Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia z elementami ochrony przyrody i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-978-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia z elementami ochrony przyrody i środowiska
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Ryszard Laskowski, Łukasz Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie podstawowych zagadnień ekologicznych oraz najważniejszych współczesnych problemów ochrony przyrody i środowiska.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy. Student:

- zna podstawowe zjawiska i procesy ekologiczne (produkcja, dekompozycja, obieg pierwiastków, sukcesja, interakcje międzygatunkowe, nisza ekologiczna, biocenoza, strategie adaptacyjne itp.) zachodzące na różnych poziomach organizacji biologicznej (organizm, populacja, ekosystem, biosfera);

- zna główne zagrożenia dla przyrody i środowiska

- zna podstawowe metody naukowe stosowane w ekologii

W zakresie umiejętności. Student:

-potrafi obliczyć podstawowe wskaźniki bioróżnorodności.

- potrafi określić typy rozmieszczenia organizmów

- potrafi sporządzić budżet energetyczny organizmu,

- potrafi zastosować rachunek macierzowy (macierze Lesliego) do oszacowania zmian liczebności populacji w czasie,

- potrafi policzyć współczynniki wzrostu liczebności populacji.

- potrafi, na podstawie dostarczonych mu danych, sporządzić tabele przeżywania dla populacji oraz obliczyć przewidywane dalsze trwanie życia

- potrafi wyciągać poprawne wnioski z tekstów związanych z ekologią oraz ochroną przyrody i środowiska.

Z zakresie postaw. Student:

-wykazuje postawę krytyczną wobec pozyskiwanych informacji.Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pytań otwartych

• warunki zaliczenia egzaminu: uzyskanie min. 50% punktów za egzamin (oceny wg skali: >80-100% = 5; >75-80% = 4,5; >65-75% = 4; >60-65 = 3,5; 50-60% = 3; <50% = 2)

• warunki dopuszczenia do egzaminu:

o udział w konwersatoriach – min. 16 godz. (oceniana jest aktywność na konwersatoriach)

o zaliczenie zajęć terenowych (aktywny udział we wszystkich zajęciach)

o zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

(a) zaliczenie kolokwium końcowego na minimum 50% punktów

(b) oddanie poprawnie napisanego raportu (uzyskanie minimum 50% punktów)

(c) nieopuszczenie więcej niż 2 zajęć
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny zawierający pytania otwarte i zamknięte oraz zadania rachunkowe. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 50% pkt możliwych do uzyskania. Testy sprawdzające przeczytanie wskazanych materiałów do ćwiczeń.

Raporty z wykonanych ćwiczeń i eksperymentów. Zaliczenie raportu w oparciu o poprawność merytoryczną i formalną oraz poprawne wykonanie niezbędnych obliczeń.

Dyskusja naukowa. Oceniane: aktywność, dobór argumentów i wiedza nabyta z poleconych do przeczytania materiałów. Zaliczenie na podstawie liczby punktów za poszczególne poddane ocenie elementy przyznawane przez prowadzącego.


Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna),

• metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 70 godzin:

• Konwersatorium: 20 godzin

• Ćwiczenia: 30 godzin

• Zajęcia terenowe: 20 godzin


Praca własna studenta – 60 godzin:

• przygotowanie raportów - 10

• przygotowanie do egzaminu – 25 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h


W sumie: 130 h = 6 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Konwersatoria:

• funkcjonowanie organizmu w środowisku

• dynamika populacji, w tym problemy demograficzne człowieka

• struktura i funkcjonowanie ekosystemów

• różnorodność biotyczna

• procesy zachodzące w skali biosfery; znaczenie człowieka

• teoria i praktyka ochrony przyrody i środowiska

Ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia terenowe:

• oddziaływanie czynników środowiskowych na organizm

• metody badania dynamiki populacji

• metody badania różnorodności biotycznej

• metody badania produktywności ekosystemów

• elementy biogeochemii

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

• Weiner, J., Życie i ewolucja biosfery. PWN 2017 (wybrane rozdziały).

• Pullin, A. S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN 2005 (wybrane rozdziały)

• Kolbert, E., Szóste wymieranie. Historia nienaturalna. Wydawnictwo W.A.B. 2016.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach kursu):

• Begon, M., Mortimer, M., Thompson, D. J., Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWN 1999.

• Krebs Ch. J., 2011. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Mackenzie, A., Ball, A. S., Virdee, S. R., Krótkie wykłady – Ekologia. PWN 2017.

• Teksty udostępniane przez prowadzących w trakcie kursu

Uwagi:

obowiązkowy; III rok - ścieżka indywidualnego kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Ryszard Laskowski, Łukasz Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.