Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki - kurs dla biochemików

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH336 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki - kurs dla biochemików
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0311-1SO - Biochemia 1 stopnia (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Michalik, Jolanta Sroka
Prowadzący grup: Justyna Drukała, Sławomir Lasota, Zbigniew Madeja, Marta Michalik, Kinga Polańska, Monika Rak, Damian Ryszawy, Jolanta Sroka
Strona przedmiotu: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi współczesnej biologii komórki

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student:

- w zakresie wiedzy:

• ma wiedzę biologiczną niezbędną dla prawidłowej interpretacji procesów biochemicznych oraz prawidłowego posługiwania się modelowymi organizmami o różnym stopniu złożoności (BCH1K_W04, P1A_W01, P1A_¬W04)

• ma świadomość różnorodności składników chemicznych żywej komórki, umie wyróżnić ich główne klasy (węglowodany, peptydy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe, lipidy), podać ich podstawowe cechy strukturalne i właściwości chemiczne, rozumie zależności pomiędzy strukturą makrocząsteczek a ich funkcjami (BCH1K_W08, P1A_W04, P1A¬_W05)

• rozumie podstawy procesów sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej (BCH1K_W12, P1A_W04, P1A-_W05)

• posiada podstawy dla rozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznychi i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania, inżynierii genetycznej, transplantacji i doświadczeń na zwierzętach (BCH1K_W15, P1A_W10)

• zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym dla samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym (BCH1K_W16, P1A_W09)
- w zakresie umiejętności:


• jest przygotowany do samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym, w trakcie której świadomie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BCH1K_U08, P1A_U01, P1A_U04)

• potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w badaniach biochemicznych, przestrzega zasad wyszczególnionych w instrukcjach obsługi i dba o stan powierzonych mu urządzeń (BCH1K_U10, P1A_U01)


w zakresie kompetencji społecznych:

• wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób w zespole (BCH1K_K04, P1A_K06)

• rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec informacji dostępnej w środkach masowego przekazu, mających odniesienie do nauk biochemicznych oraz akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej wiedzy (BCH1K_K04, P1A_K07, P1A_K04)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin


Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego. Egzamin - w formie pisemnej (test) – obejmuje zakres materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów kursowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Ocena z kursu jest wypadkową ocen z egzaminu końcowego (80%) i zaliczenia z ćwiczeń (20%).


Szczegółowe kryteria zaliczenia kursu podawane są na pierwszym wykładzie


Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ


Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną.

2. Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest wykonanie ćwiczenia i ewentualne oddanie sprawozdania (po ćwiczeniach, na których wykonywano pomiary).

3. Studenci maja obowiązek przygotowywania się na zajęcia; wiadomości studentów będą sprawdzane i oceniane (odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw.cząstkowe).

4. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana ilość obecności oraz praktyczne zaliczenie ćwiczeń (zasady tego zaliczenia zostaną podane na ćwiczeniach organizacyjnych).

5. Ocena z ćwiczeń jest średnią uzyskanych ocen z poszczególnych ćwiczeń, łącznie z oceną końcowego zaliczenia praktycznego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady:

Egzamin – w formie pisemnej (test) – będzie obejmował zakres materiału przekazany przez prowadzących w ramach wykładów kursowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

• Sprawdziany pisemne sprawdzające stopień opanowania materiału teoretycznego poruszanego na poszczególnych zajęciach,

• Konwersacje na temat wykonywanych doświadczeń,

• Sprawozdania pisemne i dyskusje ustne nad wynikami wykonanych doświadczeńMetody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykłady - 30 h

• ćwiczenia - 60 h


Praca własna studenta:

• Przygotowanie się do wykładów - 5 h

• Przygotowanie się do ćwiczeń - 45 h

• Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń - 25 h

• Przygotowanie się do egzaminu - 45 h


Łączny nakład pracy studenta 205 h = 8 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia
biochemia

Skrócony opis:

Kurs obejmuje wprowadzenie do podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych współczesnej biologii komórki. Omawiana jest budowa komórki, organelli komórkowych, cytoszkieletu oraz najważniejsze metody badawcze. Zagadnienia teoretyczne dotyczą również wybranych procesów zachodzących na poziomie komórkowym, związanych przede wszystkim z transportem przez błony, komunikacją międzykomórkową, procesami ruchowymi i cyklem komórkowym. Ostatnia część kursu obejmuje podstawowe informacje dotyczące biologii komórki nowotworowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do biologii komórki: krótka historia badań komórek, jedność i różnorodność komórek i organizmów; organizmy modelowe

2. Budowa błon biologicznych

3. Transport przez błony plazmatyczne

4. Kompartmentalizacja komórki eukariotycznej

5. Budowa jądra komórkowego

6. Organizacja cytoplazmy

7. Budowa i funkcje siateczki endoplazmatycznej i aparatu Golgiego

8. Transport pęcherzykowy - endosomy, lizosomy

9. Transformatory energii w komórce (mitochondria, chloroplasty)

10. Peroksysomy

11. Mechanizmy sygnalizacji komórkowej

12. Organizacja i rola cytoszkieletu

13. Mechanizmy ruchu komórek

14. Komórki macierzyste

15. Mechanizmy transformacji nowotorowej

16. Cykl komórkowy

Tematyka ćwiczeń:

1.Mikroskopy w badaniach komórek (jasnego pola, kontrastowo–fazowe, fluorescencyjne)

2. Metody fluoresencyjne w badaniach struktury komórek (barwienia)

3. Testy witalności komórek

4. Badanie zjawisk ruchowych w komórkach

5. Badania procesów endocytozy,

6. Komunikacja międzykomórkowa

7. Fuzja komórek

8. Zakładanie hodowli komórek zwierzęcych in vitro

9. Bankowanie komórek

10. Metody hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych

Literatura:

Podstawowa:

Podstawy biologii komórki Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (copyright 2005) r. Wydanie: drugie i późniejsze

Uzupełniająca:

Molecular Biology of the Cell - Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter New York and London: Garland Science; c2008, 5th ed. i wydania późniejsze

Cell Biology T. Pollard. Wydawca: W.B. Saunders Company, 2007 i wydania późniejsze

Wykaz literatury zalecanej na poszczególne ćwiczenia zamieszczony jest na stronie: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy/biologia-komorki-dla-biochemikow

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.