Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia fizyczna - kurs zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH522 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia fizyczna - kurs zaawansowany
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0311-2SO - Biochemia 2 stopnia (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Polit
Prowadzący grup: Piotr Bonarek, Andrzej Górecki, Sylwia Kędracka-Krok, Agnieszka Polit
Strona przedmiotu: http://www.zbf.wbbib.uj.edu.pl/dydaktyka/biochemia-fizyczna-kurs-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

[BCH2K_W01, BCH2K_W05, BCH2K_W12] - Wymienia i opisuje techniki służące do badania zmian konformacyjnych w biopolimerach.

[BCH2K_W02, BCH2K_W05, BCH2K_W12] - Potrafi wskazać i opisać techniki pomiarowe służące do określania parametrów oddziaływania białko-ligand.

[BCH2K_W01, BCH2K_W04] - Potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy strukturą a funkcją biocząsteczek, a w szczególności białek.

[BCH2K_U01, BCH2K_U08, BCH2K_K03] - Interpretuje podstawowe parametry uzyskiwane w wybranych technikach kinetycznych, kalorymetrycznych i fluorescencyjnych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Biochemia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (30%) i testu zaliczeniowego (70%). Test jednokrotnego wyboru.


Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz oddanie wszystkich sprawozdań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na zajęciach oraz realizacji zlecanych im zadań.

Z każdego ćwiczenia przygotowują raport zawierający opis wykonanych doświadczeń wraz z analizą uzyskanych wyników i ich interpretacją.


Egzamin pisemny w formie testu z wiedzy i umiejętności interpretacji wyników uzyskiwanych z określonych technik pomiarowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne w trakcie których w sposób problemowy połączony z dyskusją dydaktyczną studenci zostają zapoznani z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 45 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

Przygotowanie raportu z ćwiczeń: 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta: 110 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:


Biochemia

Pełny opis:

Badania szybkiej kinetyki: pomiary kinetyki oddziaływań białko-ligand metodą zatrzymanego przepływu (stopped-flow) i metodą relaksacyjną (T-jump). Badania biokalorymetryczne: zastosowanie metody skaningowej nanokalorymetrii (DSC) w badaniach białek i błon biologicznych; zastosowanie metody izotermicznej kalorymetrii miareczkowania (ITC) w badaniach oddziaływania białko-ligand. Zastosowanie czasowo-rozdzielczych pomiarów fluorescencji do badania dynamiki zmian strukturalnych makrocząsteczek: pomiary czasu zaniku fluorescencji, pomiary zaniku anizotropii fluorescencji, pomiary odległości w cząsteczkach białek z wykorzystaniem pomiarów transferu energii FRET.

Literatura:

1. Kensal E. van Holde, W. Curtis Johnson, P. Shing Ho „Principles of Physical Biochemistry" Pearson Education International

2. Charles Cantor, Paul Schimel „Biophysical chemistry" W. H. Freeman and Company

3. J. R. Lakowicz „Principles in fluorescence spectroscopy" Kluwer Academic Publisher

4. Peter Atkins „Chemia fizyczna" PWN

Uwagi:

Dla studentów, którzy nie uczestniczyli w kursach Biochemia fizyczna BCH359 lub WBT-BT602 zalecane jest odbycie kursu uzupełniającego: Wstęp do biochemii fizycznej (WBT-BCH505). Celem tego kursu jest uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu podstaw biochemii fizycznej.

Uwaga!

Kurs rozpoczyna się w drugiej połowie listopada.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.