Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Practicum z cytochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH395 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Practicum z cytochemii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty w blokach dla 3 roku BCH - 2020/21 - sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czyż, Katarzyna Piwowarczyk
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Elżbieta Karnas, Agnieszka Kusiak, Milena Paw, Katarzyna Piwowarczyk, Monika Rak, Ewa Zuba-Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów specjalistycznej wiedzy w zakresie podstawowych metod cytochemicznych wykorzystywanych w badaniach dotyczących biochemii komórek zwierzęcych.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student:

-w zakresie wiedzy:

Rozpoznaje biochemię, jako samodzielną dyscyplinę w dziedzinie nauk biologicznych, potrafi określić jej przedmiot, zakres i metodologię [BCH1_K_W01 P1A_W05, P1A_W08]

ma świadomość różnorodności składników chemicznych żywej komórki, umie wyróżnić ich główne klasy (węglowodany, peptydy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe, lipidy), podać ich podstawowe cechy strukturalne i właściwości chemiczne, rozumie zależności pomiędzy strukturą makrocząsteczek a ich funkcjami [BCH1_K_W08 P1A_W04, P1A_W05]

rozumie podstawy procesów sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej [BCH1_K_W12, P1A_W04, P1A_W05]

posiada podstawy dla rozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznych, biotechnologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania, inżynierii genetycznej, transplantacji i doświadczeń na zwierzętach [BCH1_K_W1, P1A_W10]

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym dla samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym [BCH1_K_W16, P1A_W09]


-w zakresie umiejętności:

posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych [BCH1_K_U03, P1A_U03]

wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem

zaawansowanej literatury biochemicznej w języku polskim oraz podstawowych tekstów biochemicznych w języku angielskim [BCH1_K_U05, P1A_U02]

jest przygotowany do samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym, w trakcie której świadomie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy [BCH1_K_U08, P1A_U01 P1A_U04]

potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w badaniach biochemicznych, przestrzega zasad wyszczególnionych w instrukcjach obsługi i dba o stan powierzonych mu urządzeń [BCH1_K_U10,P1A_U01]


-w zakresie kompetencji społecznych:

zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania [BCH1_K_K01, P1A_K01,

P1A_K05]

wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych [BCH1_K_K04, P1A_K06]
Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Biologia komórki w wymiarze minimum 30 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest :

- zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

- zaliczenie kolokwium końcowego


Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie kolokwium cząstkowego dotyczącego zagadnień poruszanych na ćwiczeniach (na ocenę), wykonanie ćwiczenia i przygotowanie sprawozdania (dotyczy wybranych ćwiczeń)


Kolokwium zaliczeniowe - w formie pisemnej (test wielokrotnego wyboru) – będzie obejmowało zakres materiału przekazany przez prowadzących na poszczególnych wykładach.


Ocena z kursu jest średnią ważoną ocen z poszczególnych zajęć laboratoryjnych (50%) i kolokwium zaliczeniowego z wykładów (50%)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Końcowe zaliczenie sprawdzające przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia studenta. Zaliczenie obejmuje swoim zakresem materiał przedstawiony w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Kryteria zaliczenia kursu podawane są na pierwszym wykładzie

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• Wykład - 10 h

• Ćwiczenia – 30 h

• Kolokwium zaliczeniowe - 2 h


Praca własna studenta:

• Przygotowanie się do ćwiczeń - 10 h

• Przygotowanie się do ćwiczeń do kolokwium zaliczeniowego - 8 h


Łączny nakład pracy studenta: 60 h = 2 ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje krótki cykl wykładów i praktyczne ćwiczenia zapoznające studenta z wybranymi metodami cytochemii klasycznej i immunocytochemii, stosowanymi w badaniach biochemii komórki, biologii komórki, biologii molekularnej oraz w diagnostyce medycznej.

Pełny opis:

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wykłady:

1. Barwienia cytochemiczne w wizualizacji struktury komórek i tkanek zwierzęcych. Wykrywanie związków chemicznych w komórkach metodami cytochemii klasycznej.

2. Metody immunocytochemiczne – ich specyficzność, czułość, prawidłowość wyników.

3. Przeciwciała i znaczniki stosowne w metodach immunocytochemicznych.

4. Utrwalanie i przygotowanie materiału (komórek i tkanek) do badań immunocytochemicznych.

5. Metody immunocytofluorescencyjne (bezpośrednie i pośrednie), ich zalety i ograniczenia.

6. Metody immunocytoenzymatyczne- rodzaje reakcji immunoenzymatycznych, wykrywanie enzymów znacznikowych.

7. Immunocytochemia na poziomie ultrastrukturalnym.

8. Zastosowanie złota koloidalnego w immunocytochemii.

9. Badania immunocytometryczne.

10. Wykorzystanie metod immunocytochemicznych w badaniach biologii i biochemii komórki. Rola immunocytochemii w diagnostyce klinicznej przede wszystkim diagnostyce nowotworów.

Ćwiczenia:

1. Wykorzystanie znaczników fluorescencyjnych do analizy dynamicznej organizacji struktury komórek (zastosowanie automatycznego mikroskopu fluoresencyjnego i cyfrowych kamer CCD).

2. Barwienia cytochemiczne i metody cytometrii obrazowej w badaniach morfologii komórek zwierzęcych i analizie międzykomórkowej wymiany metabolitów.

3. Praktyczne zapoznanie się z metodami immunocytofluorescencyjnymi do wykrywania i analizy lokalizacji struktur komórkowych (np.barwienia cytoszkieletu).

4. Zastosowanie metod mikrofluorymetrycznych w badaniach kinetyki proliferacji i faz cyklu komórkowego.

5. Przykładowe zastosowanie metod immunocytochemicznych w diagnostyce nowotworów.

Uwagi:

W trakcie kursu będzie wykorzystywana metoda PBL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.