Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-974 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Węgrzyn
Prowadzący grup: Michał Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystania GIS w naukach biologicznych oraz umiejętność wykonania prostych analiz za pomocą̨ oprogramowania ArcGIS

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna podstawową terminologię, związaną z GIS, Rozumie znaczenie technologii GIS w badaniach przyrodniczych i ochrony przyrody

W oparciu o przestrzenne analizy GIS objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów i opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmów na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu

Umiejętności:

Student posiada umiejętność wyszukania i przetwarzania ogólnodostępnych źródeł danych GIS w dziedzinie nauk przyrodniczych

Posiada umiejętność sporządzania, redagowania oraz interpretacji map tematycznych wykorzystywanych w badaniach naukowych z dziedziny biologii i ochrony przyrody

Posiada umiejętność oceny efektów wykorzystania danych teledetekcyjnych w badaniach przyrodniczych


Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru - na ocenę,

• warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie min. 50% punktów na egzaminie

• warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia projektu (uzyskanie minimum 50 pkt, w skali 0-100)

• ocena końcowa jest średnią ocen z projektu i egzaminuMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia weryfikowane są w formie:

• w zakresie wiedzy: egzamin na zakończenie w formie testu wielokrotnego wyboru

• w zakresie umiejętności - przygotowanie własnego projektu: kryterium zaliczenia jest wykazanie przez studenta nabycia umiejętności wymienionych powyżej.


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład – prezentacja multimedialna),

• metody programowane (z wykorzystaniem komputera),

• metody praktyczne ( metoda projektów)


Bilans punktów ECTS:

wykład – 15 h

ćwiczenia – 30 h

konsultacje – 5h

praca indywidualna studenta = 10h

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Ćwiczenia:

Podstawy pracy w programie ArcGIS: Zapoznanie z ArcMap (poznanie interfejsu, tabela atrybutów, architektura plików shapefile). Zarządzanie projektami i systemami plików w ArcCatalog. Wczytywanie, zmiana sposobu wyświetlania plików w ArcMap. Serwery WMS oraz i ich wykorzystanie. Tworzenie katalogu rastrów. Rektyfikacja rastrów w ArcMap. Przeliczanie współrzędnych pomiędzy układami, używanymi w Polsce. Georeferencja i edycja rastrów. Tworzenie i edycja warstw, tabel, wykresów i kompozycji w ArcMap. Operacje na danych atrybutowych, analizy danych przestrzennych – ArcToolbox. Operacje na rastrach i aktualizacja treści mapy topograficznej. Samodzielne przygotowanie projektu, w oparciu o ogólnodostępne dane GIS.

Wykład:

Zastosowanie GIS w badaniach biologicznych i ekologicznych oraz ochronie przyrody. Układ odniesienia (datum) Odwzorowania kartograficzne UTM – jako podstawowy układ współrzędnych w pracach naukowych, Polskie układy współrzędnych, Wektorowy model danych Rastrowy model danych, Wektorowy model TIN Pozyskiwanie danych GIS, GPS – Globalny system określania pozycji. Podstawowe funkcje analizy wektorowej, selekcja atrybutowa, operacje w tablicy atrybutowej, selekcja na podstawie relacji przestrzennych, buforowanie. Podstawowe funkcje analizy rastrowej, funkcje lokalne, Obliczenia przy pomocy algebry map, Funkcje sąsiedztwa, strefowe i globalne, interpolacja, konwersja wektor-raster i raster-wektor, Analiza terenu i modelowanie hydrologiczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

Literatura uzupełniająca:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. – GIS teoria i praktyka, PWN, 2006.

Pasławski J. (red.) Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2006.

Ciołkosz A., Olędzki J.R., Trafas K. – Ćwiczenia z teledetekcji środowiska. PWN 1999.

Uwagi:

Studia II stopnia: I, II rok; fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Węgrzyn
Prowadzący grup: Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.