Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-PROJEKT2-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Projekt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 120 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Tomasz Błasiak, Janusz Fyda, Beata Klimek, Elżbieta Kołaczkowska, Ryszard Korona, Paulina Kramarz, Anna Michalik, Marcin Nobis, Anna Ptak, Agnieszka Rak, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w laboratorium.

Efekty kształcenia:

Student:

- opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmów na różnych poziomach organizacji w zależności od wyboru tematyki projektu;

- potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych;

- konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk przyrodniczych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski;

- planuje własne działania wykazując się umiejętnością optymalizacji, z pomocą nauczyciela

- wykonuje proste zadania badawcze pod nadzorem nauczyciela

- interpretuje wyniki własnych badań, wykazuje krytycyzm w stosunku do własnych dokonań, jak i do wyników innych badań

- przedstawia wyniki własnych badań w postaci raportu i w postaci prezentacji ustnej

- potrafi efektywnie pracować w zespole

- wykazuje potrzebę współpracy w grupie w dążeniu do celu


Wymagania wstępne:

Kurs dostępny tylko dla uczestników ścieżki indywidualnego kształcenia, innych wymagań brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena działań studenta, która odbywa się na bieżąco. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez wybrany do projektu zespół. Przedstawienie opiekunowi projektu raportu z badań, w formie pisemnej oraz przygotowanie i wygłoszenie krótkiego referatu/sprawozdania z wykonanej pracy i wyników na seminarium zespołu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja działań studenta. Student musi nabyć wszystkie zakładane efekty kształcenia dla uzyskania zaliczenia. Nauczyciel prowadzi dzienniczek studenta z macierzą efektów kształcenia, w którym na bieżąco notuje osiąganie zakładanych efektów przez studenta. Zaliczenie jest bez oceny.

Metody dydaktyczne:

Aktywny udział w pracach badawczych pod nadzorem nauczyciela.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Praca w laboratorium/inna 120h

Przygotowanie się do pracy/raportu/prezentacji 180h

SUMA 300h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Projekt polega na aktywnym uczestnictwie w badaniach prowadzonych przez wybraną grupę badawczą. Student jest w pełni włączany w prace zespołu od etapu podejmowania decyzji, planowania ba-dań, ich wykonywania, analiz i interpretacji wyników do opracowania raportu. Wszystko w granicach możliwości studenta i pod bacznym okiem opiekuna projektu.

Literatura:

Oryginalne prace naukowe polecone przez opiekuna projektu

Uwagi:

obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia, I stopień, III rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 120 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Tomasz Błasiak, Janusz Fyda, Beata Klimek, Elżbieta Kołaczkowska, Ryszard Korona, Paulina Kramarz, Anna Michalik, Marcin Nobis, Anna Ptak, Agnieszka Rak, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.