego (typ Polygonum) oraz tetrasporowego woreczka zalążkowego (typ Fritillaria).

Budowa dojrzałego gametofitu żeńskiego oraz charakterystyka struktury poszczególnych jego komórek.

Typy rozwojowe endospermy – charakterystyka bielma jądrowego i komórkowego. Embriogeneza u roślin dwuliściennych, zarodek traw.

Budowa nasion obielmowych, bezbielmowych i bielmowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bednarska E. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 1994.

Lack A.J., Evans D.E. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca:

Twyman R.M. Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2003.

Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzewska D. Embriologia Angiospermae–rozwojowa i eksperymentalna. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1994.

Lersten N.R. Flowering plant embryology. Blackwell Publishing, 2004.

Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa, 2002.

Uwagi:

Obowiązkowy dla ścieżki biologia organizmów; III rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Musiał
Prowadzący grup: Krystyna Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.