Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z biologii komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-106 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Praktikum z biologii komórki
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piwowarczyk
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Justyna Drukała, Sławomir Lasota, Milena Paw, Katarzyna Piwowarczyk, Monika Rak, Joanna Stalińska
Strona przedmiotu: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy/praktikum-z-biologii-komorki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy specjalistycznej w zakresie biologii komórki oraz zapoznanie z szeregiem metod wykorzystywanych do badań struktury i funkcji komórek zwierzęcych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów i funkcjonowania komórek eukariotycznych oraz budowy i funkcjonowania struktur wewnątrzkomórkowych [BT1K_W08, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05];

• zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w różnych subdyscyplinach biotechnologii [BT1K_W21, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W08], gdyż zna podstawowe osiągnięcia dotyczące możliwości zastosowania hodowli komórkowych w badaniach naukowych i biotechnologii;

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu cytobiochemii umożliwiającą dostrzeganie związku pomiędzy teorią a praktyką [Bch2K_W02, P2A_W05]

• zna nowoczesne narzędzia badawcze i analityczne, umożliwiające badanie struktur biologicznych i procesów biochemicznych [Bch2_ K_W05, P2A_W06]

• posiada podstawową wiedzę w zakresie biochemii a szczególnie sygnalizacji między- i wewnątrzkomórkowej [BT1K_W06, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05]

• posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach chemicznych, biochemicznych i pokrewnych [BT1W23, Bch2 K_W07, P2A_W09]

• ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie niektórych działów biotechnologii a w szczególności biotechnologii komórki [BT2K_W01, P2A_W01, P2A_W03, P2A_W04]

• ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod i technik badawczych istotnych w badaniach biologii komórki oraz wykorzystania komórek w biotechnologii [BT2K_W02, P2A_W07]

• zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach biologicznych [BT2K_W12, P2A_W09]

UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie biologii komórki [BT1K_U01, P1A_U01] oraz cytobiochemii [Bch2 K_U01, P2A_U01]

• potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach [BT1K_U03, P1A_U01][Bch2K_U06, P2A_U01]

• rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biotechnologii oraz cytochemii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim [BT1K_U05, P1A_U02][Bch2 K_U02, P2A_U02]

• korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii [BT1K_U06, P1A_U03]

• wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy do przygotowania prezentacji multimedialnych [BT1K_U07, P1A_U05]

• potrafi przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu biotechnologii i dyscyplin pokrewnych [BT1K_U13, P1A_U09, P1A_U10][Bch2 K_U11, P2A_U10, P2A_U08]

• stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie metod izolacji i hodowli komórek zwierzęcych in vitro, umie w praktyce posługiwać się wybranymi technikami mikroskopowymi, oraz innymi narzędziami badawczymi w zakresie szeroko pojętej biologii komórki [BT2K_U01, P2A_U01]

• wykorzystuje literaturę naukową w języku angielskim z zakresu biologii komórki, biomedycyny i biotechnologii [BT2K_U02, P2A_U02]

• potrafi dokonać krytycznej analizy wyników przeprowadzonych przez siebie doświadczeń w oparciu o literaturę przedmiotu [BT2K_U08, P2A_U02, P2A_U03, P2A_U06]

• posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła internetowe) informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z tematem zajęć [BT2K_U03, P2A_U03]

• potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą współczesnych badań naukowych z zakresu biologii komórki, biotechnologii lub biomedycyny [BT2K_U10, P2A_U03, P2A_U07, P2A_U08, P2A_U10]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• potrafi pracować indywidualnie i zespołowo [BT1K_K02, P1A_K02, P1A_K03][BT2K_K03, P2A_K02, P2A_K03][Bch2K_K03, P2A_K02]

• jest świadomy, że biotechnologia może nieść za sobą dylematy bioetyczne i umie je rozstrzygać [BT1K_K03, P1A_K04] [BT2K_K04, P2A_K04]

• wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych [BT1K_K05] [BT2K_K06]

• jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych [BT1K_K07, P1A_K06] [BT2K_K07, P2A_K06][Bch2K_K05, P2A_K06]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie dowolnego kursu Biologia komórki (wykłady + ćwiczenia) w wymiarze minimum 60 godzin.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) – obejmuje zakres materiału przekazany przez prowadzących oraz pogłębiony przez studentów w ramach ćwiczeń kursowych. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich zajęć laboratoryjnych (średnia ocen z poszczególnych ćwiczeń oraz wygłoszonego referatu).


