Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie – Biologia Komórki – BTM SUM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-007L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie – Biologia Komórki – BTM SUM
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czyż
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Zbigniew Madeja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

• Stymulowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii i biologii komórki w oparciu o ambitną, anglojęzyczną literaturę naukową.

• Doskonalenie umiejętności przedstawiania wyników własnej pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

• Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną i własne wyniki.

• Utrwalenie zasad korzystania z zasobów wiedzy bez naruszania prawa własności intelektualnej.

• Przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej.


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób kluczowe zagadnienia z zakresu biochemii, biologii molekularnej i bioinformatyki oraz najnowsze osiągnięcia tych nauk i ich znaczenie w biotechnologii BMO_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotne zagadnienia z zakresu niektórych działów biotechnologii (np. biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów, inżynieria genetyczna) wybranych w zgodzie z tematyką projektu badawczego, realizowanego w ramach pracy magisterskiej BMO_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób metodologię pracy doświadczalnej a także konkretne metody i techniki badawcze, istotne dla realizacji biotechnologicznego projektu badawczego, w tym prowadzonego w ramach pracy magisterskiej. BMO_K2_W03

Absolwent zna i rozumie dogłębnie i szczegółowo zagadnienia naukowe związane bezpośrednio z biotechnologicznym projektem realizowanym w ramach pracy magisterskiej BMO_K2_W04

Absolwent zna i rozumie najważniejsze aktualne problemy i istotę najnowszych odkryć w biotechnologii i w naukach pokrewnych BMO_K2_W05

Absolwent zna i rozumie kluczowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego BMO_K2_W07


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

Absolwent potrafi biegle wykorzystywać literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biochemii, biomedycyny i różnych działów biotechnologii BMO_K2_U02

Absolwent potrafi wyszukiwać (także w źródłach internetowych) informacje dotyczące zagadnień, teoretycznych i praktycznych, związanych z przedmiotem własnej pracy badawczej oraz potrafi je krytycznie analizować BMO_K2_U03

Absolwent potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą współczesnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych, w tym prezentację dotyczącą wyników własnych badań naukowych BMO_K2_U10

Absolwent potrafi uczestniczyć w dyskusji naukowej dotyczącej zagadnień współczesnej biologii i biotechnologii wykazując krytycyzm i umiejętność bronienia swojego stanowiska i posługując się fachową terminologią stosowaną w biotechnologii i naukach pokrewnych BMO_K2_U11

Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a więc w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej i prowadzenia swobodnej rozmowy m.in. na tematy specjalistyczne z zakresu szeroko rozumianej biotechnologii BMO_K2_U12


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

Absolwent jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych i systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych BMO_K2_K01

Absolwent jest gotów do przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji dotyczących osiągnięć współczesnej biologii i biotechnologii oraz do podejmowania dyskusji, gdy spotka się z szerzeniem nierzetelnych opinii BMO_K2_K02

Absolwent jest gotów do pracy indywidualnej i zespołowej ze świadomością konieczności systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter BMO_K2_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego rozstrzygania dylematów bioetycznych, z jakimi może spotkać się jako biotechnolog BMO_K2_K04

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etosu zawodowego ze świadomością znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób BMO_K2_K05


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy:

- opuścili nie więcej niż dwa zajęcia w tym jedna nieobecność musi być usprawiedliwiona

- przygotowali dwie prezentacje, pozytywnie ocenione przez prowadzącego

- uczestniczyli w dyskusjach naukowych w sposób świadczący o ich dobrym przygotowaniu merytorycznym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny. Praca studenta jest oceniona przez prowadzącego zajęcia w formie informacji ustnej. Ocenie podlega:

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (wiedza studenta na wybrany temat, dobór prezentowanych informacji, sposób przekazywania informacji (umiejętność tłumaczenia i zwracania uwagi na istotne treści, dykcja, techniczna strona prezentacji, przestrzeganie prawa autorskiego);

- umiejętność bronienia tez swojej pracy w dyskusji z pozostałymi uczestnikami kursu;

- udział w dyskusji naukowej na tematy prezentowane przez innych uczestników kursu (wiedza, umiejętność krytycznego spojrzenia na stawiane hipotezy naukowe, umiejętność argumentowania w oparciu o rzetelną wiedzę).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

• metody podające – prezentacja multimedialna

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium – 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie dwóch prezentacji multimedialnych – 40 h

• czytanie literatury i przygotowanie się z tematyki prezentacji przedstawianych przez innych studentów 20 h

w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Pierwsze zajęcia poświęcone są wymogom dotyczącym pracy magisterskiej i kryteriom jej oceny. Wszystkie kolejne zajęcia to seminaria, na których studenci prezentują postępy w realizacji swojego projektu magisterskiego. Pozostali uczestnicy zajęć podejmują dyskusję naukową z osobą prezentującą. Prowadzący zajęcia moderuje dyskusję oraz podsumowuje zarówno prezentację, podkreślając jej mocne i słabe strony jak i dyskusję.

Literatura:

Zajęcia oparte na artykułach naukowych poświęconych omawianej tematyce opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.