Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-982 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wiąckowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wiąckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie zależności pomiędzy różnymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi kształtującymi środowisko wodne. Identyfikacja zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych i nabycie podstawowych umiejętności w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Opisuje strukturę i funkcję najważniejszych typów ekosystemów wodnych jako wynik złożonych interakcji czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych; Rozpoznaje podstawowe problemy badawcze ekologii wód, rozumiejąc konieczność interdyscyplinarnego charakteru badań. Dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania ekosystemów wodnych. Rozpoznaje globalne zagrożenia dotyczące wodnych ekosystemów. Zna biologię głównych grup hydrobiontów i role, jakie pełnią one w ekosystemie.


Umiejętności:

Wyszukuje adekwatne źródła informacji i sprawnie korzysta z fachowej literatury w języku polskim i angielskim; Umie pobierać próby do analiz biologicznych makrobezkręgowców wodnych. Rozpoznaje, a z pomocą literatury potrafi oznaczyć pospolite taksony zamieszkujące wody powierzchniowe. Potrafi przygotować wystąpienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii środowisk wodnych.


Kompetencje:

Ma świadomość złożoności zjawisk i procesów kształtujących ekosystemy wodne. Wykazuje potrzebę systematycznego pogłębiania wiedzy. Współpracuje w grupie organizując pracę zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywność na ćwiczeniach i w czasie zajęć terenowych, poprawność pobierania prób i oznaczania złowionych organizmów,

Kolokwium złożone z pytań otwartych i testowych

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe złożone z pytań otwartych i testowych. Wymagane podanie poprawnej charakterystyki podstawowych ekosystemów wodnych, oraz wykazanie się. znajomością makrobezkręgowców wód płynących.

Podczas ćwiczeń oceniana będzie aktywność, oraz umiejętność poprawnego oznaczania podstawowych makrobezkręgowców wodnych do rodzaju.

Podczas zajęć terenowych oceniane będzie zgodne z metodyką i zachowaniem zasad bezpieczeństwa pobieranie prób z różnych typów środowisk wodnych, rozpoznawanie i oznaczanie najpospolitszych w próbach organizmów przynajmniej do rodziny.


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• ćwiczenia laboratoryjne

• zajęcia terenowe


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykłady 20 godz.

ćwiczenia 15 godz.

zajęcia terenowe 10


Praca własna studenta:

przygotowanie do ćwiczeń (czytanie polecanej literatury i wskazanych materiałów)- 5 godz. przygotowanie do kolokwium – 10 godz.


w sumie: 60 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące treści:

Specyfika wodnych ekosystemów; Główne strefy w środowisku wodnym oraz zamieszkujące je kategorie organizmów; Produkcja i przetwarzanie materii organicznej w wodach; Rzeki i strumienie jako systemy ekologiczne w świetle koncepcji: „kontinuum rzeczne” oraz „puls wylewów”; Czynniki fizyczne warunkujące produkcję pierwotną w strefie pelagicznej; Status troficzny zbiorników wodnych i eutrofizacja;

Rekultywacja jezior przeżyźnionych; Wpływ konsumentów na zagęszczenie fitoplanktonu: „kaskada troficzna” i „biomanipulacja”; Alternatywne stany troficzne w płytkich jeziorach; Ekologia stref międzypływowych: efekty pływów na dnie skalistym i w drobnoziarnistych osadach; Środowiska beztlenowe, maty bakteryjne i życie na granicy zasięgu tlenu;

„Mikroogranizmalne sieci troficzne” w toni wodnej;

Oceaniczne biomy pelagiczne; Jeziora i drobne zbiorniki jako dogodne obiekty badań z zakresu ekologii zespołów.

Ćwiczenia obejmują następujące treści:

Podstawowy sprzęt do poboru prób w różnych typach wód powierzchniowych; Techniki bezpiecznej pracy w terenie; Planowanie poboru prób; Główne grupy taksonomiczne hydrobiontów: biologia i ekologia; Metody badań laboratoryjnych i techniki oznaczania orzęsków i makrobezkręgowców Ilościowe opracowanie wyników badań. Wykorzystanie hydrobiontów w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego.

Literatura:

Literatura podstawowa

Ekologia wód śródlądowych. W. Lampert, U. Sommer. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

Ekologia wód płynących. J.D. Allan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

Hydrobiologia - Limnologia. Z. Kajak, Ekosystemy wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniająca

Kłosowscy S. G. 2007. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwa UW, Warszawa.

Uwagi:

II stopień; biologia środowiskowa; kurs fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wiąckowski
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Krzysztof Wiąckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.