Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH537 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mak
Prowadzący grup: Ibeth Guevara Lora, Maria Rąpała-Kozik, Hanna Rokita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Seminarium ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do opracowania prac dyplomowych (magisterskich). Oparte jest głównie na czynnym uczestnictwie studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień, przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji multimedialnych oraz biorą aktywny udział w dyskusjach na ich temat. Niezależnie, seminarium ma także na celu zaznajomienie studentów z metodyką pisania i konstrukcją prac dyplomowych, z wybranym oprogramowaniem do zarządzania bibliografią, z zasadami oceny prac dyplomowych oraz z funkcjonowaniem systemu anty-plagiatowego.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student

- w zakresie wiedzy:

• osiągnął rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w zakresie głównych działów współczesnej biochemii, m.in. biochemii analitycznej, biochemii strukturalnej i fizycznej, biochemii komórki, biochemii organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemii medycznej oraz genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej (BCH2_K_W01)

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu biochemii umożliwiającą dostrzeganie związku pomiędzy teorią a praktyką (BCH2_K_W02)

• interpretuje zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym w kategoriach pojęć i praw chemii (BCH2_K_W03)

• rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek a ich funkcją, zwłaszcza w odniesieniu do białek i kwasów nukleinowych (BCH2_K_W04)

• zna nowoczesne narzędzia badawcze i analityczne, umożliwiające badanie struktur biologicznych i procesów biochemicznych oraz umożliwiające modyfikacje informacji genetycznej (BCH2_K_W05)

• zna elementy statystyki matematycznej i teorii błędów na poziomie, pozwalającym na samodzielne opracowywanie wyników własnej pracy doświadczalnej (BCH2_K_W06)


- w zakresie umiejętności:

• stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze nowoczesnej biochemii (BCH2_K_U01)

• korzysta z aktualnej literatury naukowej z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych, zarówno w języku polskim jak i angielskim (BCH2_K_U02)

• wykazuje umiejętność wyszukiwania z różnych źródeł, w tym również internetowych, informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów własnej pracy badawczej a ponadto umiejętność ich selekcji i krytycznej oceny (BCH2_K_U03)

• wykorzystuje nowoczesne programy bioinformatyczne, umożliwiające porównywanie sekwencji białek i kwasów nukleinowych, przewidywania i wizualizacji struktury przestrzennej makrocząsteczek oraz analizy pokrewieństw ewolucyjnych pomiędzy organizmami (BCH2_K_U04)

• planuje zadania badawcze i wykonuje doświadczenia związane z tematyką pracy magisterskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego (BCH2_K_U05)

• wykazuje umiejętność napisania rozprawy naukowej w języku polskim oraz krótkiego streszczenia w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych (BCH2_K_U10)

• posiada umiejętność przygotowywania oraz publicznego wygłaszania referatów w języku polskim i angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych (BCH2_K_U11)

posiada umiejętność dyskutowania na tematy biochemiczne, zarówno w gronie specjalistów jak i osób spoza dyscypliny biochemii (BCH2_K_U12)


- w zakresie kompetencji społecznych:

• zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania i własnego doskonalenia zawodowego w zakresie biochemii (BCH2_K_K01)

• potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (BCH2_K_K02)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (BCH2_K_K03)Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach oraz wygłoszenie referatów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena opisowa przedstawionego referatu


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające (prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny)


Metody praktyczne (pokaz, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, seminarium)


Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna)


Metody programowane (z użyciem komputera)

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w seminariach: 30h

Przygotowanie prezentacji: 20h


Razem łączny nakład pracy studenta: 50 h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak.

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do pisania prac dyplomowych. Oparte jest głównie na czynnym uczestnictwie studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień, przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji oraz biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do opracowania prac dyplomowych (magisterskich). Oparte jest głównie na czynnym uczestnictwie studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień, przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji multimedialnych oraz biorą aktywny udział w dyskusjach na ich temat. Planowane są cztery zasadnicze tematy samodzielnych prezentacji studentów:

• przedstawienie tematyki badawczej zespołu w którym pracuje student

• wprowadzenie w zagadnienia związane z wykonywaną pracą magisterską

• przedstawienie metodyki badań

• prezentacja uzyskanych wyników oraz wniosków

Niezależnie, seminarium ma także na celu zaznajomienie studentów z metodyką pisania i konstrukcją prac dyplomowych, z wybranym oprogramowaniem do zarządzania bibliografią, z zasadami oceny prac dyplomowych oraz z funkcjonowaniem systemu anty-plagiatowego.

Literatura:

Literaturę specjalistyczną studenci kompletują indywidualnie - w zależności od tematyki swych prac dyplomowych

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.