Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Białka immobilizowane - practicum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH521 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Białka immobilizowane - practicum
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0311-2SO - Biochemia 2 stopnia (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ibeth Guevara-Lora
Prowadzący grup: Dominika Bartnicka, Ibeth Guevara-Lora, Justyna Karkowska-Kuleta, Kamila Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy/umiejętności z biochemii w zakresie technologii immobilizacji biomolekuł oraz zastosowania biokonjugatów w produkcji przemysłowej, bioanalityce, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska.

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot

w zakresie wiedzy:

- umie opisywać podstawowe i specjalistyczne pojęcia związanie z immobilizacją białek oraz jej praktycznymi zastosowaniami w bioanalityce i w medycynie oraz w produkcji przemysłowej (BCH2K_W01, BCH2K_W02, BCH2K_W04, BCH2K_W05)

- zna specjalistyczną nomenklaturą dotyczącą przedmiotu (BCH2K_W09)

ma wiedzę pozwalającą wykonać zadane ćwiczenia laboratoryjne samodzielnie bądź w grupie (BCH2K_W05)


w zakresie umiejetności:

- potrafi wykonać w grupie zadane ćwiczenia laboratoryjne (BCH2K_U01, BCH2K_U06)

- umie opracowywać raport z uzyskanych wyników i ocenić ich wiarygodność i użyteczność (BCH2K_U08)

- potrafi planować proste projekty w celu rozwiązania problemu natury technicznej z wykorzystywaniem wiedzy dotyczącej immobilizacji obiektów biologicznie aktywnych (BCH2K_U02, BCH2K_U03, BCH2K_U09).

- umie samodzielnie przygotować prezentację ustną w oparciu o dane literaturowe w języku polskim i obcym, dotyczące nowoczesnej technologii przemysłowej, bioanalitycznej i medycznej z wykorzystaniem immobilizowanych białek i komórek (BCH2K_U02, BCH2K_U03, BCH2K_U09, BCH2K_U11).


w zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w dziedzinie immobilizacji obiektów biologicznie aktywnych oraz ważność praktycznego zastosowania tej wiedzy (BCH2K_K01, BCH2K_K06).

- rozumie zasad współpracy grupowej oraz inspirować proces uczenia się innych osób (BCH2K_K02, BCH2K_K03).

- potrafi określić priorytet działania w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych praz wykazuje odpowiedzialność za tworzenie warunków bezpiecznej pracy w laboratorium (BCH2K_K04, BCH2K_K05)

- rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej podczas korzystania z obcych opracowań (BCH2K_K07).


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Komponenty oceny:

Kolokwium 60%

Prezentacja ustna i projekt 25%

Sprawozdania 10%

Aktywność na zajęciach 5%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe

Ocena aktywności studenta podczas pracy w laboratorium

Ocena przygotowanej prezentacji ustnej oraz projektu

Ocena raportów z ćwiczenia

Ocena indywidualnego zaangażowania zarówno w pracach doświadczalnych jak i w dyskusjach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,

Metody podające – prelekcja

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody podające – wykład informacyjny

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne

Metody praktyczne – metoda projektów

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe – metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Ćwiczenia ‒35 h

Zajęcia konwersatoryjne – 10 h


Praca własna studenta:

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 h

Przygotowanie sprawozdania 15 h

Przygotowanie się do prezentacji 10 h

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 15 h


W sumie 100 h = 4 pkt. ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Przesłanki technologii immobilizacji białek i komórek. Metody immobilizacji białek. Charakterystyka immobilizowanych biokatalizatorów. Reaktory z immobilizowanymi biokatalizatorami. Zastosowania immobilizowanych białek: produkcja przemysłowa, oczyszczanie biopreparatów, bioanalityka, medycyna, rolnictwo, ochrona środowiska.

Pełny opis:

Konwersatoria:

Zajęcia polegają na:

- prezentacji przez studentów samodzielnie odszukanych w literaturze szczegółowych zastosowań immobilizacji biopreparatów w technologii przemysłowej, w bioanalityce, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska.

- analizy publikacji dotyczących tematyki przedmiotu wcześniej podawane przez przeprowadzającego.

- przygotowanie projektu odnośnie tematyki kursu do rozwiązywania przez grupy

Ćwiczenia laboratoryjne:

Immobilizacja wybranych białek przy zastosowaniu różnych metod: inwertazy przez adsorpcję na węglu aktywnym, katalazy przez wiązanie jonowe do karboksymetylocelulozy, sprzęganie wybranych enzymów z sefarozą aktywowaną CNBr, sieciowanie beta-galaktozydazy, pułapkowanie komórek drożdży w żelu alginianowym, fermentacja laktozy przez komórki drożdży spułapkowane wspólnie z usieciowaną beta-galaktozydazą, pułapkowanie lipazy w żelu alginianowym, inkapsulacji witaminy E przy tworzeniu kapsułek z PLGA. Charakterystyka wydajności immobilizacji, aktywności oraz innych właściwości immobilizatów. Modele w skali laboratoryjnej rzeczywistych lub potencjalnych przemysłowych zastosowań immobilizowanych biokatalizatorów: degradacja skrobi w reaktorze membranowym. Konstrukcja i charakterystyka elektrody enzymatycznej do oznaczania glukozy. Mikropłytkowy test ELLSA na biotynę. Wybrane przykłady chromatograficznych rozdziałów z białkami w fazie stacjonarnej: rozdział flawin przez chromatografię powinowactwa na sefarozie z immobilizowanym białkiem wiążącym ryboflawinę, Modele nawiązujące do potencjalnych biomedycznych zastosowań immobilizowanych białek - "sztuczne komórki": mikroenkapsulacja asparaginazy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zastosowania immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej. A. Kozik. Wyd.: EJB, Kraków. 1999

Literatura uzupełniająca:

1. Immobilized Enzymes and Cells. A. Rosevar, J. F. Kennedy, J. M. S. Cabral: Adam Hilger, Bristol-Philadelphia, 1987,

2. Methods in biotechnology. Immobilization of enzymes and cells. Ed.: J.M. Guisan. Humana Press, Totowa, 2006.

3. Chiral separation. Appplications and technology. Ed.: S. Ahuja. Am. Chem. Soc., Washington DC, 1997.

4. ELISA. Theory and Practice. J. R. Crowther. Humana Press, Totowa, 1995.

5. Immobilized enzymes in medicine. V.P. Torchilin. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1991

6. Biosensors: an introduction. B.R. Eggins. Wiley-Teuner, Chichester, 1996. Press, Oxford, 1997.

7. Immobilized biosystems. Theory and practical applications. L.A. Veliky, R. J. C. McLean. Academic and Professional, London, 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.