Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-993-B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Beata Klimek, Ryszard Laskowski, Aleksandra Mazurkiewicz, Józef Mitka, Piotr Nowicki, Monika Ostap-Chęć, Rita Rakowska, Łukasz Sobczyk, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ekologia_Biologia.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami ekologicznymi na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: Student zna i rozumie podstawowe pojęcia dot. zjawisk i procesów ekologicznych (produkcja, dekompozycja, obieg pierwiastków, sukcesja, interakcje międzygatunkowe, nisza ekologiczna, biocenoza, strategie adaptacyjne itd.) na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji oraz ma świadomość skutków oddziaływania człowieka na biosferę

W zakresie umiejętności: Student potrafi wyszukiwać i krytycznie selekcjonować dane i informacje z zakresu współczesnej ekologii oraz interpretować wyniki niektórych badań podstawowych Umie dokonać przybliżonych, ilościowych oszacowań i ekstrapolacji wielkości i natężenia zjawisk ekologicznych (np. procesów produkcji i dekompozycji, obiegów pierwiastków, demografii).

W zakresie kompetencji społecznych: W ocenie praktycznych problemów związanych z szeroko pojętą ekologią student kieruje się argumentami naukowymi, potrafi odróżnić sferę obiektywnej rzeczywistości przyrodniczej od sfery wartości; na przykład potrafi dostrzec i docenić zależność między bogactwem gatunkowym i procesami oraz interakcjami ekologicznymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, a także ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko organizmów żywych.


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Końcowy egzamin testowy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 1. obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności), 2. zaliczenie pisemnych raportów z ćwiczeń, 3. zdanie pisemnego testu końcowego należy uzyskać co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemny egzamin testowy: warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę końcową z kursu składają się punkty uzyskane z egzaminu z wagą 0,7 i z ćwiczeń z wagą 0,3.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (prezentacja multimedialna), Ćwiczenia i zajęcia terenowe, podczas których studenci w małych zespołach pod kierunkiem prowadzącego analizują wybrane elementy środowiska oraz cechy organizmów żywych i ich populacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 45 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń (wg zaleceń prowadzących) - 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 13 godz.

Pisemne opracowanie raportów z ćwiczeń - 26 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 26 godz.

Suma 150 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Pełny opis:

Wykłady: Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Zasady metodologii i pragmatyki nauk przyrodniczych w odniesieniu do ekologii. Warunki życia na Ziemi. Produkcja pierwotna i dekompozycja. Cykl węgla. Globalne cykle biogeochemiczne. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i lądowych: sieć troficzna, przepływ energii, obieg pierwiastków. Globalna różnorodność gatunkowa w czasie i przestrzeni. Interakcje między organizmami (konkurencja, roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm), nisza ekologiczna. Biocenoza, sukcesja ekologiczna. Struktura i dynamika populacji. Strategie życiowe, bioenergetyka ekologiczna. Aktualne kierunki rozwoju ekologii.

Ćwiczenia obejmują następującą tematykę:

zagadnienia z zakresu bioklimatologii, dynamiki populacji, dynamiki zbiorowisk, bioindykacji, bioenergetyki, funkcjonowania ekosystemów oraz demonstrację wybranych metod badań ekologicznych. Ćwiczenia prowadzone są w Instytucie Botaniki oraz Instytucie Nauk o Środowisku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (wybrane rozdziały)

2. Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. (red.), 1987 „Ćwiczenia z Ekologii”, Kraków-Białystok. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Krebs Ch.J. 2011. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (Wybrane rozdziały)

2. Mackenzie A., Ball A.S, Virdee S.R. 2000. Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Teksty udostępniane w trakcie kursu, zamieszczone na stronie kursu na platformie Pegaz.

Uwagi:

studia pierwszego stopnia, II rok; obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Beata Klimek, Ryszard Laskowski, Aleksandra Mazurkiewicz, Józef Mitka, Piotr Nowicki, Monika Ostap-Chęć, Rita Rakowska, Łukasz Sobczyk, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.