Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-981-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Turnau
Prowadzący grup: Przemysław Ryszka, Katarzyna Turnau, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej i środowiskowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna podstawowe techniki badawcze mikrobiologii i charakterystykę poszczególnych grup mikroorganizmów. Zna podstawy mikrobiologii i wirusologii medycznej, prawa Kocha oraz podstawowe fakty z historii mikrobiologii. Zna podstawowe terminy mikrobiologiczne w języku polskim i angielskim. Rozumie rolę mikroorganizmów w ewolucji Ziemi i organizmów żywych.

Umiejętności:

Stosuje w laboratorium zasady bezpiecznej pracy z mikroorganizmami. Potrafi rozróżniać grupy mikroorganizmów, izolować je i utrzymywać ich kultury. Potrafi przeprowadzać prosty eksperyment potwierdzający znaczenie mikroorganizmów w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Potrafi wykonać proste barwienia mikrobiologiczne i prezentować obserwowany materiał. Potrafi przedstawić argumenty na zastąpienie nawozów i antybiotyków przez umiejętne wykorzystanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznego.

Kompetencje społeczne:

Rozumie konieczność stałego uzupełniania wiedzy i reprezentuje naukową postawę w kwestii terapii antybiotykowych, innowacyjnych preparatów mikrobiologicznych i szczepień. Potrafi współdziałać w zespole i w sposób komunikatywny prezentować wyniki prac badawczych i swoje stanowisko dotyczące poruszanych zagadnień.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: egzamin ustny. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania.

Do egzaminu będzie dopuszczony student który brał udział we wszystkich ćwiczeniach i konwersatoriach a także uzyskał zaliczanie kolokwiów i prezentacji na konwersatorium. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest otrzymanie co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania. Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany temat.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza. Egzamin ustny. Egzamin będzie uznawany za zdany po otrzymaniu co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania z odpowiedzi na 3 zadane pytania.

Kolokwia oraz wykonanie prezentacji i jej przedstawienie na forum grupy konwersatoryjnej. Oceniane będą merytoryczna wartość prezentacji i jej formalna poprawność, a także aktywność w dyskusji. Kolokwium będzie zdane gdy otrzyma się co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania.

Umiejętności: wykonywanie ćwiczeń, barwień i eksperymentów zgodne z instrukcjami i zasadami pracy w laboratorium.Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład),

• metody aktywizujące (konwersatoria),

• metody eksponujące (film, animacje, pokaz),

• metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h

ćwiczenia –45 h

konwersatorium – 15 h


Praca własna studenta:

czytanie zaleconych rozdziałów z podręczników i prac badawczych, instrukcji do ćwiczeń -15h

poszukiwanie i czytanie literatury do konwersatorium - 15h

przygotowywanie prezentacji -5h

przygotowanie do egzaminu – 25 h

w sumie: 135 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykład: Budowa i funkcje struktur komórki prokariotycznej. Molekularne kryteria klasyfikacji mikroorganizmów, systematyka bakterii. Charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów. Wymagania odżywcze i typy procesów metabolicznych. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Struktura genomu bakterii, plazmidy i ekspresja informacji genetycznej. Budowa i namnażanie wirusów, bakteriofagi. Genetyczne podłoże zmienności mikroorganizmów – mutacje, rekombinacje i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Zastosowanie drobnoustrojów w biotechnologii, oczyszczanie środowiska, elementy inżynierii genetycznej. Molekularne mechanizmy działania antybiotyków i modele oporności bakterii na antybiotyki. Wpływ czynników środowiska na drobnoustroje. Naturalne środowiska bytowania bakterii. Rola bakterii w kształtowaniu biosfery. Wzajemne oddziaływanie między drobnoustrojami a innymi organizmami. Patogenność drobnoustrojów. Elementy immunologii infekcyjnej.

Konwersatoria: wybrane zagadnienia mikrobiologii

Ćwiczenia: izolacja i hodowla mikroorganizmów, genetyka mikroorganizmów. Sposoby barwienia bakterii. Kolumna Winogradskiego. Hodowle grzybów. Mikrobiologia żywności, symbiozy zwierząt i/lub roślin z mikroorganizmami. Opis kultur mikroorganizmów. Badanie wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki, Testy mikrobiologiczne na obecność grup bakterii. Badanie właściwości metabolicznych bakterii. Bioogniwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Przondo-Mordaska i in. 2011. Mikrobiologia.

Graeme-Cook i in. 2017. Krótkie wykłady Mikrobiologia.

Uwagi:

III rok studiów pierwszego stopnia; obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Turnau
Prowadzący grup: Przemysław Ryszka, Katarzyna Turnau, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.