Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-993-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Beata Klimek, Aleksandra Mazurkiewicz, Józef Mitka, Piotr Nowicki, Monika Ostap-Chęć, Rita Rakowska, Łukasz Sobczyk, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Cele kształcenia Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami ekologicznymi na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna i rozumie podstawowe procesy ekologiczne na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji oraz ma świadomość skutków oddziaływania człowieka na biosferę.

Umiejętności

Student potrafi wyszukiwać i krytycznie selekcjonować dane i informacje z zakresu współczesnej ekologii oraz interpretować wyniki niektórych badań podstawowych.

Potrafi dostrzec i docenić zależność między bogactwem gatunkowym i procesami ekologicznymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, a także ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko organizmów żywych.


Forma i warunki zaliczenia:

Pisemny egzamin testowy warunkiem pozytywnej oceny jest uzyskanie 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 1. obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności), 2. zaliczenie pisemnych raportów z ćwiczeń, 3. zdanie pisemnego testu końcowego należy uzyskać co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: Egzamin pisemny w formie testu; warunkiem zaliczenia jest wykazanie znajomości ponad połowy omawianych na wykładach procesów ekologicznych oraz skutków oddziaływania człowieka na biosferę.

Umiejętności: opracowanie pisemnych raportów z ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe.

Efekty kształcenia zostaną uznane za zrealizowane, gdy student poprawnie opracuje raporty z wszystkich przeprowadzonych ćwiczeń oraz uzyska zaliczenie z testu końcowego.


Metody dydaktyczne:

Wykład prezentacje multimedialne

Ćwiczenia i zajęcia terenowe, podczas których studenci w małych zespołach pod kierunkiem prowadzącego analizują wybrane elementy środowiska oraz cechy organizmów żywych i ich populacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 45 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń (wg zaleceń prowadzących) 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 13 godz.

Pisemne opracowanie raportów z ćwiczeń 26 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 26 godz.

Suma 150 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady: Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Warunki życia na Ziemi. Produkcja pierwotna i dekompozycja. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i lądowych: sieć troficzna, przepływ energii, obieg pierwiastków. Różnorodność gatunkowa w czasie i przestrzeni. Interakcje między organizmami (konkurencja, roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm), nisza ekologiczna. Biocenoza, sukcesja ekologiczna. Struktura i dynamika populacji. Wpływ działalności człowieka na biocenozy.

Ćwiczenia obejmują następującą tematykę:

zagadnienia z zakresu bioklimatologii, dynamiki populacji, dynamiki zbiorowisk, bioindykacji, bioenergetyki, funkcjonowania ekosystemów oraz demonstrację wybranych metod badań ekologicznych.

Ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Instytutu Botaniki oraz Instytutu Nauk o Środowisku.

Zajęcia terenowe odbywają się w sobotę października w tygodniu rozpoczęcia ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. (red.). 1987. Ćwiczenia z Ekologii. Kraków-Białystok (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

Krebs Ch.J. 2011. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mackenzie A., Ball A.S, Virdee S.R. 2000. Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

W roku 2020/21 wykłady będą się odbywać w trybie zdalnym, ćwiczenia laboratoryjne w trybie hybrydowym.

Ważne: ćwiczenia terenowe odbędą się w terenie w sobotę 10 października 2020: grupy 6 do 10 w godzinach od 9:00 do 12:30, natomiast grupy 1 do 5 w godzinach od 13:00 do 16:30.

W przypadku niesprzyjającej pogody zajęcia odbędą się 17 października w tych samych godzinach.

Pierwszy wykład: 6.10.2020, godz. 13.30.

Pierwsze ćwiczenia odbędą się stacjonarnie w dniach 6-9.10.2020 wg przydziału do grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Beata Klimek, Aleksandra Mazurkiewicz, Józef Mitka, Piotr Nowicki, Monika Ostap-Chęć, Rita Rakowska, Łukasz Sobczyk, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.