Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Białka szoku cieplnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH324 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Białka szoku cieplnego
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Guzik
Prowadzący grup: Krzysztof Guzik
Strona przedmiotu: https://www.facebook.com/groups/1749989201734047/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat struktury i funkcji najważniejszych przedstawicieli rodzin białek szoku cieplnego (HeatShockProteins, HSPs) Uzyskanie przez studentów wiedzy o udziale HSPs w reakcji stresu komórkowego. Uzyskanie przez studentów wiedzy o znaczeniu HSPs w ewolucji życia, procesach fizjologicznych i patogenezie chorób człowieka.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Zna historię odkrycia białek szoku cieplnego (HSP) i chronologię rozwoju wiedzy w tej dziedzinie.

Zna główne rodziny HSP i potrafi wymienić najważniejszych przedstawicieli [BCH2K_W01].

2. Zna strukturę i funkcję HSP i umie ją przedstawić w kontekście roli biologicznej tych białek [BCH2K_W01, BCH2K_W04, BCH2K_W09]

3. Zna specyficzne inhibitory HSP w kontekście patogenezy chorób człowieka [BCH2K_W12, BCH2K_W15].

4. Umie scharakteryzować znaczenie HSPs w utrzymaniu homeostazy konformacyjnej białek [BCH2K_W09, BCH2K_W10]

Umiejętności:

1. Umie korzystać z elektronicznych źródeł informacji na temat HSP [BCH2K_U03]

2. Czyta ze zrozumieniem specjalistyczne prace naukowe dotyczące tematyki kursu [BCH2K_U02, BCH2K_U12]

Kompetencje społeczne:

1. Zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego poszerzania [BCH2K_K01, BCH2K_K02]

2. Rozumie potrzebę i zna możliwości praktycznych zastosowań specjalistycznej wiedzy poznanej na kursie [BCH2K_K06].

Wymagania wstępne:

Kurs mogą wybierać tylko studenci kierunku Biochemia II stopnia na WBBiB UJ.

Dobra znajomość języka angielskiego (bierna).

Forma i warunki zaliczenia:

Jedynym kryterium zaliczenia kursu jest test zaliczeniowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test wielokrotnego wyboru złożony z 50 zadań zamkniętych zawierających jedną poprawną odpowiedź i trzy dystraktory. Każde zadanie ma wartość 1 punktu. Oceny wyliczane są względem najlepszego wyniku przyjętego jako 100% (maksymalnie 50 pkt), a zatem:

• 0-50 % – ocena ndst

• 51-60 % – ocena dst

• 61-70 % – ocena + dst

• 71-80 % – ocena db

• 81-90 % – ocena + db

• 91-100 % – ocena bdb


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

 metody podające – wykład z prezentacją multimedialną,

 metody problemowe – wykład konwersatoryjny,

 metody problemowe – dyskusja dydaktyczna,

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

 wykłady – 15 h

Praca własna studenta:

 dyskusja w grupie - 15 h

 samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na wykładach – 30 h

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Odkrycie HSP: Odkrycie HSP70, badania z początku lat 90-tych dotyczące aktywności opiekuńczej białek szoku cieplnego izolowanych z E. coli, odkrycie konserwatywności HSP, podział HSP na główne rodziny i utworzenie nowoczesnej systematyki tych białek.

2. HSP70 - najstarsze białko na Ziemi: Szczegółowa charakterystyka białek z rodziny HSP70 ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowej konserwatywności ewolucyjnej, uniwersalność HSP70, białka partnerskie HSP70.

3. HSP60 - co potrafią przyzwoitki: Szczegółowa charakterystyka białek z rodziny HSP60 jako maszyn molekularnych, klatka fałdowania i model Anfinsena.

4. HSP100 - wariant B: Szczegółowa charakterystyka białek z rodziny HSP100, problem agregatów zdenaturowanych białek, przykład wielofunkcyjnego HSP, proteinazy indukowane stresem.

5. HSP27 - taniej zapobiegać niż leczyć: Szczegółowa charakterystyka białek z rodziny HSP27, mechanizm przeciwagregacyjny, fosforylacja i tworzenie kompleksów HSP27.

6. HSP90 - niestabilność pod opieką: Szczegółowa charakterystyka białek z rodziny HSP90, problem opieki nad "wymagającym" klientem, kinazy białkowe jako klienci HSP90, białka partnerskie HSP90, drobnocząsteczkowe inhibitory HSP90, działanie HSP90 w komórkach nowotworowych.

7. HSP i ewolucja konformacji białek: HSP jako białka kontrolujące ewolucję konformacji klientów, niedarwinowski mechanizm ewolucji struktury, kompatybilność HSP-klient, problem endosymbiozy.

Literatura:

Literatura przedmiotu, aktualna edycja materiałów ilustracyjnych (PDF) oraz informacje dodatkowe dostępne są dla studentów modułu w zamkniętej grupie "HeatShockProteins":

https://www.facebook.com/groups/1749989201734047/

Grupa jest również miejscem konsultacji i dyskusji moderowanej przez koordynatora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.