Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-967 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju zwierząt
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Anna Jabłońska, Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o rozwoju embrionalnym i postembrionalnym wybranych bezkręgowców i kręgowców oraz o mechanizmach komórkowych i molekularnych odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg rozwoju.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student zna i rozumie złożoność procesów rozwoju zwierząt na poziomie komórkowym i molekularnym; zna podstawowe mechanizmy gametogenezy i rozwoju zarodkowego przedstawicieli wybranych grup zwierząt; zna przebieg procesów rozwojowych posługując się przykładem organizmów modelowych; zna podstawowe metody badawcze stosowane w badaniach rozwoju zwierząt; ma świadomość dynamicznego postępu w badaniach procesów rozwojowych zwierząt.

Umiejętności: Student interpretuje preparaty mikroskopowe i makroskopowe dotyczące gametogenezy i rozwoju zarodkowego wybranych bezkręgowców i kręgowców.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie pisemnej: test obejmujący pytania jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% punktów z egzaminu.

• warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

(1) obecności na wszystkich ćwiczeniach (każda nieobecność musi być usprawiedliwiona),

(2) aktywnego udziału w ćwiczeniach,

(3) uzyskania minimum 51% maksymalnej liczby punktów łącznie z trzech sprawdzianów pisemnych.

• Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń zawarte są w "Regulaminie zaliczenia ćwiczeń", który zostanie podany na pierwszych ćwiczeniach.

• Każdy wykład stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnień omawianych na ćwiczeniach, dlatego Student powinien uczestniczyć w wykładach i znać na ćwiczeniach treści prezentowane podczas wykładu. Za obecność na wykładach będą przyznane 2 punkty do ogólnej liczby punktów uzyskanych na egzaminie.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy: sprawdzona zostanie znajomość i rozumienie pojęć i procesów związanych z rozwojem zwierząt kręgowych i bezkręgowych.


Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: oceniana będzie (w systemie punktowym) poprawność rozpoznawania przez studenta struktur na preparatach z gametogenezy i rozwoju zarodkowego w czasie dwóch kolokwiów.Metody dydaktyczne:

• Metody podające (wykład informacyjny multimedialny),

• metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne ( ćwiczenia laboratoryjne).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:


wykład – 30 h

ćwiczenia – 24 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do ćwiczeń – 6 h

• przygotowanie do kolokwium -15 h (3x 5 h)

• przygotowanie do egzaminu – 20 hw sumie: 95 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady: Budowa gonady męskiej i żeńskiej u wybranych grup bezkręgowców i kręgowców. Przebieg spermatogenezy i budowa męskich komórek rozrodczych. Organizacja jajnika stawonogów i ssaków. Przebieg oogenezy ze szczególnym uwzględnieniem: (1) strategii gromadzenia rybosomowego RNA i znaczenia amplifikacji rDNA, (2) lokalizacji produktów genów - informacja rozwojowa i jej asymetryczne rozmieszczenie w ooplazmie, (3) cytologicznego i molekularnego podłoża witelogenezy i choriogenezy. Filogenetyczny aspekt gametogenezy. Dojrzewanie (reinicjacja mejozy) oocytu. Przebieg i znaczenie zapłodnienia. Rozwój partenogenetyczny. Typy bruzdkowania, blastulacji i gastrulacji u wybranych grup kręgowców i bezkręgowców oraz mechanizmy komórkowe i molekularne regulujące te procesy. Struktury pozazarodkowe: powstawanie i funkcje błon płodowych u owadów, ptaków i ssaków. Typy łożysk. Sygnalizacja międzykomórkowa we wczesnych stadiach rozwoju zarodkowego. Genetyczna regulacja rozwoju zarodkowego. Mechanizmy cytologiczne i molekularne indukcji, organogenezy oraz różnicowania komórkowego. Powstawanie komórek prapłciowych i rozwój linii płciowej modelowych organizmów (Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, Mus musculus). Ewolucyjne aspekty gametogenezy oraz rozwoju zarodkowego.

Ćwiczenia: Analiza preparatów mikroskopowych, elektronogramów oraz schematów, prezentacje multimedialne oraz filmy ilustrujące: proces spermatogenezy; proces oogenezy; proces zapłodnienia; bruzdkowanie, blastulacja i gastrulacja; błony płodowe i łożysko; mechanizmy molekularne powstawania osi ciała zarodków płazów; migracja komórek prapłciowych w zarodkach organizmów modelowych.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, 2005, red. C. Jura i J. Klag

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

S.F. Gilbert, Developmental Biology, Sinauer Associates, 2014

Uwagi:

Obowiązkowy dla ścieżki Biologia organizmów; III rok

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Anna Jabłońska, Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.