Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnictwo przyjazne środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-997 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo przyjazne środowisku
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz, Kamila Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie z obecnie stosowanymi metodami w uprawach rolnych oraz hodowli zwierząt. Wskazanie negatywnych skutków nadmiernej chemizacji rolnictwa oraz hodowli przemysłowej zwierząt w obliczu globalnych zmian klimatu i masowego wymierania gatunków. Przedyskutowanie przyszłości rolnictwa opartego o metody minimalizujące negatywny wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne.

Efekty kształcenia:

- wiedza

Rozumie znaczenie praktyk rolniczych w kształtowaniu siedlisk przyrodniczych w skali historycznej i obecnie oraz zasobów przyrodniczych terenów rolniczych. Zna: zagrożenia utraty walorów przyrodniczych związane z metodami agrotechnicznymi oraz sposoby na ich zapobieżenie; możliwości stosowania biologicznej ochrony upraw oraz zielonej biotechnologii. Rozumie wpływ produkcji żywności na globalne zmiany klimatu oraz masowe wymieranie gatunków w zależności od stosowanych metod.


- umiejętności

Potrafi wyjaśnić w jaki sposób można zmodyfikować stosowane obecnie metody agrotechniczne, aby zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Potrafi podać alternatywne rozwiązania dla szkodliwych środków chemicznych stosowanych obecnie w rolnictwie.


- kompetencje społeczne

Jest świadomym konsumentem produktów rolnych i potrafi przekonać innych do konieczności zmian w metodach agrotechnicznych oraz środkach chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu poprawy jakości życia ludzi oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Na końcową ocenę składa się:

1. 25% z oceny z prezentacji przygotowanej na konwersatoria, która będzie średnią z ocen przyznaną przez całą grupę oraz prowadzącą kurs.

2. 25% z oceny z raportów z ćwiczeń.

3. 50% z oceny z egzaminu pisemnego (cztery pytania), który będzie oceniany następująco (procent z uzyskanej liczby punktów:

- < 60%: 2.0

- 60 - 66.5%: 3.0

- 67 - 74.9%: 3.5

- 75 - 81.5%: 4.0

- 82 - 89.5%: 4.5

- ≥90%: 5.0

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatoriów i ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji dotyczących porównania metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Ponieważ prezentacje będą przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy..


Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami, dotyczącymi sprawdzenia skuteczności metod biologicznej ochrony upraw oraz zielonej biotechnologii. Raport będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników


Ocena odpowiedzi na pytania otwarte składających się na końcowy egzamin pisemny, które będą dotyczyły zrozumienia korzyści wynikających ze stosowania w rolnictwie metod przyjaznych środowisku. Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego sformułowania odpowiedzi.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia trenowe.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 6h

Udział w konwersatoriach 10h

Udział w ćwiczeniach 6h

Udział w wycieczce (zajęcia terenowe) 8h

Zbieranie materiałów do i przygotowanie raportu z ćwiczeń 10h

Zbieranie materiałów i przygotowanie prezentacji 10h

Przygotowanie do egzaminu 10h

Suma 60h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady: Historyczny przegląd metod stosowanych w rolnictwie na przestrzeni wieków. Porównanie najczęściej stosowanych obecnie metod z najnowocześniejszymi rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki dla środowiska. Metody zwiększania bioróżnorodności terenów rolniczych. Pozytywne i negatywne skutki stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w rolnictwie. Zastosowanie zielonej biotechnologii oraz biologicznej ochrony upraw jako alternatywy dla pestycydów, nawozów oraz środków ochrony zapasów. Wpływ różnych metod produkcji żywności na globalny zmiany klimatu oraz masowe wymieranie gatunków

Konwersatoria: Porównanie metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania.

Ćwiczenia: Przykłady metod stosowane w biologicznej ochronie upraw oraz w zielonej biotechnologii.

Zajęcia terenowe: Wycieczka do gospodarstwa rolnego stosującego metody minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Podstawę wiedzy stanowi wykład oraz artykuły naukowe dostępne w bazach czasopism naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz, Kamila Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.