Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-991 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 4 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Pliszko
Prowadzący grup: Artur Pliszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami inwazji biologicznych, metodami badań i zwalczania inwazyjnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt w kraju i na świecie.

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student zna:

1) różne definicje gatunków inwazyjnych, 2) najważniejsze wydarzenia z historii badań nad inwazjami biologicznymi, 3) czynniki sprzyjające inwazjom biologicznym, 4) właściwości biologiczne gatunków inwazyjnych, 5) ekologiczne, ekonomiczne i społeczne skutki inwazji biologicznych, 6) podstawowe metody badań i zwalczania gatunków inwazyjnych, 7) najważniejsze akty prawne dotyczące gatunków inwazyjnych w Polsce i na świecie, 8) wybrane źródła danych o gatunkach inwazyjnych 9) metody zwalczania wybranych gatunków inwazyjnych, 10) negatywne i pozytywne skutki inwazji biologicznych, 11) przykłady gatunków inwazyjnych występujących w Polsce i na świecie


Umiejętności


Student potrafi:

1) wykorzystać różne źródła danych do oceny wpływu obcych gatunków na rodzime gatunki oraz zdrowie i życie człowieka


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność w ciągu wszystkich zajęć) oraz uzyskanie zaliczenia z konwersatoriów na podstawie zdobytych punktów za: aktywność (0-5 pkt), przygotowanie prezentacji (0-5 pkt) i pisemne rozwiązanie zadań problemowych (0-5 pkt). Tematy prezentacji i pytania problemowe zostaną podane na konwersatoriach przez prowadzącego. Zaliczenie konwersatoriów od 8 punktów.

Zaliczenie w formie pisemnej. Oceniana będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi. Ocena proporcjonalna do liczby uzyskanych punktów, zaliczenie od 51% punktów. Możliwość podwyższenia końcowej oceny o pół stopnia w przypadku zdobycia przynajmniej 12 punktów w ramach pracy na konwersatoriach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:


zaliczenie pisemne: test wyboru i uzupełniania odpowiedzi, pytania dotyczące tematyki kursu. Efekty kształcenia zostaną uznane za zrealizowane, gdy student wykaże się znajomością przynajmniej sześciu z jedenastu efektów kształcenia.

W zakresie umiejętności:

ocena aktywności oraz sposobu realizacji zadań na konwersatoriach oraz pytania problemowe na zaliczeniu końcowym


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: konwersatorium

Zajęcia terenowe

Metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

16 - konwersatorium

4 - zajęcia terenowe


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 10 h


W sumie: 30 h = 1 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy i historia badań w zakresie inwazji biologicznych.

2. Czynniki sprzyjające inwazjom biologicznym.

3. Właściwości biologiczne gatunków inwazyjnych.

4. Znaczenie ekologiczne, ekonomiczne i społeczne gatunków inwazyjnych.

5. Rola hybrydyzacji w inwazjach biologicznych.

6. Metody badań i zwalczania gatunków inwazyjnych.

7. Najważniejsze akty prawne dotyczące gatunków inwazyjnych w Polsce i na świecie.

8. Przykłady gatunków inwazyjnych występujących w Polsce i na świecie.

9. Źródła danych o gatunkach inwazyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały przygotowane przez prowadzącego oraz wybrane rozdziały z książek:

DAISIE. Handbook of Alien Species in Europe. Invading in Nature, Springer Series in Invasion Ecology, vol. 3, 2009; rozdziały: 4, 5, 6, 8 i 9.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C., Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa, 2012; rozdziały: załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4.

Literatura uzupełniająca:

Baza danych „Gatunki obce w Polsce”, http://www.iop.krakow.pl

Vilà M., Weber E., D’ Antonio C.M., Conservation implications of invasion by plant hybridization. “Biological Invasions” 2000, 207217.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 4 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Pliszko
Prowadzący grup: Artur Pliszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.