Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka – praktyczne aspekty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-976 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka – praktyczne aspekty
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Małgorzata Duda, Filip Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z diagnostyką onkologiczną, kryminalistyczną i stosowaną w badaniach żywności.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Student:

 zna wybrane metody izolacji kwasów nukleinowych

(m.in. z zastosowaniem robotów laboratoryjnych);

 zna wybrane techniki i przykładową aparaturę pozwalającą na ocenę ilościową i jakościową wyizolowanych kwasów nukleinowych (metoda spektrofotometryczna, metoda elektroforezy kapilarnej);


W zakresie umiejętności

Student:

 prawidłowo obsługuje aparaturę specjalistyczną stosowaną w diagnostyce, w tym m.in. termocykler, robot do izolacji kwasów nukleinowych, spektrofotometr, aparat do elektroforezy kapilarnej;

 potrafi prawidłowo przeanalizować i zinterpretować wyniki przeprowadzonych analiz pod kątem:

-typowania genetycznego metodą High Resolution

Melting;

-diagnostyki onkologicznej metodą analizy mutacji w

wybranym onkogenie;

-diagnostyki patogenów (np. identyfikacja i ocena miana

wirusów);

-przesiewowego badania ekspresji genów

 stosuje właściwe programy komputerowe służące do analizy wyników reakcji real-time PCR;

 wyszukuje przykłady i prowadzi dyskusję na temat najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie diagnostyki genetycznej;

 przestrzega procedur dotyczących obchodzenia się z materiałem biologicznym (w tym również zakaźnym).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia oceniane w sposób ciągły na podstawie przygotowania do zajęć zgodnie z harmonogramem (kolokwia tzw. wejściówki) oraz na podstawie raportów z ćwiczeń. Konwersatoria oceniane na podstawie kolokwiów ustnych.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

-ocena pozytywna każdego raportu, co będzie świadczyć o praktycznej znajomości poznanych technik;

-uzyskanie co najmniej 60% wszystkich punktów możliwych do zdobycia w trakcie kolokwiów pisemnych i ustnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien wykazać się praktyczną znajomością wszystkich stosowanych technik. Będzie to weryfikowane na podstawie uzyskanych wyników zamieszczonych w raporcie po zakończeniu każdego ćwiczenia.

Wiedza uzyskana w trakcie kursu będzie weryfikowana podczas kolokwiów tzw. wejściówek na początku każdego ćwiczenia oraz kolokwiów ustnych w trakcie konwersatoriów. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostaną osiągnięte jeśli student wymieni i scharakteryzuje przynajmniej dwie z przedstawianych metod izolacji kwasów nukleinowych; wymieni i scharakteryzuje aparaturę pozwalającą na ocenę ilościową i jakościową wyizolowanych kwasów nukleinowych metodą spektrofotometryczną; wymieni i scharakteryzuje przynajmniej jedną technikę oceny jakości i ilości kwasów nukleinowych.


Metody dydaktyczne:

 prezentacje multimedialne

 ćwiczenia laboratoryjne

 praca przy komputerze


Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach – 10 h

Udział w ćwiczeniach – 20 h

Przygotowanie do konwersatoriów

(w tym: czytanie literatury fachowej) 10 h

Przygotowanie do ćwiczeń

(w tym: przygotowanie raportów) 15 h

Suma: 55 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w trakcie konwersatoriów:

1. Przedstawienie podstawowych zasad obchodzenia się z materiałem biologicznym (w tym również zakaźnym) na etapie przygotowania próbki do izolacji.

2. Zaprezentowanie podstawowych metod izolacji kwasów nukleinowych, z naciskiem na metodę kolumienkową. Zalety metody.

3. Przedstawienie technologii i przykładowej aparatury pozwalającej na ocenę ilościową i jakościową wyizolowanych kwasów nukleinowych metodą spektrofotometryczną.

4. Przybliżenie podstawowych metod amplifikacji DNA/RNA metodą qPCR.

5. Przedstawienie techniki oceny jakości i ilości kwasów nukleinowych przy pomocy elektroforezy kapilarnej.

6. Przedstawienie dedykowanych metod analizy i interpretacji przeprowadzonych reakcji.

Techniki poznawane w trakcie ćwiczeń:

1. Obsługa wybranego robota laboratoryjnego służącego do izolacji kwasów nukleinowych – zasada działania, dobór odpowiedniego protokołu z menu urządzenia, prawidłowe przygotowanie i umieszczenie próbek, przygotowanie odczynników itd.

2. Nauka obsługi aparatury pozwalającej na ocenę ilościową i jakościową wyizolowanych kwasów nukleinowych metodą spektrofotometryczną.

3. Obsługa wybranego termocyklera – zasada działania, zaprogramowanie reakcji, przygotowanie i umieszczenie próbek w urządzeniu, analiza i interpretacja danych.

4. Obsługa wybranego aparatu do elektroforezy kapilarnej - zasada działania, zaprogramowanie reakcji, przygotowanie i umieszczenie próbek w urządzeniu, analiza i interpretacja danych.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

Wybrane protokoły i metodyki wykonywania analiz oraz instrukcje obsługi aparatury, w tym:

1. RNeasy Mini Kit Handbook

2. QIAamp DNA Mini Kit

3. artus® CMV RG PCR Kit Handbook

4. artus® HCV RG RT-PCR Kit Handbook

5. therascreen® EGFR Plasma RGQ PCR Kit

6. Investigator ESSplex SE QS Handbook

7. RT2 Profiler PCR Array Handbook

8. Type-it HRM PCR Handbook - (EN)

9. Rotor-Gene Q User Manual

10. QIAxcel Advanced User Manual

11. QIAxpert User Manual

12. QIAcube User Manual

Uwagi:

I rok, studia II stopnia; fakultatywny, zalecany dla ścieżki biologia organizmów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Małgorzata Duda, Filip Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.