Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-988-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzmil
Prowadzący grup: Michał Duliban, Paweł Grzmil, Sylwia Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z molekularnymi zagadnieniami związanymi z dziedziczeniem oraz aktywnością genów

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student zna takie zagadnienia jak: molekularna organizacja materiału genetycznego (sekwencje kodujące, niekodujące, regulatorowe i ich funkcje), molekularne podstawy wraz z zaangażowanymi enzymami takich procesów jak: replikacja, transkrypcja i translacja; molekularne mechanizmy kontroli tych procesów, funkcję RNA (kodującego jak i niekodującego), metody badania ekspresji genów oraz analizy genomu i transkryptomu; rozumie przyczyny powstawania chorób genetycznych. Wykonuje izolację plazmidu i analizę restrykcyjną, projektuje startery do reakcji PCR i dokonuje ich modyfikacji, łączy fragmenty kwasów nukleinowych, wprowadza wektory do komórek prokariotycznych i identyfikuje pozytywne klony, amplifikuje i klonuje wybrane fragmenty genów, izoluje RNA i analizuje ekspresję genów technikami jakościowymi i ilościowymi. Posiada umiejętność odpowiedniego dobierania technik analiz molekularnych do danego zagadnienia, posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki molekularnej.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Genetyka klasyczna

Forma i warunki zaliczenia:

• Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. Wymagane uzyskanie ponad 50% z maksymalnej liczby punktów

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

• Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwiów, praktyczne rozwiązanie postawionego problemu badawczego oraz udział w zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Znajomość omawianych zagadnień będzie sprawdzana podczas kolokwiów oraz egzaminu pisemnego. Aby zaliczyć egzamin student musi wykazać się znajomością mechanizmów replikacji DNA, traksrypcji i translacji wraz ze znajomością enzymów zaangażowanych w te procesy i mechanizmów kontrolnych.

Umiejętność doboru techniki do zagadnienia oraz posługiwania się omawianymi technikami będzie sprawdzana poprzez postawienie studentów przed konkretnym problemem badawczym, który mają sami rozwiązać w trakcie praktycznych ćwiczeń.


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny)

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, metoda projektów).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 10 h

konwersatoria -10 h

ćwiczenia – 40 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 25 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 20 h


w sumie: 120 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady:

- organizacja genomów, różnice w organizacji i kodzie genetycznym pro- i eukariontów

- replikacja (różnice w replikacji u prokariota i eukariota na poziomie molekularnym, różnice w budowie enzymów)

- metody badania genomów, sekwencjonowanie, sekwencjonowanie nowej generacji

- transkrypcja (różnice w transkrypcji u pro- i eukariontów na poziomie molekularnym)

- regulacja transkrypcji, metody badania transkrypcji

- niekodujący RNA

- translacja (biosynteza białek)

- molekularne mechanizmy kontroli translacji

Ćwiczenia:

1. Wektory stosowane w przygotowaniu konstruktów genetycznych. Plazmidy, izolacja plazmidowego DNA. Enzymy służące do manipulacji DNA (w tym zastosowanie enzymów restrykcyjnych) - 3 godziny

2. Wprowadzanie dodatkowych miejsc cięcia dla enzymów restrykcyjnych w dowolny fragment genu metodą PCR, reakcja ligacji – 3 godz.

3. Wprowadzanie plazmidowego DNA do komórek bakteryjnych. Przygotowanie komórek kompetentnych. Metody transformacji. Metody identyfikacji klonów bakteryjnych po transformacji - 6 godzin.

4. Elementy składowe konstruktów do transgenezy, konstrukty ekspresyjne, konstrukty wyłączające/wyciszające ekspresję – 4 godz.

5. Metody izolacji i analizy RNA - 6 godz.

6.Reakcja odwrotnej transkrypcji, metody badania ekspresji genów – 6 godz.

7. Analiza ilościowa metodą PCR w czasie rzeczywistym – 6 godz.

8. Samodzielne rozwiązanie problemu badawczego – 6 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa (wybrane zagadnienia):

1) Genetyka Molekularna, pod red. P. Węgleńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. (Wybrane zagadnienia)

2) Podstawy biologii molekularnej, Lizabeth A. Allison, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. (Wybrane zagadnienia)

Literatura uzupełniająca:

3) Genomy, TA. Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

4) Podstawy biologii komórki: wprowadzenie do biologii molekularnej, B. Alberts i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

5) Analiza DNA teoria i praktyka, redaktor R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2011.

Uwagi:

III rok Igo stopnia, ścieżka indywidualnego kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzmil
Prowadzący grup: Michał Duliban, Paweł Grzmil, Sylwia Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.