Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Białka fuzyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-201 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Białka fuzyjne
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Polit
Prowadzący grup: Sylwia Łukasiewicz, Paweł Mystek, Agnieszka Polit, Beata Rysiewicz
Strona przedmiotu: http://www.zbf.wbbib.uj.edu.pl/dydaktyka/bialka-fuzyjne
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student:

• ma ogólną wiedzę na temat aktualnych sposobów wykorzystania białek fuzyjnych w biologii, biotechnologii oraz medycynie [Bch2_K_W02],

• zna metody inżynierii genetycznej służące tworzeniu białek fuzyjnych [Bch2_K_W05],

• zna nowoczesne metody wykorzystywane w obrazowaniu oraz badaniach oddziaływań białko-białko działające w oparciu o fluorescencyjne białka fuzyjne [BT2_K_W01], [BT2_K_W04], [ Bch2_K_W01].


UMIEJĘTNOŚCI

Student:

• umie skonstruować geny fuzyjne posługując się techniką PCR,

• korzystając z narzędzi bioinformatycznych potrafi przeanalizować sekwencję aminokwasową pod kątem możliwości skonstruowania aktywnego białka fuzyjnego [BT2_K_U01], [Bch2_K_U04],

• umie pozyskiwać informacje z literatury naukowej oraz źródeł internetowych [BT2_K_U02], [Bch2_K_U02],

• potrafi zaplanować doświadczenie i dobrać metody pomiarowe właściwe dla rozwiązania danego problemu badawczego [BT2_K_U04], [Bch2_K_U01].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• jest świadomy konieczności ciągłego aktualizowania wiedzy [BT2_K_K01], [Bch2_K_K01],

• potrafi pracować indywidualnie i zespołowo [BT2_K_K03], [Bch2_K_K03].

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursów: Biochemia oraz Inżynieria białek lub Inżynieria genetyczna/Genetyka molekularna


Znajomość:

• podstawowych technik biologii molekularnej

• wykorzystania PCR w mutagenezie ukierunkowanej

• produkcji białek rekombinowanych

Forma i warunki zaliczenia:

ZALICZENIA Z OCENĄ


Warunkiem uzyskania zaliczenia z kursu jest obecność na wymaganej liczbie zajęć (minimum 3 ćwiczenia) oraz oddanie sprawozdań z ćwiczeń. Ocena końcowa z kursu jest średnią ważoną z ocen uzyskanych na kartkówkach (waga 30%) oraz z ocen za sprawozdania (70%).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci piszą indywidualnie sprawozdania, w których zawierają plan eksperymentu, objaśnienia/komentarze dotyczące wybranych metod pomiarowych oraz rozwiązanie dla wskazanego problemu lub zadania.


Przygotowanie do zajęć, umiejętność samodzielnego myślenia oraz wiedza zdobyta na kursie są również oceniane na bieżąco podczas ćwiczeń. Za tego rodzaju aktywność student może uzyskać dodatkowe punkty, które są następnie uwzględniane przy wystawianiu oceny za sprawozdanie z danych ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

• metody podające: prezentacja multimedialna, objaśnienie lub wyjaśnienie

• metody praktyczne: metoda projektów

• metody problemowe – metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna

• metody problemowe: wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach: 20 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń: 10 godzin

przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 20 godzin

ŁĄCZNY NAKŁAD PRACY STUDENTA: 50 godzin


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biotechnologia molekularna

Pełny opis:

Kurs składa się tematycznie z dwóch części – w pierwszej studenci poznają ogólne zasady tworzenia białek fuzyjnych (zwanych też chimerycznymi), w drugiej mają możliwość zapoznania się z jednym z przykładowych sposobów wykorzystania białek fuzyjnych w praktyce, to jest z metodami, w których wykorzystuje się fluorescencyjne białka fuzyjne w obrazowaniu oraz do badania oddziaływań białko-białko.

Każdemu z ćwiczeń towarzyszy wprowadzenie teoretyczne (prezentacja multimedialna przygotowana przez prowadzącego) oraz dyskusja, po której studenci dostają do rozwiązania konkretny problem. Zajęcia prowadzone są przy użyciu komputerów.

Tematyka ćwiczeń:

1. Przykłady wykorzystania białek fuzyjnych w biotechnologii i medycynie. Metody inżynierii genetycznej stosowane przy tworzeniu białek fuzyjnych (PCR, klonowanie, wektory).

2. Elementy, na które należy zwrócić uwagę przy projektowanie białek fuzyjnych (łączniki, analiza sekwencji aminokwasowej oraz struktury przestrzennej partnerów fuzyjnych, zaburzenia funkcji).

3. Właściwości białek fluorescencyjnych.

4. Nowoczesne metody wykorzystujące fluorescencyjne białka fuzyjne (takie ja: FRET-FLIM, BiFC, BRET, FRAP, FCS).

Literatura:

Publikacje dostarczone przez prowadzących w trakcie zajęć

Uwagi:

UWAGA! Kurs składa się z czterech ćwiczeń i rozpoczyna się w drugiej połowie października.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.