Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunobiologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-973 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Immunobiologia porównawcza
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Tomasz Prajsnar, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami z zakresu immunologii, immunobiologii porównawczej (ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic w przebiegu reakcji odpornościowej u zwierząt bezkręgowych, kręgowców zmiennocieplnych oraz ssaków), aktualnymi poglądami na ewolucję odporności (w tym na ewolucję receptorów rozpoznających patogeny oraz czynników regulujących przebieg reakcji np. cytokin/chemokin) oraz najnowszymi, przełomowymi odkryciami z zakresu immunologii doświadczalnej i/lub klinicznej (nowe populacje leukocytów, nowoodkryte mechanizmy walki z patogenami).

Efekty kształcenia:

Wiedza: student rozumie i potrafi wytłumaczyć mechanizmy regulujące przebieg reakcji odpornościowej. Zna i umie opisać aktualny stanu wiedzy w zakresie mechanizmów i ewolucji odporności. Wie czym różni się przebieg reakcji odpornościowej różnych grup zwierząt oraz jakie są przyczyny i konsekwencje tych różnic.

Umiejętności: student potrafi wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje naukowe pozyskiwane z różnych źródeł oraz przygotować prezentację pracy badawczej dotyczącej odporności. Posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii porównawczej. Potrafi prawidłowo wyselekcjonować niezbędne informacje oraz przekazać je w przystępny i zrozumiały sposób.

Postawy: student potrafi krytycznie ocenić doniesienia mediów na temat „przełomowych” odkryć z zakresu immunologii/terapii chorób.


Wymagania wstępne:

Ukończony kurs Immunologia lub pokrewny.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w oparciu o (1) poprawność merytoryczną przygotowanej prezentacji i (2) wykazanie aktywności w dyskusji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy oceniane będą na podstawie zawartości merytorycznej prezentacji przygotowanej przez studentów na wcześniej zadany temat oraz poziomu ich dyskusji naukowej zarówno własnej prezentacji jak i wyników prezentowanych przez kolegów i prowadzących przez cały okres trwania kursu.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: oceniana będzie prawidłowość doboru literatury immunologicznej, oraz jakość prezentacji.

Efekty kształcenia w zakresie postawy: w trakcie dyskusji weryfikowany będzie stosunek studentów do naukowych i „pseudonaukowych” doniesień dotyczących zagadnień z zakresu immunologii i terapii chorób


Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (konwersatorium, dyskusja)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 4 h

konwersatorium – 26 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 5 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 55 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Sposób realizacji: wykład prowadzących, referaty uczestników, dyskusja

Pełny opis:

Najnowsze odkrycia z zakresu immunologii porównawczej: krytyczne porównanie teorii rozpoznania „self/nonself” (C. Jeneway’a) i „danger signals” (P. Matzinger), ewolucja PRR, teoria ewolucji odporności SIR1-4, porównanie aktywności pro- i przeciwzapalnej fagocytów bezkręgowców i kręgowców/polaryzacja komórek, powstawanie i rola inflamasomu, pyroptoza, metabolizm a odporność (immunometabolizm), immunologiczna rola trombocytów, nietypowe populacje leukocytów (iNKT, Th17, ILC), ewolucja cytokin. Zjawisko autofagii i jej rola w inicjacji i regulacji odpowiedzi immunologicznej. miRNA, mikropęcherzyki (MV).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Fanger M.W., Whelan A., Lydyard P. M. Immunologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2017.

Najnowsze angielsko- i polskojęzyczne artykuły dotyczące immunologii porównawczej i ewolucji odporności.

Uwagi:

Fakultatywny, zalecany dla ścieżek: Biologia molekularna i Biologia organizmów

I i II rok, studia II stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Tomasz Prajsnar, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.