Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-977 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia stosowana
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Anna Bułat, Małgorzata Duda, Justyna Kupczewska, Agnieszka Machul-Żwirbla, Weronika Ponikiewska, Magdalena Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawowymi technikami stosowanymi w mikrobiologii przemysłowej, w tym spożywczej i farmakologicznej. Dodatkowo, celem modułu jest zaznajomienie uczestnika kursu z podstawowymi problemami badawczymi dotyczącymi mikrobiologii stosowanej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

• zna zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP i ergonomii pracy;

• zna teoretyczne i praktyczne zastosowania mikroorganizmów w przemyśle;

• zna zakres kontroli mikrobiologicznej surowców oraz produktów przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego w oparciu o odpowiednie normy oraz rozporządzenia

• zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane podczas identyfikacji i przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów niechorobotwórczych (np. szczepy probiotyczne i ich metabolity) w produkcji żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz suplementów diety;

• zna zagrożenia sanitarne oraz rozumie zasady dobrej praktyki wytwórczej (GMP/HACCP).


W zakresie umiejętności student:

-wykorzystuje podstawową aparaturę badawczą do przeprowadzenia analiz mikrobiologicznych żywności, leków oraz suplementów diety;

-umie określić i wykorzystać właściwości biochemiczne wykrywanych mikroorganizmów w procesach produkcji, przetwarzania i konserwowania żywności i leków;

-wykorzystuje metody kontroli mikrobiologicznej surowców oraz produktów przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego zawartego w normach.


W zakresie kompetencji społecznych:

• student jest samokrytyczny i wyciąga wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności i działań.


Forma i warunki zaliczenia:

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności praktyczne i znajomość poznawanych technik badawczych; zaliczenie każdego ćwiczenia odbędzie się na podstawie przedstawionego pisemnego raportu.

Warunkiem dopuszczającym do zaliczenia pisemnego odbywającego się na końcu cyklu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

W celu zaliczenia przedmiotu student w trakcie kolokwium zaliczeniowego (test wielokrotnego wyboru) powinien uzyskać, co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności będą weryfikowane w formie zaliczenia praktycznego po każdym temacie ćwiczeń (pisemny raport) i zostaną uznane za osiągnięte jeśli student wykona prawidłowo wszystkie analizy. Na zakończenie cyklu zajęć, celem weryfikacji osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia w zakresie wiedzy, przeprowadzony zostanie test wielokrotnego wyboru. Student powinien: znać wybrane probiotyki nowej generacji, umieć scharakteryzować główne zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle spożywczym oraz znać sposoby ich wykrywania, znać główne zasady i punkty kontrolne w pracy zgodnej z GMP/HACCP, znać metody pozyskiwania i doskonalenia cech drobnoustrojów dla przemysłu.

Metody dydaktyczne:

Konwersatoria prowadzone w oparciu o materiały dostarczone przez prowadzącego – dyskusja naukowa;

Ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu badawczego w laboratoriach firmy Pro-lab; skrypty do ćwiczeń lub zagadnień przygotowane przez prowadzącego; metody aktywizujące: omawianie zagadnień problemowych.


Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach: 15 h

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Przygotowanie do konwersatoriów,

w tym czytanie literatury: 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń,

w tym opracowanie raportów: 15 h

Przygotowanie do zaliczenia: 15 h

Suma: 75 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Tematyka konwersatoriów dotyczy aktualnych zagadnień mikrobiologii stosowanej w tym:

• Nowe zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle spożywczym

• Probiotyki nowej generacji oraz ich współczesne wykorzystanie w przemyśle farmaceutycznym

• Normy mikrobiologiczne dotyczące przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego

• Główne zasady i punkty kontrolne w pracy zgodnej z GMP/HACCP

• Drobnoustroje w produkcji żywności, farmaceutyków oraz kosmetyków – najnowsze doniesienia

• Zakażenia mikrobiologiczne w przemyśle oraz sposoby ich wykrywania

• Pozyskiwanie drobnoustrojów do przemysłu oraz metody doskonalenia ich cech

• Optymalizacja i kontrola hodowli mikroorganizmów dla przemysłu

Tematyka ćwiczeń obejmuje praktyczną naukę technik i metod stosowanych w mikrobiologii przemysłowej.

Studenci m.in.:

• wykonają analizę czystości mikrobiologicznej substratów oraz produktów przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego.

• oznaczą żywotność mikroorganizmów w produktach.

• zastosują molekularne metody celem identyfikacji drobnoustrojów.

• nauczą się wybranych metod hodowli drobnoustrojów dla przemysłu celem doskonalenia wydajności oraz cech produkcyjnych mikroorganizmów.

• wykonają analizy biomateriałów o właściwościach przeciwbakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Libudzisz Z, Kowal K. Mikrobiologia techniczna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź. (Tom I i II), 2000.

Materiały dydaktyczne oraz wybrane pozycje literaturowe (również w j. angielskim) będą udostępniane na bieżąco przez prowadzących m. in. na platformie Pegaz.

Uwagi:

Fakultatywny, zalecany dla ścieżki biologia molekularna; I rok, studia drugiego stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Małgorzata Duda, Agnieszka Machul-Żwirbla, Magdalena Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.