Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Clinical genetics - theory and practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-VP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Clinical genetics - theory and practice
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 4 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lisbeth Birk Moller, Małgorzata Lenartowicz
Prowadzący grup: Lisbeth Birk Moller, Małgorzata Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z najnowszymi metodami biologii molekularnej wykorzystywanej w diagnostyce genetycznej.

Efekty kształcenia:

wiedza – K-W01 student rozumie podstawowe zjawiska i procesy genetyczne, K-W06 wyjaśnia mechanizmy molekularne szlaków metabolicznych, K-W07 zna podstawowe mechanizmy molekularne przekazywania informacji genetycznej, regulacji ekspresji genów, K-W20 zna podstawowe zasady stosowania inżynierii genetycznej i komórkowej oraz biotechnologii i możliwości ich praktycznego wykorzystania.


umiejętności – K-U02 czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu zagadnień genetycznych angielskim, K-U12 potrafi komunikować się z innymi biologami posługując sie poprawnie językiem biologicznym w zakresie genetyki, K-U05 wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych, w szczególności dotyczących genetyki człowieka


kompetencje społeczne - K-K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Test w postaci 10 pytań zamkniętych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i umiejętności studenta zostaną sprawdzone podczas całościowego kolokwium odbywającego się na ostatnich zajęciach. Dodatkowym kryterium weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez studentów będzie ocena ich sprawozdań z wykonanych zajęć dydaktycznych oraz aktywność.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 4

konwersatoria – 6


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć – 5


przygotowanie do kolokwium – 5


w sumie: 20 h = 1 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady będą obejmować charakterystykę podłoża molekularnego wybranych syndromów metabolicznych u człowieka jak również korelacje pomiędzy typem mutacji a ciężkością objawów chorobowych występujących u pacjentów. Tematami omawianymi na konwersatoriach będą kwestie związane z diagnostyka genetyczną obejmujące kolejne etapy od pobrania materiału od pacjenta aż do uzyskania i interpretacji wyników.

Literatura:

„Genomy” Brown T.A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.