Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka - zajęcia wyrównawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH513 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka - zajęcia wyrównawcze
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0311-1SO - Biochemia 1 stopnia (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dutka
Prowadzący grup: Małgorzata Dutka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kursu jest uzupełnienie i utrwalenie materiału z wybranych działów matematyki na poziomie rozszerzonego programu nauczania matematyki w szkole średniej. Kurs kierowany jest do studentów I roku z maturą z matematyki w zakresie podstawowym.Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student:

- w zakresie wiedzy:

• Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i procedur matematycznych na poziomie rozszerzonego programu nauczania matematyki w szkole średniej

[BCH1K_W_02, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W06]

[BT1K_W02, P1A_W03]


- w zakresie umiejętności:

• potrafi rozwiązywać problemy i zadania matematyczne o stopniu trudności rozszerzonego programu nauczania matematyki w szkole średniej

[BCH1K_U01, P1A_U05],

[BT1K_U04, P1A_U01]Wymagania wstępne:

zaliczona matura z matematyki na poziomie podstawowym

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie kursu student zobowiązany jest:

• Uczestniczyć w co najmniej 7 ćwiczeniach bezpośrednich

• zrealizować co najmniej 8 jednostek tematycznych w e-learningu

• zaliczyć co najmniej 3 e-testy z wynikiem powyżej 50%

• zaliczyć sprawdzian pisemny (powyżej 50%)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- testy i quizy na platformie e-learningowej

- sprawdzian pisemny na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny


Metody warsztatowe – prowadzący zajęcia bezpośrednio konsultuje i monitoruje pracę studentów, którzy indywidualnie lub w niewielkich grupach rozwiązują zadane problemy.


Metody e-learningu – wykorzystanie narzędzi platformy Pegaz; w szczególności moduły „Lekcja” oraz „Testy i Quizy”.


Bilans punktów ECTS:

• udział w ćwiczeniach – 20 h

• e-learning - 16 h

• przygotowanie się do testów i sprawdzianów 10h

razem 46h


co odpowiada 2 ECTSSylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biotechnologia
Biochemia

Skrócony opis:

Kurs obejmuje:

• 8 spotkań bezpośrednich: są to bloki ćwiczeniowe 110 lub 115 minutowe (900 min. równoważne 20 godzinom lekcyjnym)

• 10 jednostek tematycznych w e-learningu (równoważne 16h lekcyjnym)

Prowadzący zajęcia bezpośrednio konsultuje i monitoruje pracę studentów, którzy indywidualnie lub w niewielkich grupach rozwiązują zadane problemy.

Omawiane są przede wszystkim tematy kluczowe w przyszłym praktycznym stosowaniu narzędzi matematycznych na kursach statystyki, informatyki, matematyki wyższej. Kurs ma wyrównać szanse studentów w zakresie licealnego przygotowania matematycznego do studiów przyrodniczych.

Pełny opis:

W programie kursu znajdują się wybrane zagadnienia, przewidziane w rozszerzeniu podstawy programowej z matematyki na poziomie liceum. Omawiane są przede wszystkim tematy kluczowe w przyszłym praktycznym stosowaniu narzędzi matematycznych na kursach statystyki, informatyki, matematyki wyższej. Kurs ma wyrównać szanse studentów w zakresie licealnego przygotowania matematycznego do studiów przyrodniczych. Większość tematów realizowana jest w trakcie zajęć bezpośrednich (Z) oraz e-learningowych (EL) W poniższym wykazie podany jest przewidywany czas realizacji danego tematu dla każdej formy zajęć. Podane jest oznaczenie: Z lub EL, oraz ilość godzin lekcyjnych

1)Ćwiczenia wyrabiające sprawność rachunkową: zadania na obliczanie procentów; stosowanie reguły zaokrąglania danej liczby; respektowanie kolejności działań

EL 1h

2) Rachunek zbiorów. Własności liczb rzeczywistych, działania na liczbach rzeczywistych; działania na potęgach, pierwiastkowanie, wartość bezwzględna

EL 2h; Z 1,5 h (65min)

3) Wyrażenia algebraiczne- przekształcenia, wzory skróconego mnożenia

EL 1h; Z 1h (45min)

4) Funkcje elementarne-ogólne własności funkcji (parzystość, monotoniczność, funkcja odwrotna); wyznaczanie dziedziny funkcji; funkcje liniowa i kwadratowa, wielomiany

EL 1h; Z 2,5h (115min)

5)Funkcje-wymierna, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne- własności, wykresy, zastosowania praktyczne

EL 2h; Z 2,5h (110min)

6) Ćwiczenia obliczeniowe: pierwiastki dowolnego stopnia, prawa działań na pierwiastkach; wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym; oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.

EL 2h; Z 2,5h (110min)

7) Funkcje trygonometryczne - miara łukowa, definicje funkcji, własności funkcji (dziedzina, okresowość, parzystość), wykresy funkcji , wzory- najważniejsze tożsamości trygonometryczne

EL 2h; Z 2,5h (115min)

8)Rachunek wektorowy, działania na wektorach

EL 1h

9)Podstawy rachunku różniczkowego- obliczanie granic, ciągłość funkcji

Z 2,5 (115min)

10) Obliczanie pochodnych; geometryczna i fizyczna interpretacja pochodnej

EL 2h; Z 2,5h (115min)

11)Rachunek prawdopodobieństwa - prawdopodobieństwo warunkowe; prawdopodobieństwo całkowite, kombinatoryka, elementy statystyki

EL 2h; Z 2,5 h (110min)

Literatura:

1. M. Bryński, N. Dróbka, K. Szymański „Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych. Elementy analizy matematycznej”

2. A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz „Matura z matematyki - poziom podstawowy i rozszerzony, część I i II .

4. A. Kleiner „Pochodne bez granic”

Dodatkowa literatura:

A. Błaszczyk, S. Turek „Matematyka. Od podstaw elementarnych do elementów matematyki wyższej” (rozdział 1-Repetytorium z matematyki elementarnej, oraz rozdział 2- Elementy analizy matematycznej)

Uwagi:

w roku akademickim 2019/20

początek zajęć od 8 X

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.