Ocena z kursu jest wypadkową ocen z zaliczenia końcowego (50%) i zaliczenia z ćwiczeń (50%).


Szczegółowe kryteria zaliczenia kursu podawane są na pierwszych zajęciach.


Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ


Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

1. W trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną.

2. Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest wykonanie ćwiczenia i ewentualne oddanie sprawozdania (po ćwiczeniach, na których wykonywano pomiary).

3. Studenci maja obowiązek przygotowywania się na zajęcia; wiadomości studentów będą sprawdzane i oceniane (odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw. cząstkowe).

4. W trakcie trwania kursu student przygotowuje i wygłasza referat na jeden z podanych tematów (referat będzie oceniany).

5. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana ilość obecności oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń będącej średnią ocen cząstkowych oraz oceny z referatu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia laboratoryjne:

• Sprawdziany pisemne sprawdzające stopień opanowania materiału teoretycznego poruszanego na poszczególnych zajęciach,

• Konwersacje na temat wykonywanych doświadczeń,

• Sprawozdania pisemne i ustne z wykonanych doświadczeń

• Ocena wygłoszonego referatu poruszającego temat poszczególnych zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja z prezentacją multimedialną

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z analizą wyników

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS


Udział w zajęciach:

• Ćwiczenia laboratoryjne - 60 h


Praca własna studenta:

• Przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów - 30 godzin

• Przygotowanie się do dyskusji i czytanie literatury anglojęzycznej – 20 h

• Przygotowanie referatu – 15 h

• Opracowanie wyników – 5 h

• Przygotowanie się do zaliczenia kursu - 20 h


Łączny nakład pracy studenta: 150 h = 5 ECTS


4 ECTS


Udział w zajęciach:

• Ćwiczenia laboratoryjne - 60 h


Praca własna studenta:

• Przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów - 20 h

• Przygotowanie się do dyskusji i czytanie literatury anglojęzycznej – 10 h

• Przygotowanie referatu – 10 h

• Opracowanie wyników – 5 h

• Przygotowanie się do zaliczenia kursu - 15 h


Łączny nakład pracy studenta: 120 h = 4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi nowoczesnymi metodami biologii komórki, które są stosowane w badaniach podstawowych, diagnostyce klinicznej oraz biotechnologii medycznej.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się w praktyce z:

- metodami hodowli komórek in vitro:

zakładaniem hodowli pierwotnych komórek prawidłowych (fibroblastów, mioblastów, neuronów);

- hodowlą komórek nabłonkowych i możliwością ich wykorzystania do gojenia ran;

- badaniem aktywności skurczowej kardiomiocytów;

- metodami immunocytochemicznymi i wykorzystaniem ich w badaniach biologii komórki i diagnostyce klinicznej;

- zastosowaniem automatycznego mikroskopu fluorescencyjnego i cyfrowych kamer CCD w biologii komórki (kolokalizacja sygnałów fluorescencyjnych)

- zastosowaniem zautomatyzowanych systemów mikroskopowych do poklatkowej rejestracji procesów biologicznych;

-metodami badania aktywności ruchowej komórek zwierzęcych (rejestracja i analiza migracji komórek);

-zastosowaniem systemu mikroskopii TIRF w badaniach organizacji cytoszkieletu w komórkach zwierzęcych

- ilościową techniką wizualizacji komunikacji międzykomórkowej za pośrednictwem złącz szczelinowych

Literatura:

Literatura podana jest w instrukcjach do poszczególnych ćwiczeń, które zamieszczone są na stronie: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy/praktikum-z-biologii-komorki

Uwagi:

Kurs do wyboru dla zainteresowanych studentów kierunków: biotechnologia, biotechnologia molekularna, biochemia i biofizyka.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów studiów 2 stopnia kierunków biotechnologia molekularna oraz biochemia, którzy przygotowują prace magisterskie pod opieką naukową nauczycieli akademickich Zakładu Biologii Komórki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.