Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka klasyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-987-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka klasyczna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021"

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lenartowicz, Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi regułami dziedziczenia oraz przyczynami zmienności organizmów

2. Uświadomienie studentom biologicznego podłoża podstawowych praw dziedziczenia.

3. Wyjaśnienie mechanizmów zapisywania, przekazywania i ekspresji informacji genetycznej u różnych typów organizmów


Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna przyczyny zmienności organizmów, zna podstawowe reguły dziedziczenia oraz mechanizmy przekazywania i ekspresji informacji genetycznej


Student rozumie biologiczne podłoże przekazywania i ekspresji informacji genetycznej


Student zna osiągnięcia i zastosowania współczesnej genetyki


Umiejętności:

Student potrafi przewidywać cechy osobnika w oparciu o posiadane dane dotyczące rodziców


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru,

• warunki zaliczenia.: uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi w egzaminie, uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi w części egzaminu dotyczącej krzyżówek genetycznych

• warunki dopuszczenia do egzaminu: uczestnictwo w konwersatorium


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia

w zakresie wiedzy zostaną sprawdzone za pomocą egzaminu pisemnego; do zaliczenia wymagane jest udzielnie poprawnych odpowiedzi dla 60% pytań;

w zakresie umiejętności student poprawnie rozwiązuje krzyżówki genetyczne


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody problemowe (konwersatorium)

• metody praktyczne (pokaz, rozwiązywanie zadań)


Bilans punktów ECTS:

wykład – 10 h,

konwersatorium – 10 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h


w sumie: 60 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady:

Prawa Mendla, podstawowe pojęcia genetyki mendlowskiej, typy współdziałania allelicznego, współdziałanie niealleliczne.

DNA jako nośnik informacji genetycznej, chromosomy, powielanie i segregacja materiału genetycznego, transkrypcja, translacja, cykl mitotyczny i mejotyczny, chromosomom bakteryjny, DNA pozajądrowy, odstępstwa od reguł Mendla.

Mutacje i mutageneza, zmienność środowiskowa, cechy ilościowe.

Poziomy regulacji ekspresji genów, struktura chromatyny, zjawiska epigenetyczne.

Osiągnięcia współczesnej genetyki.

Konwersatoria:

Odkrywanie biologicznego podłoża reguł dziedziczenia.

Zastosowanie genetyki, organizmy transgeniczne, terapia genowa, klonowanie, możliwe zagrożenia i kwestie bioetyczne.

Przewidywanie cech osobnika w oparciu o dane dotyczące rodziców (rozpisywanie krzyżówek, rozwiązywanie zadań genetycznych)

Literatura:

Literatura podstawowa

K.Charon, M.Świtoński, Genetyka zwierząt, PWN, Warszawa 2004

Uwagi:

Obowiązkowy ścieżka indywidulanego kształcenia; III rok I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lenartowicz, Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.