Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dla I roku biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH511 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla I roku biochemii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0311-1SO - Biochemia 1 stopnia (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borówka
Prowadzący grup: Paweł Borówka, Paweł Zapałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

[ BT1K_W02, P1A_W03 ] - Rozumie znaczenie matematyki w opisie zjawisk przyrodniczych.


[ BT1K_W02, P1A_W03 ] - Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.


[ BT1K_W02, P1A_W03 ] - Zna wybrane pojęcia algebry liniowej.


[ BT1K_U09, P1A_U05 ] - Potrafi w praktyce wykorzystać poznane metody i teorie matematyczne.

Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma egzaminu: pisemna, samodzielne rozwiązanie kilku typowych zadań. Oceną końcową będzie ocena z egzaminu pisemnego przeprowadzonego w czasie sesji egzaminacyjnej zimowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Końcowy egzamin pisemny. Zadania do samodzielnego rozwiązania obejmujące swoim zakresem materiał przedstawiony w trakcie zajęć, skonstruowane tak, by sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia.

Kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody dydaktyczne:

1. Przedstawienie pojęć i twierdzeń matematycznych przewidzianych w programie przedmiotu i ich ilustrację na przykładach.

2. Przedstawienie na wykładzie metod obliczeniowych.

3. Utrwalenie wyłożonego materiału poprzez rozwiązywanie na ćwiczeniach zadań ściśle związanych z zagadnieniami poznanymi na wykładzie (z pomocą prowadzącego ćwiczenia i samodzielnie).


Konsultacje (1,5 godz. tygodniowo).

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 100

1. Udział w zajęciach 75 godz.

2. Egzamin 3 godz.

3. Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 22 godz.


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 75

1. Przygotowanie do wykładu: 30 godz.

2. Przygotowanie do ćwiczeń 35 godz.

4. Przygotowanie do egzaminu 10 godz.


Łączny nakład pracy studenta 175 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia

Skrócony opis:

1. Elementy algebry liniowej: dodawanie, mnożenie i odwracanie macierzy, wyznacznik macierzy, rozwiązywanie układów równań liniowych.

2. Funkcje wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i cyklometryczne.

3. Pojęcie ciągu liczbowego, podstawowe operacje na ciągach, granica ciągu, szereg geometryczny.

4. Ciągłość i pochodna funkcji, własności pochodnej i jej zastosowania.

5. Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji.

6. Całki nieoznaczona i oznaczona i ich zastosowania.

7. Podstawowe własności funkcji dwóch zmiennych.

8. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.

9. Całkowanie funkcji dwóch zmiennych.

Pełny opis:

Pojęcie macierzy. Działania na macierzach i ich własności. Wyznaczniki macierzy i wzory Cramera. Rząd macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego. Granica ciągu i jej własności. Kryterium zbieżności szeregu potęgowego. Granica i ciągłość funkcji. Twierdzenia o funkcjach ciągłych. Pochodna i jej własności. Reguła de l'Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Pochodne cząstkowe i ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Definicja całki jednej i dwóch zmiennych. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego. Metody obliczania całek pojedynczych i podwójnych oraz ich zastosowania do obliczania pól i objętości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Krysicki, L. Włodarski "Analiza matematyczna w zadaniach"

Literatura uzupełniająca:

- G.M. Fichtenholz "Rachunek różniczkowy i całkowy"

- P. Kajetanowicz, J. Warzejewski "Algebra z geometrią analityczną"

- R. Leitner "Zarys matematyki wyższej"

- R. Leitner, W. Matuszewski, Z. Rojek "Zadania z matematyki wyższej, cz. I"

- F. Leja "Analiza matematyczna"

- K. Rościszewski "Algebra i geometria analityczna w zadaniach"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.