Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-999 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Małgorzata Duda, Jerzy Hausner, Katarzyna Jasikowska, Iwona Maciejowska, Piotr Trzepacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z: -genezą koncepcji oraz celami zrównoważonego rozwoju – społecznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi itp. -zagrożeniami cywilizacyjnymi, ich przyczynami (wzrost demograficzny, rozwój technologiczny, powszechna urbanizacja, zbrojenia i wojny, stosunki społeczno-gospodarcze, modele życia) i skutkami (zmiany klimatu, wylesianie, pustynnienie, utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie) w skali lokalnej i globalnej.

Efekty kształcenia:

Pod względem wiedzy: Student: -potrafi dyskutować i oceniać proces wdrażania zasad zrównoważonego i przedstawia wybrane przykłady zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce; -potrafi scharakteryzować inne niż opcja zrównoważonego rozwoju - modele społeczeństwa konsumpcyjnego i konserwacyjnego. Pod względem umiejętności: Student: -potrafi wykorzystać argumenty na rzecz zrównoważonego rozwoju. W obszarze kompetencji społecznych: Student: -potrafi wyjaśnić trudności w harmonizacji: efekt ekonomiczny, zaspokajanie potrzeb społecznych i ochrona środowiska.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa i zaliczenie kursu składa się z trzech elementów: udziału w wykładach, zaliczenia egzaminu końcowego i terminowej realizacji wszystkich zadań na platformie Moodle. Brak realizacji jednego z tych trzech elementów jest równoznaczny z niepowodzeniem kursu. Ocena końcowa jest średnią (pozytywnych) ocen z egzaminu końcowego i zaliczeń na platformie Moodle. Uczestnictwo w wykładach jest obowiązkowe. Dwie nieuzasadnione nieobecności są równoznaczne z usunięciem z listy uczestników kursu. Aktywny udział w wykładach, w formie indywidualnej wypowiedzi i dyskusji z pozostałymi uczestnikami kursu oraz prowadzącymi zajęcia. Zadania domowe, na platformie Moodle indywidualne lub grupowe, mające na celu zweryfikowanie przygotowania do omawianych tematów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia będą weryfikowane podczas dyskusji w trakcie wykładów konwersatoryjnych oraz w trakcie indywidualnej, tematycznej serii zajęć w formie aktywności na platformie Moodle.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz. Aktywność na platformie Moodle: 30 godz.

Suma: 60 godz.

3 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 2

Skrócony opis:

Stosowane metody dydaktyczne

wykłady:

metody podające: wykład informacyjny

metody aktywizujące: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

e-learning: zajęcia na platformie Moodle

Pełny opis:

Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: wprowadzenie do problematyki zrównoważonego rozwoju: kształtowanie się koncepcji zrównoważonego rozwoju, główne cele (od negocjacji Północ-Południe do Milenijnych Celów Rozwoju); globalne nierówności - źródła i współczesne trendy (kraje słabo rozwinięte i nowe potęgi ekonomiczne); kontrowersje teoretyczne wokół globalnych wymiarów wzrostu, rozwoju i ubóstwa; mierniki ubóstwa i opóźnienia w rozwoju; zjawisko land grabbingu – zawłaszczania ziemi w skali świata jako szczególny przejaw globalnych nierówności; ü typy społeczeństw: społeczeństwo przemysłowe vs społeczeństwo postindustrialne; współczesny świat pracy - wybrane aspekty: rola czynnika ludzkiego, wzrost demograficzny i jego konsekwencje, światowy proletariat, feminizacja najemnej siły roboczej, współczesne niewolnictwo (sweatshops i in.); wybrane aspekty ekonomiczne - gospodarka wolnorynkowa kontra gospodarka regulowana, czynniki i bariery rozwoju, rola oszczędności i inwestycji, charakter współczesnego pieniądza (zasady emisji pieniądza i jego zabezpieczenie, rola długu publicznego), działania proekologiczne i prospołeczne banków (na podstawie publikacji wybranych banków, raporty roczne, raporty ekologiczne, raporty CSR); zrównoważony rozwój miast – wybrane modele i koncepcje, przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu miastem, analiza przypadków: Kurytyba – najstarsze miasto zrównoważone, Singapur – zrównoważone miasto w państwie niedemokratycznym, Medellin – od najbardziej niebezpiecznego do najbardziej innowacyjnego miasta świata, Kopenhaga – modelowy system zrównoważonego transportu metropolii; od zrównoważonego gospodarstwa wiejskiego do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; przestrzenna dystrybucja zasobów a konflikty zbrojne i wielkie przemieszczenia ludności; zrównoważony rozwój a prawa człowieka; wyzwania rozwojowe Globalnego Południa; wybrane, globalne problemy środowiskowe, w tym: globalne ocieplenie, kryzysy żywnościowe - skutki gospodarcze i społeczne, zmiany klimatu a rozwój; - wizja „naprawy świata”; - narzędzia polityki zrównoważonego rozwoju, zasady polityki ekologicznej współpraca międzynarodowa, reformy, przywództwo.

Literatura:

Literatura podstawowa: Marcin Popkiewicz „Świat na rozdrożu” (2013), wydawnictwo Sonia Draga

Piotr Trzepacz „Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne” (2012); Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, IGiGP UJ, Kraków Marcin Popkiewicz „Rewolucja energetyczna” (2016), wydawnictwo Sonia Draga Marcin Popkiewicz „Nauka o klimacie” (2019), wydawnictwo Sonia Draga Naomi Klein „To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat” (2016) Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA Walden Bello „Wojny żywnościowe” (2011) KiP appeal: „My, Prekariat” online:https://myprekariat.wordpress.com/odezwa/ Short movies: A story about food https://vimeo.com/150250758; Hidden costs of a hamburger https://vimeo.com/192913679; How economic inequality harms societies | Richard Wilkinson https://www.youtube.com/watch?v=cZ7LzE3u7Bw; Chrystie Freeland: The rise of the new global super-rich https://www.youtube.com/watch?v=d6NKdnZvdoo Buy responsibly: http://ekonsument.pl/materialy/pobierz/634 Literatura uzupełniająca: Saskja Sassen „Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy” (2007); Kraków: WUJ Marek Rabij „Życie na miarę. Odzieżowe niewolnictwo. Wydawnictwo” (2016), WAB Joseph Stiglitz „Wizja sprawiedliwej globalizacji” (2007); Wydawnictwo Naukowe PWN Lidia Mierzejewska „Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne” (2010), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Mirosława Czerny „Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na Globalnym Południu” (2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Małgorzata Duda, Katarzyna Jasikowska, Iwona Maciejowska, Piotr Trzepacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.