Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy ewolucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-980-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy ewolucji
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy na temat współczesnej teorii ewolucji oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy do rozumienia przyczyn zróżnicowania organizmów. Uwrażliwienie na ideologiczne ataki skierowane na teorie naukowe, w tym teorię ewolucji. Ukształtowanie krytycznego sposobu myślenia w obliczu takich ataków.

Efekty kształcenia:

• wiedza

Rozumie mechanizm działania ewolucji oparty na losowej zmienności mutacyjnej oraz działaniu dryfu genetycznego i doboru naturalnego. Rozumie, skąd bierze się różnorodność świata organicznego.

• umiejętności

Posiada umiejętność patrzenia na wszelkie zjawiska biologiczne z punktu widzenia ich ewolucji; potrafi dostrzec i wykazać niespójność tłumaczeń obserwacji biologicznych z teorią ewolucji oraz wytłumaczyć zasady działania ewolucji nie-biologom.

• kompetencje społeczne

Aktywnie i chętnie uczestniczy w dyskusjach na temat wyjaśnienia różnorodności biologicznej świata przy pomocy teorii ewolucji. Traktuje teorię ewolucji jako nadrzędną teorię, odgrywającą taką samą rolę jak termodynamika w fizyce. Jest wrażliwy na próby podważania teorii ewolucji, stosowane przez nienaukowe ruchy ideologiczne np. kreacjonistów czy zwolenników tzw. inteligentnego projektu.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Suma punktów uzyskana w trakcie: 1) pisemnego egzaminu końcowym (60%), 2) kolokwiach pisanych na zajęciach (25%) (przerobiony materiał oraz materiał do przygotowania na zajęcia), 3) dyskusji prowadzonych w czasie zajęć (10%) (aktywność), 4) prezentacji wybranych problemów naukowych przez studentów (5%) (prezentacja ustna wsparta prezentacja multimedialną). Warunkiem zaliczenia kursu jest zdobycie minimum 50% maksymalnej liczby punktów (suma 1-4) oraz obecność na 15h (z 20h) zajęć kontaktowych. Nie ma możliwości poprawiania już napisanych kolokwiów. Kolokwia i egzamin mają charakter pisemny mieszany (pytania zamknięte i otwarte).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia na każdych zajęciach zawierające pytania otwarte i zamknięte. Aby zaliczyć kolokwium należy otrzymać co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania.

Prezentacje ustne wsparte prezentacją multimedialną poprawną pod względem merytorycznym i formalnym. Obecność na zajęciach, oraz aktywność (zadawanie pytań, komentowanie, prowadzenie dyskusji).

Pisemny egzamin końcowy zawierający pytania testowe i otwarte. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania.


Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (wykład problemowy i konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (filmy i demonstracje symulacji modeli),

• metody praktyczne (prezentacje problemów naukowych przez studentów w formie wystąpienia ustnego wspartego prezentacją multimedialną).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 8h

konwersatorium 12h


Praca własna studenta:

• czytanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h


w sumie: 60 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Moduł realizowany jest w formie 8 spotkań. Każde spotkanie trwa 2,5h i składa się z dwóch etapów: 1h wykładu wprowadzającego (początek spotkania) oraz 1,5h konwersatorium (dalsza część spotkania). Zadaniem wykładu jest wprowadzenie w tematykę konwersatorium, obok przedstawienia stanu wiedzy dotyczącego omawianych tematów, zarysowane zostaną najważniejsze problemy którymi zajmuje się współczesna teoria ewolucji. Głównym zadaniem konwersatorium będzie zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie oraz w ramach prac domowych do rozwiązywania przykładowych problemów biologicznych. Oczekuje się od studentów aktywnego brania udziału w dyskusjach oraz gotowości to zaprezentowania przed grupą osób wybranych problemów, danych empirycznych i koncepcji teoretycznych.

Pełny opis:

Rola teorii i badań empirycznych w naukach przyrodniczych (wykład). Molekularne podstawy ewolucji (wykład i konwersatoria), dobór naturalny (wykład i konwersatoria). Genetyka populacji: prawo Hardy'ego i Weinberga, równowaga mutacyjno-selekcyjna, współdziałanie dryfu i doboru, zegar molekularny, dobór naturalny i sztuczny w przypadku cech ilościowych (wykład i konwersatoria). Ewolucja i utrzymywanie się rozrodu płciowego (wykład). Systemy kojarzeń i dobór płciowy (wykład i konwersatoria). Konflikty wewnątrz genomu (wykład). Ewolucja agresji, kooperacji i altruizmu biologicznego (wykład i konwersatoria). Specjacja i radiacje przystosowawcze; wymieranie gatunków i wielkie wymierania; prawidłowości makroewolucji (wykład).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Douglas Futuyma - Ewolucja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 r.

Halina Krzanowska i inni - Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, 2002 r.

Literatura uzupełniająca:

Kosmos t. 58, nr 3-4, 2009 r.; Kosmos t. 47, nr 2, str. 175-182

Wybrane publikacje naukowe z czasopism międzynarodowych które będą podawane na bieżąco na zajęciach

Uwagi:

obowiązkowy; III rok pierwszego stopnia, ścieżka kształcenia indywidualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.