Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki i metody stosowane w naukach biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-992 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Techniki i metody stosowane w naukach biologicznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Góralski, Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Klaudia Bontor, Iwona Cichoń, Gniewosz Drwięga, Justyna Gogola-Mruk, Marta Grosiak, Małgorzata Grzesiak, Alicja Kamińska, Joanna Kapusta, Paulina Kosztyła, Paweł Koteja, Patrycja Kurowska, Krystyna Musiał, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Weronika Ortmann, Katarzyna Palus-Chramiec, Marzena Popielarska-Konieczna, Joanna Rutkowska, Patryk Sambak, Anna Sanetra, Michał Santocki, Gracjan Świątkiewicz, Michał Węgrzyn, Izabela Wierzbowska, Patrycja Witek, Dominika Włoch-Salamon, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z różnorodnymi technikami i metodami stosowanymi w naukach biologicznych, a także z problemami badawczymi rozwiązywanymi przy ich zastosowaniu. Nabycie praktycznych umiejętności stanowi uzupełnienie posiadanej wiedzy zdobytej w toku nauczania na poprzednich latach studiów I stopnia.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

- zna zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP i ergonomii pracy;

- zna zastosowania oraz możliwości i ograniczenia różnorodnych technik i metod stosowanych w badaniach biologicznych


W zakresie umiejętności student potrafi:

- wykonać badania, z użyciem wybranych technik biologicznych (m.in.: utrwalania i barwienia materiału biologicznego; oznaczania poziomu substancji aktywnych biologicznie w badanym materiale; hodowli komórkowych i tkankowych; oznaczania aktywności cytotoksycznej związków; z zakresu biologii molekularnej; stosowanych w badaniach fizjologicznych, neurobiologicznych, ewolucyjnych i behawioralnych oraz z wykorzystaniem systemów i baz informatycznych);

- obsługiwać wybraną aparaturę i sprzęt laboratoryjny wykorzystywany do badań biologicznych

- udokumentować i opisać przeprowadzone badania

- przeanalizować i zinterpretować otrzymane wyniki badań


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Z każdych ćwiczeń student otrzymuje maksymalnie 10 punktów na podstawie raportu wykonanego wg wskazań prowadzącego. Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych z wszystkich raportów. Do zaliczenia kursu na ocenę dostateczną wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia będą weryfikowane w sposób ciągły na zajęciach oraz w formie pisemnych raportów (indywidualnych lub grupowych) z każdych zajęć. Kryterium oceny jest prawidłowe przygotowanie raportu zgodnie z wytycznymi podanymi przez prowadzącego ćwiczenie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu badawczego, ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów; objaśnienia i instrukcje, skrypty do ćwiczeń przygotowane przez prowadzącego; metody aktywizujące: omawianie zagadnień problemowych (problem-based studies).

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 80 godz.

Opracowanie raportów: 40 godz.

Suma: 120 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń obejmuje praktyczną naukę technik i metod stosowanych w naukach biologicznych. Moduł składa się z dwóch części:

Część I: Fizjologiczne techniki badań (obejmuje techniki z zakresu fizjologii zwierząt) - semestr zimowy, koordynator - Marian Lewandowski, :

Metody utrwalania tkanek zwierzęcych

Techniki mrożeniowe

Techniki histochemiczne, immunohistochemiczne i immunocytochemiczne (histochemiczna metoda lokalizacji acetylocholinesterazy; zastosowanie techniki immunocytochemicznej w wykrywaniu antygenów białkowych w komórkach układu rozrodczego; techniki immunohistochemiczne w diagnostyce onkologicznej na przykładzie raka sutka)

Techniki wyznaczania struktur mózgowia i planowanie eksperymentu elektrofizjologicznego in vivo

Podstawy hodowli komórek zwierzęcych (podstawy hodowli pierwotnych komórek zwierzęcych; technika hodowli komórek leukemicznych, technika bankowania i przechowywania linii komórkowych)

Techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków in vitro (techniki stosowane w badaniach toksyczności in vitro: test Alamar Blue; techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków chemioterapeutycznych in vitro)

Techniki fluorescencyjnego oznaczania aktywności enzymów

Techniki cytometrycznej analizy cyklu komórkowego

Metody analizy parametrów funkcjonalnych męskich komórek rozrodczych

Część II: Wybrane metody i techniki laboratoryjne - semestr letni, koordynator - Grzegorz Góralski, obejmuje:

Roślinne kultury tkankowe

Wykrywanie wybranych substancji na roślinnych preparatach histologicznych

Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej w badaniach biologicznych

Respirometryczne pomiary tempa metabolizmu zwierząt

Molekularne oznaczanie płci u ptaków - PCR i elektroforeza

Mutacje: indukowane i spontaniczne

Metody stosowane w badaniach behawioralnych na gryzoniach

Analizy genomiczne i ewolucja eksperymentalna

Wykorzystanie nieinwazyjnych metod w badaniach ssaków

Techniki mikrotomowe: przygotowanie tkanki przy pomocy mikrotomu rotacyjnego i wibrującego

Immunoctytochemiczna identyfikacja komórek glejowych na skrawkach wolnopływających

Komputerowa analiza morfologii komórek tkanki nerwowej.

Literatura:

Literatura:

materiały dydaktyczne oraz wybrane pozycje literaturowe (również w j. angielskim) będą udostępniane na bieżąco przez prowadzących m. in. na platformie Pegaz.

Uwagi:

Kurs roczny; obowiązkowy dla ścieżki Biologia organizmów; III rok, studia pierwszego stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Góralski, Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Klaudia Bontor, Iwona Cichoń, Justyna Gogola-Mruk, Grzegorz Góralski, Marta Grosiak, Małgorzata Grzesiak, Alicja Kamińska, Joanna Kapusta, Paulina Kosztyła, Paweł Koteja, Patrycja Kurowska, Krystyna Musiał, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Weronika Ortmann, Katarzyna Palus-Chramiec, Marzena Popielarska-Konieczna, Agnieszka Rak, Joanna Rutkowska, Michał Santocki, Gracjan Świątkiewicz, Magdalena Walczak, Michał Węgrzyn, Izabela Wierzbowska, Patrycja Witek, Dominika Włoch-Salamon, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.