Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka ilościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-979-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka ilościowa
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Korona
Prowadzący grup: Ryszard Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z analizą ilościową cech osobniczych i kompozycji genetycznej populacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- rozumie procedury mapowania genetycznego

- zna założenia genetycznej analizy cech ilościowych

- rozumie rolę efektów addytywnych, dominacyjnych i interakcyjnych w dziedziczeniu wielogenowym

- zna podstawowe modele teoretyczne tłumaczące wpływ mutacji, migracji, selekcji naturalnej i dryfu genetycznego na kompozycję genetyczną populacji


Umiejętności:

- potrafi obliczyć odległości genetyczne

- umie analizować mapy fragmentów DNA

- potrafi wyróżniać komponenty zmienności genetycznej i środowiskowej

- umie analizować odziedziczalność cech fenotypowych

- potrafi analizować częstości genów i genotypów w populacji

- umie wykazać wpływ procesów kierunkowych i losowych na kompozycję genetyczną populacji


Kompetencje społeczne:

- jest aktywny w formułowaniu celów pracy grupowej

- potrafi współpracować przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wg zgromadzonej sumy ocen cząstkowych (punktów) otrzymanych za:

• - oddanie wykonanych prac domowych

• - oddanie wypełnionych kart ćwiczeniowych

• Należy uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

• Egzamin pisemny sprawdzający umiejętności rozwiązywania zadań obliczeniowych. Minimalna liczba punktów koniecznych do zdania egzaminu wynosi co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia rachunkowe ilustrujące omawiane zagadnienia. Samodzielne i poprawne wykonanie obliczeń w obecności prowadzącego zajęcia. Prace domowe oceniane przez nauczyciela, weryfikujące adekwatność użytych metod rozwiązywania problemu i poprawność uzyskanych wyników.Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

• metody programowane z wykorzystaniem komputera

• ćwiczenia rachunkowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 h


Praca własna studenta:

Rozwiązywanie zadań obliczeniowych zaleconych w ramach pracy domowej – 15

Praca przy komputerze związana z wykonywaniem operacji matematycznych w arkuszach kalkulacyjnych -

10 h

Przygotowanie do ćwiczeń poprzez czytanie zaleconych fragmentów podręczników i wybranych prac badawczych - 15


W sumie: 75 h = 3 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wszystkie poniższe treści będą wprowadzane poprzez krótkie wykłady. Praktyczne aspekty wiedzy podanej na wykładach będą realizowane na ćwiczeniach poprzez wykonywane przez studentów ćwiczenia obliczeniowe.

Związek genów z cechami fenotypowymi

- mapowanie genetyczne eukariontów, prokariontów i wirusów

- związek genów i fenotypów w genomice funkcjonalnej

Mapowanie DNA

- relacje między DNA, RNA i białkami

- mapowanie restrykcyjne

- mapowanie DNA w diagnostyce

Cechy ilościowe

- dziedziczenie wielogenowe

- rozkłady cech ilościowych

- cechy progowe

- markery molekularne w mapowaniu cech ilościowych (introgresja, QTL, GWAS)

Odziedziczalność

- komponenty zmienności genetycznej

- odziedziczalność

- korelacja cech

Kompozycja genetyczna populacji

- częstości genów i genotypów

- polimorfizm

- heterozygotyczność

- reguła H-W

- sprzężenia genetyczne między loci

Chów wsobny i dryf genetyczny

- depresja wsobna i heterozja

- fragmentacja populacji (Wahlund)

- rola migracji i presji mutacyjnej

Dobór naturalny

- definicja dostosowania przy pokoleniach dyskretnych i zachodzących

- dobór kierunkowy

- dobór stabilizujący polimorfizm genetyczny populacji

Literatura:

Literatura podstawowa

D. S. Falconer. 1974. Dziedziczenie cech ilościowych (wybrane fragmenty)

H. Krzanowska, A. Łomnicki, H. Szarski, J. Szymura. 1995, Zarys mechanizmów ewolucji (wybrane fragmenty)

Uwagi:

Obowiązkowy; III rok - ścieżka kształcenia indywidualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Korona
Prowadzący grup: Ryszard Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.