Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-971 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Konieczny
Prowadzący grup: Robert Konieczny, Aneta Słomka, Klaudia Sychta, Hajnalka Szentgyörgyi, Halina Ślesak, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie z:

1. Podstawowymi procesami fizjologicznymi zachodzącymi w komórkach roślinnych

2. Wpływem czynników środowiskowych na przebieg czynności życiowych roślin

3. Aktualnymi kierunkami badań w fizjologii roślin

4. Metodami stosowanymi w badaniach fizjologicznych nad roślinami


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy, student zna i rozumie:

1. Przebieg podstawowych procesów fizjologicznych roślin

2. Złożoność i współzależność procesów fizjologicznych zachodzących w komórkach roślinnych

3. Wpływ czynników środowiskowych na czynności życiowe roślin

4. Trendy badawcze oraz podstawowe metody badań stosowane we współczesnej fizjologii roślin


W zakresie umiejętności student potrafi:

5. Zastosować odpowiednią aparaturę i metodę badawczą do rozwiązania określonego problemu naukowego z zakresu fizjologii roślin

6. Analizować i interpretować wyniki pomiarów z przeprowadzonych badań fizjologicznych

7. Wyszukiwać w literaturze polsko- i obcojęzycznej informacje dotyczące procesów fizjologicznych roślin

8. Zakładać i utrzymywać hodowle ziemne i hydroponiczneForma i warunki zaliczenia:

Wykład:

• egzamin pisemny w formie testu obejmującego zadania typu otwartego oraz zamkniętego

• warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

• warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie powyżej 50% punktów z testu

Ćwiczenia:

• uczestnictwo w zajęciach (nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim),

• pozytywne zaliczenie kolokwiów (powyżej 50% punktów) mających formę testów pisemnych z zadaniami typu otwartego i zamkniętego

• przygotowanie i zaliczenie sprawozdań z przeprowadzanych doświadczeń


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy będą sprawdzane za pomocą kolokwiów oraz egzaminu pisemnego. Kolokwia oraz egzamin pisemny będą zawierały pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie powyżej 50% punktów.


Efekty kształcenia z zakresu umiejętności zostaną sprawdzone za pomocą sprawozdań obejmujących opis, analizę oraz interpretację wyników uzyskanych z przeprowadzonych doświadczeń. Zostaną one zaliczone jeśli student wykaże zrozumienie przeprowadzonych eksperymentów, poprawnie opracuje dane oraz sformułuje prawidłowe wnioski pozwalające na weryfikacje postawionej hipotezy badawczej lub odpowiedź na postawiony problem badawczy.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

• Metody podające: wykład informacyjny

Ćwiczenia laboratoryjne:

• Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

• Metody praktyczne: opracowanie wyników ćwiczeń, analiza wyników


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

1. wykład - 30 godz.

2. ćwiczenia laboratoryjne 45 godz.

Praca własna studenta:

1. przygotowanie do ćwiczeń (lektura wskazanej literatury, przygotowanie do kolokwiów) 15 godz.

2. przygotowanie sprawozdań 15 godz.

3. przygotowanie do egzaminu 30 godz.

W sumie 135 godz. = 5 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady:

1. Odbiór i przekazywanie sygnałów w komórce roślinnej; cząsteczki kontrolujące stałość środowiska wewnętrznego

2. Fizjologia kwitnienia, spoczynek i starzenie się

3. Ruchy roślin

4. Transport wody, substancji mineralnych i organicznych związków pokarmowych

5. Odżywianie mineralne; rola makro- i mikroelementów

6. Podstawy energetyki komórki roślinnej

7. Procesy metabolizmu podstawowego

8. Wybrane reakcje metabolizmu wtórnego; funkcje metabolitów wtórnych

9. Wpływ czynników stresowych na biologię roślin, adaptacje do warunków stresu środowiskowego

10. Wybrane zagadnienia z biotechnologii i botaniki eksperymentalnej

Ćwiczenia:

1. Wzrost i rozwój wegetatywny

2. Gospodarka wodna i mineralna

3. Biologia kwitnienia i nasion

4. Fotosynteza i fotooddychanie

5. Oddychanie wewnątrzkomórkowe

6. Metabolity wtórne

7. Stres biotyczny i abiotyczny

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

1. Kopcewicz J, Lewak S (red), 2012, Fizjologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Taiz L, Zeiger E (red), 2010, Plant Physiology, Sinauer Associates Inc,, Publisher Sunderland, Massachusetts, USA

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

3. Kopcewicz J, 2012, Podstawy biologii roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Tymoczko JL, Berg JM, Stryer L, 2013, Biochemia. Krótki kurs. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Uwagi:

III, studia I stopnia; obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Konieczny
Prowadzący grup: Robert Konieczny, Aneta Słomka, Klaudia Sychta, Hajnalka Szentgyörgyi, Halina Ślesak, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.