Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyczne metody opracowywania wyników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BFMK2.4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyczne metody opracowywania wyników
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roki BioMiK - licencjat (2020/21)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dutka
Prowadzący grup: Małgorzata Dutka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie z podstawowymi zasadami wnioskowania statystycznego.

Nauka prawidłowego doboru metod statystycznych do analizy danych doświadczalnych.

Wyrobienie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników.


Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:

1)zna podstawowe pojęcia analizy statystycznej

2)potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z wyznaczaniem niepewności pomiarowych przy opracowaniu wyników doświadczeń wykonywanych na pracowni fizycznej i biochemicznej ; w szczególności szacuje niepewności wielkości złożonych, przeprowadza proste testy statystyczne i umie zastosować regresję liniową.

3)posługuje się narzędziami obliczeniowymi (EXCEL, Statistica i inne) do rozwiązywania zadań związanych z analizą danych

4)potrafi samodzielnie przygotować pisemne opracowanie wyników doświadczalnych

K_W03 BMK_W03;

K_W06 BMK_W06;

K_U01 BMK_U01;

K_U02 BMK_U02;

K_U12 BMK_U12;


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe zaliczony I semestr kursu matematyki wyższej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie z oceną;

warunki uzyskania zaliczenia;

1)obowiązkowa obecność na ćwiczeniach

nieobecności z powodu choroby lub zdarzeń losowych muszą być usprawiedliwione; materiał z ćwiczeń opuszczonych powinien być zaliczony u prowadzącego ćwiczenia

2)Należy mieć zaliczone co najmniej 50% sumy wszystkich punktów z kartkówek (również tych w formie e-learningowej) oraz każde z kolokwiów osobno musi być zaliczone na co najmniej 50% pkt.

3)wykonanie pisemnej pracy domowej ( w formie sprawozdania), polegającej na samodzielnym opracowaniu problemu analizy danych pomiarowych; poprawne rozwiązanie problemu i oddanie pracy w terminie przed rozpoczeciem sesji letniej jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia

4) ocena końcowa na zaliczenie wynika z ocen pracy pisemnej, kolokwiów oraz oceny aktywności i przygotowania na ćwiczeniach.

5)W przypadku niespełnienia kryterium nr 2:

student może przystąpić do kolokwium zaliczeniowego z materiału całego kursu w sesji letniej, oraz przysługuje mu drugie podejście w sesji poprawkowej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

 Ocena przygotowania do zajęć w formie pisemnej- kartkówki na zajęciach (również prowadzone na platformie e-learningowej). Suma uzyskanych punktów z wszystkich kartkówek musi być większa od 50%

 Zaliczenie zaleconych zadań na platformie PEGAZ

 Ocena kolokwiów pisemnych - suma uzyskanych punktów z każdego kolokwium osobno musi być większa od 50%


 Ocena przygotowanego końcowego raportu - student zobowiązany jest do przygotowania pisemnych raportów z zadania problemowego przydzielonego indywidualnie. Suma punktów uzyskanych za raport zależy od poprawności rozwiązania problem oraz spełnienia wymagań co do formy oraz terminu złożenia pracy.


Terminy egzaminów i zaliczeń:

kolowkium zaliczeniowe na początku czerwca 2021

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

w sem. letnim 202/21 Ćwiczenia prowadzone są w trybie zdalnym na MS Teams.

Studenci rozwiązują zadania przy pomocy arkusza obliczeniowego i innych narzędzi oraz zapoznają się z wybranym pakietem do obliczeń statystycznych.

W trakcie trwania zajęć odbywa się dyskusja dotycząca możliwych rozwiązań zadanych wcześniej problemów.

Wykorzystywane są narzędzia platformy e-learningowej np. quizy, forum itp.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Wykład – 15 h

Ćwiczenia – 30 h

Praca własna studenta:

Rozwiązywanie zadań domowych i przygotowanie do sprawdzianów pisemnych: 50 h

Przygotowanie raportu końcowego 15 h


w sumie:110 h = 4 pkt ECTS


Skrócony opis:

Kurs obejmuje wykład dotyczący podstawowych pojęć analizy statystycznej i jest ukierunkowany na praktyczne zastosowania teorii do przeprowadzenia analizy niepewności pomiarowych a także wnioskowania -przeprowadzenie testów statystycznych. Celem ćwiczen jest również wyrobienie umiejętności

posługiwania się się narzędziami obliczeniowymi (EXCEL, Statistica i inne) do rozwiązywania zadań związanych z analizą danych

Pełny opis:

Wykład:

1)Pojęcie jednowymiarowej zmiennej losowej, rozkłady prawdopodobieństwa ciągłe i dyskretne; dystrybuanta zmiennej losowej; wartość oczekiwana; wariancja.

2)Najważniejsze modele teoretyczne rozkładów prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej I ciągłej

3)Podstawowe pojęcia z zakresu estymacji parametrów na podstawie próby, estymacja punktowa i przedziałowa.

4) Podstawy wnioskowania statystycznego- przedziały ufności; testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne

5)Klasyfikacja typów niepewności pomiarowych i metod ich szacowania

6)Zastosowanie regresji liniowej w opracowaniu danych doświadczalnych

Ćwiczenia rachunkowe (z wykorzystaniem komputerowych programów):

1)Obliczanie parametrów statystyki opisowej oraz ich interpretacja- na przykładzie zbiorów danych doświadczalnych. Graficzna prezentacja zbioru danych

2)Obliczanie prawdopodobieństwa dla wybranych modeli teoretycznych rozkładów zmiennej losowej (jednostajny, dwumianowy, Poissona, normalny)

3) Badanie rozkładu danych pomiarowych, dobór odpowiednich metod wnioskowania.

4)Przeprowadzenie testów statystycznych- interpretacja wyników, ocena błędów wnioskowania

5) Obliczenia regresji liniowej i nieliniowej; zastosowania tej metody jako „funkcji kalibracji”, ocena jakości dopasowania funkcji do danych.

6) Prawo propagacji błędów pomiarowych: wyprowadzanie wzorów dla niepewności złożonych. Przeprowadzanie obliczeń numerycznych i sporządzanie bilansu niepewności dal danych pomiarowych

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

John R. Taylor "Wstęp do analizy błędu pomiarowego";

W.Hyk Z.Stojek "Analiza statystyczna w laboratorium"

Lit. dodatkowa:

Siegmund Brandt "Analiza danych" ;

W.Klonecki "Statystyka dla inzynierów";

M. Gonet Excel w obliczeniach naukowych i technicznych

K. Kukuła Elementy statystyki w zadaniach PWN wyd.2

Uwagi:

wykład realizowany w formie 12 zajęć po max 60min;

ćwiczenia: 12 zajęć po 105 plus 90 min kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dutka
Prowadzący grup: Małgorzata Dutka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.