Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-OWI-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0429) Law, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Mika
Prowadzący grup: Marcin Balicki, Michał Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:


a) wiedza: zna podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania organów krajowych, unijnych, międzynarodowych w zakresie własności intelektualnej (K_W05, K_W07); potrafi właściwie korzystać z dóbr niematerialnych (K_W13);

b) umiejętności: umie rozpoznać, które przypadki korzystania z własności intelektualnej są niezgodne z prawem (K_U01); potrafi pozyskać informacje z literatury dotyczącej własności intelektualnej, rejestrów i innych źródeł (K_UO5);

c) kompetencje: podejmuje działania mające na celu społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej w społeczeństwie wiedzy (K_KO4, K_K06)Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach + test jednokrotnego wyboruMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja kierunkowa podczas warsztatów, ocena podsumowującaMetody dydaktyczne:

Metody problemowe:

- wykład problemowy

- dyskusja dydaktyczna

- brainstorming


Metody podawcze:

- objaśnianie

- wykład


Metody aktywizujące:

- metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

15 godz. warsztatów,

9,5 godz. praca własna studentów,

0,5 godz. zaliczenia

25 godz. = 1 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej, tak aby po ich zakończeniu potrafili oni zidentyfikować przedmiot ochrony tej własności oraz wskazać, komu przysługują do niej prawa. Ponadto, w trakcie zajęć studenci dowiedzą się, w jaki sposób można korzystać z praw własności intelektualnej, a także po jakie instrumenty prawnej ochrony można sięgnąć, gdy zostaną one naruszone. Zamierzeniem warsztatów jest także uświadomienie studentom, jaką rolę odgrywa własność intelektualna w codziennym życiu.

W ramach warsztatów zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

I. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej (w tym m.in.: podstawowe pojęcia: własność intelektualna, własność przemysłowa, dobro niematerialne; podstawy prawne ochrony, rodzaje ochrony, instytucje ochrony własności intelektualnej, rejestry)

II. Własność przemysłowa

1. Wynalazki (w tym m.in. pojęcie, przesłanki patentowalności, kategorie wynalazków, wyłączenia spod ochrony, patent, patent a know-how)

2. Ochrona odmian roślin, bioróżnorodność, wiedza tradycyjna (w tym m.in.: pojęcie, podstawowe zasadny ochrony)

3. Oznaczenia

a) znaki towarowe (w tym m.in.: pojęcie, rodzaje, przesłanki ochrony, prawo ochronne na znak towarowy)

b) oznaczenia geograficzne (w tym m.in.: pojęcie, rodzaje, przesłanki ochrony, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego)

III. Prawo autorskie (w tym m.in.: pojęcie utworu, rodzaje utworów, podmioty prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek, plagiat)

IV. Prawna ochrona własności intelektualnej (w tym m.in.: podstawowe instrumenty ochrony)

V. Obrót prawami własności intelektualnej (w tym m.in.: licencje)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

• M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Warszawa 2010, wyd. 2

• J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) Prawo własności intelektualnej, 2013, wyd. 3

Literatura uzupełniająca:

• J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013

• E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, wyd. 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Mika
Prowadzący grup: Marcin Balicki, Michał Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.