Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Białka immobilizowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH328 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Białka immobilizowane
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kozik
Prowadzący grup: Andrzej Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie:


- technologii immobilizacji białek i komórek,


- metod immobilizacji białek,


- zastosowania immobilizowanych białek w produkcji przemysłowej, oczyszczania biopreparatów, bioanalityce oraz medycynie.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student, który zaliczył przedmiot:

- posiada wiedzę o pojęciach związanych z immobilizacją białek oraz jej praktycznymi zastosowaniami w bioanalityce i w medycynie oraz w produkcji przemysłowej (BCH1K_W01, BCH1K_W03, BCH1K_W05, BCH1K_W13)

Umiejętność:

Student, który zaliczył przedmiot:

- posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych (BCH1K_U03)

- posługuje się prawidłową terminologię dotyczącą przedmiotu (BCH1K_U14)

Kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w dziedzinie immobilizacji obiektów biologicznie aktywnych (BCH1K_K01).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (z pięciu odpowiedzi), 30 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, w celu zaliczenia testu konieczne jest uzyskanie minimum 15 punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacja multimedialną

Bilans punktów ECTS:

Aktywność - nakład pracy

Udział w wykładach - 15 h

Przygotowanie się do wykładów - 5 h

Przygotowanie się do egzaminu - 10 h

Suma 30 h

Skrócony opis:

Przesłanki technologii immobilizacji białek i komórek oraz ich zastosowań w biotechnologii i biochemii stosowanej. Metody immobilizacji biokatalizatorów: adsorpcja, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, sieciowanie, pułapkowanie w matrycach, zatrzymywanie przez błony, kombinacje metod. Immobilizacja koenzymów. Charakterystyka immobilizowanych biokatalizatorów. Reaktory z immobilizowanymi biokatalizatorami: zbiorniki z mieszaniem, reaktory pętlowe, reaktory ze złożem, reaktory membranowe, konstrukcje specjalne. Główne dziedziny przemysłowych zastosowań immobilizowanych biokatalizatorów: ogólna i stereospecyficzna synteza organiczna, przetwarzanie żywności, wykorzystanie odpadów, różne. Biosensory: elektrody enzymatyczne, sensory biopowinowactwa, termistory i tranzystory enzymatyczne, biosensory optoelektroniczne. Techniki analityczne z zastosowaniem reaktorów enzymatycznych. Enzymatyczne oznaczenia z zastosowaniem adsorpcji białek na wielostudzienkowych plastikowych płytkach (ELISA, ELLSA). Chromatografia na immobilizowanych białkach: chromatografia powinowactwa, m.in. immunochromatografia, chromatografia chiraselektywna. Inne dziedziny bioanalitycznych zastosowań immobilizowanych białek. Zastosowanie immobilizowanych biokatalizatorów w medycynie: wewnątrzustrojowa i pozaustrojowa terapia enzymatyczna, sztuczne organy. Zastosowanie immobilizowanych białek w badaniach podstawowych. Dalsze perspektywy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Zastosowania immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej. A. Kozik. Wyd.: EJB, Kraków. 1999

Literatura uzupełniająca:

- Carried bound immobilizowane enzymes: principles, applications and design. L Cao. Weinheim. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, 2005.

- Immobilized enzymes and cells. A. Rosevar, J. F. Kennedy, J. M. S. Cabral: Adam Hilger, Bristol-Philadelphia 1987

- Methods in biotechnology. Immobilization of enzymes and cells. Ed.: J.M. Guisan. Humana Press, Totowa, 2006

- Chiral separation. Appplications and technology. Ed.: S. Ahuja. Am. Chem. Soc., Washington DC, 1997.

- ELISA. Theory and Practice. J. R. Crowther. Humana Press, Totowa, 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.