Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemiczne mechanizmy regulacji procesów rozwojowych roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH347 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemiczne mechanizmy regulacji procesów rozwojowych roślin
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Malec
Prowadzący grup: Przemysław Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami procesów rozwojowych roślin ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych substancji regulatorowych specyficznych dla organizmów roślinnych.

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:


Wiedza:

- Zna główne etapy cyklu życiowego organizmów roślinnych [BCH2K_W10]

- Potrafi wyjaśnić rolę determinacji linii komórkowych i informacji pozycyjnej w procesach rozwojowych roślin [BCH2K_W10]

- Potrafi wymienić najważniejsze grupy endo- i egzogennych substancji regulacyjnych w organizmach roślinnych [BCH2K_W01]

- Potrafi wymienić najważniejsze białkowe receptory roślinne oraz regulatory faz cyklu życiowego organizmów roślinnych [BCH2K_W01]

- Potrafi wyjaśnić rolę wybranych czynników transkrypcyjnych w regulacji procesów rozwojowych roślin [BCH2K_W04]

- Zna najważniejsze kaskady sygnałowe kontrolujące procesy rozwojowe w komórkach i organizmach roślinnych [BCH2K_W12]


Umiejętności:

- Umie posługiwać się prawidłową terminologią biochemiczną [BCH2K_U14]


Kompetencje społeczne:

- Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej [BCH2K_K01]


Wymagania wstępne:

moduł kształcenia, przeznaczony dla studentów drugiego stopnia kierunku „Biochemia”; w kursie mogą również brać udział studenci z innych kierunków, w miarę dostępności wolnych miejsc

Forma i warunki zaliczenia:

Wysłuchanie wykładów, zaliczenie kolokwium końcowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium końcowe obejmujące pytania testowe z zakresu tematyki wykładów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny z prezentacją multimedialną

Wykład informacyjny.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 30 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia 30 godzin

Suma 60 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z wybranymi, najważniejszymi molekularnymi mechanizmami procesów rozwojowych roślin ze szczególnym uwzględnieniem roli kluczowych substancji regulatorowych specyficznych dla organizmów roślinnych.

Pełny opis:

Kurs omawia najważniejsze endogenne i środowiskowe czynniki i mechanizmy regulujące procesy wzrostu i rozwoju roślin. Sygnalizacja chemiczna i fizyczna. Najważniejsze grupy chemicznych regulatorów rozwoju. Struktura molekularna i mechanizm działania najważniejszych grup receptorów roślinnych. Struktura i specyfika genomu roślinnego, mechanizmy regulacji ekspresji genów roślinnych; najważniejsze endogenne substancje regulacyjne i kaskady sygnałowe w komórkach i organizmach roślinnych. Strategie identyfikacji białek istotnych dla procesów wzrostu i rozwoju roślin wyższych: mutanty rozwojowe. Morfogeneza komórkowa: totipotencja i polarność komórek roślinnych; cykl komórkowy u roślin; rola cytoszkieletu i ścian komórkowych w procesach kierunkowego wzrostu komórek roślinnych. Embriogeneza i wczesne fazy rozwoju rośliny: determinacja linii komórkowych i informacja pozycyjna we wczesnych fazach rozwoju roślin wyższych; formowanie merystemów; rola singnalosomu COP9 w procesach regulacji ekspresji genów warunkowanych środowiskowo. Organogeneza: organizacja i funkcje merystemów apikalnych. Biochemia procesów generatywnych: ewokacja kwitnienia i rozwój kwiatu; rola specyficznych czynników transkrypcyjnych. Syntetyczne substancje regulujące procesy rozwoju roślin i ich praktyczne wykorzystanie. Mechanizm działania wybranych herbicydów – aspekty zdrowotne i środowiskowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1). Leyser O. and Day S. “Mechanisms in plant development” Blackwell Publishing, 2003;

Brak dostępnej literatury w języku polskim. Materiały przygotowane przez prowadzącego kurs będą udostępnione uczestnikom.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane artykuły przeglądowe z czasopism polskich

i zagranicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.