Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne zastosowania komórek macierzystych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-986 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne zastosowania komórek macierzystych
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda, Marcin Majka, Anna Osyczka
Prowadzący grup: Paula Chlebanowska, Małgorzata Duda, Małgorzata Lasota, Krzysztof Łukowicz, Marcin Majka, Iwona Mitrus, Martyna Strzelec, Aleksandra Ulman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z wybranymi technikami laboratoryjnymi służącymi do identyfikacji, izolacji, hodowli (hodowle: 2D, 3D, dynamiczne w bioreaktorach), różnicowania i modyfikacji genetycznych komórek macierzystych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

• zna bieżące odkrycia naukowe dotyczące najnowszych technik pracy z komórkami macierzystymi, w tym: tworzenie iPSc, prowadzenie hodowli typu „organoidy”, zakładanie hodowli 3D i zastosowanie bioreaktorów w hodowlach 3D;

• zna zasady planowania badań z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi badawczych właściwych dla inżynierii komórkowej i tkankowej i umie samodzielnie opracować protokół badawczy dotyczący wybranego zagadnienia;

• zna zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP i ergonomii pracy;


W zakresie umiejętności student:

• umie zaplanować i wykonać podstawowe badania biologiczne z wykorzystaniem komórek macierzystych, w tym:

- umie wyizolować wybraną populację komórek

macierzystych;

- umie zidentyfikować i fenotypować wyizolowaną

populację komórek macierzystych;

- umie ukierunkować różnicowanie komórek

macierzystych w wybrany fenotyp.

• wykorzystując wiedzę z oryginalnych publikacji naukowych potrafi przygotować własny protokół postępowania badawczego.


W zakresie kompetencji społecznych:

• jest odpowiedzialny za powierzony zakres prac badawczych, szanuje pracę własną i innych, umie pracować zespołowo;

• krytycznie analizuje informacje, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.


Wymagania wstępne:

zalecana realizacja kursu: Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration

Forma i warunki zaliczenia:

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności praktyczne i poprawność wykonywanych procedur; zaliczenie każdego ćwiczenia odbędzie się na podstawie przedstawionego pisemnego raportu oraz poprawnie prowadzonego dziennika laboratoryjnego. Warunkiem dopuszczającym do zaliczenia pisemnego odbywającego się na końcu cyklu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

W celu zaliczenia przedmiotu student w trakcie egzaminu pisemnego (pytania otwarte, problemowe) powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń: obserwacja pracy studenta, ocena jego aktywności i samodzielnej pracy, także w formie zaliczenia praktycznego po każdym cyklu zajęć (raport pisemny). Student na zakończenie ćwiczeń powinien wykazać się umiejętnością: przygotowania własnego protokołu postępowania badawczego; izolacji komórek macierzystych przynajmniej jedną z prezentowanych metod; ich identyfikacji w hodowli (białka markerowe) i enkapsulacji.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy będą sprawdzane przez kolokwia wejściowe oraz test końcowy – pytania otwarte, problemowe. Student powinien znać: podstawowe sposoby izolacji i identyfikacji komórek macierzystych; metody hodowli 3D komórek macierzystych; podstawowe sposoby otrzymywania iPSc; metody modyfikacji genetycznych komórek macierzystych oraz sposoby ich różnicowania w hodowli.


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu badawczego; skrypty do ćwiczeń lub zagadnień przygotowane przez prowadzącego; metody aktywizujące: omawianie zagadnień problemowych (problem-based studies), samodzielne opracowywanie protokołów badawczych w oparciu o literaturę naukową polską i anglojęzyczną, samodzielne opracowywanie alternatywnych (do zaproponowanego) protokołów badawczych, krytyczne ustosunkowywanie się do uzyskanych wyników własnych i wyników literaturowych (raporty).

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach: 10h

Udział w ćwiczeniach: 20h

Przygotowanie do konwersatoriów, w tym - czytanie literatury, opracowanie protokołów badawczych: 15h

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym - czytanie materiałów przesłanych przez prowadzącego (kolokwium wejściowe), opracowanie raportów: 15h

Przygotowanie do zaliczenia: 15h

Suma: 75h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Konwersatoria obejmują m.in.:

• Sposoby otrzymywania iPS i ocena stopnia ich „przeprogramowania”;

• Metody modyfikacji genetycznych komórek macierzystych (transdukcje wirusowe);

• Metody hodowli 3D komórek macierzystych i dynamicznych hodowli 3D w bioreaktorach;

• Metody sprawdzania plastyczności komórek macierzystych różnych typów – różnicowanie;

• Pozyskiwanie i bankowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej, zastosowanie różnej preparatyki komórek krwi pępowinowej i różnych sposobów mrożeniowych otrzymanych komórek macierzystych

Ćwiczenia obejmują m.in.:

• metody izolacji komórek macierzystych, w tym w oparciu o profil antygenowy (z zastosowaniem sortowania MACS);

•metody identyfikacji oraz oceny fenotypu różnych populacji komórek macierzystych za pomocą m.in. technik obrazowych;

•wybrane metody ukierunkowujące różnicowanie komórek macierzystych i metody analizy uzyskanego fentypu (np komórek osteoblastycznych)

• enkapsulacja komórek macierzystych i zakładanie hodowli 3D z elementami hodowli dynamicznej jako metoda hodowli i późniejszego wykorzystania ich do przeszczepów.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

materiały dydaktyczne oraz wybrane pozycje literaturowe (również w j. angielskim) będą udostępniane na bieżąco przez prowadzących m. in. na platformie Pegaz.

Uwagi:

Kurs fakultatywny, zalecany dla ścieżki biologia organizmów; II rok, studia drugiego stopnia (POWER)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda, Marcin Majka, Anna Osyczka
Prowadzący grup: Paula Chlebanowska, Małgorzata Duda, Małgorzata Lasota, Krzysztof Łukowicz, Marcin Majka, Iwona Mitrus, Martyna Strzelec, Aleksandra Ulman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.