Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intellectual Property and ethics in Biosciences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT389E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Intellectual Property and ethics in Biosciences
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gregor Becker
Prowadzący grup: Gregor Becker, Beata Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych pojęć, zasad i narzędzi związanych z ochroną własności intelektualnej, w szczególności wynalazków w dziedzinie biotechnologii. Kurs porusza również zagadnienia dotyczące etycznych i filozoficznych podstaw własności intelektualnej, a także znaczenia aspektów etycznych w procesie ochrony własności intelektualnej.


Efekty kształcenia:

[ BCH1K_W17, P1A_W10, P1A_W11 ] - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

[ BCH2K_W13, P2A_W10 ] - posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach związanych z biochemią

[ BT2K_W09, P2A_W10 ] - zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

[ BT2K_W11, P2A_W11 ] - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych

[ BFK_W21, P2A_W01, X2A_W01, P2A_W02 ] - posiada świadomość jedności nauki

[ BCH1K_U18, P1A_U11 ] - uczy się samodzielnie, w sposób ukierunkowany

[ BCH2K_U11, P2A_U10, P2A_U08 ] - posiada umiejętność przygotowywania oraz publicznego wygłaszania referatów w języku polskim i angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych

[ BCH2K_U13, P2A_U12 ] - posługuje się językiem angielskim na poziomie, wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych

[ BT2K_U03, P2A_U03 ] - posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła internetowe) informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z przedmiotem własnej pracy badawczej oraz ma umiejętność ich krytycznej analizy

[ BT2K_U11, P2A_U12 ] - posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych oraz wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej

[ BFK_U09, H2A_U01 ] - potrafi sformułować konkretny problem bioetyczny lub etyczny w zakresie biofizyki

[ BFK_U16, P2A_U03 ] - ma refleksyjny stosunek do praw i zjawisk przyrodniczych oraz zachowania świata ożywionego

[ BCH1K_K05, P1A_K04 ] - rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych

[ BCH1K_K07, P1A_K01, P1A_K05 ] - rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy ogólnej wykraczającej poza ramy wiedzy fachowej (m.in. z zakresu filozofii, innych nauk humanistycznych oraz nauk społecznych)

[ BCH2K_K03, P2A_K02 ] - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

[ BT1K_K03, P1A_K04 ] - jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich rozstrzygania

[ BT2K_K08, P2A_K08 ] - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena prezentacji, zadania domowego i udziału w dyskusjach na poszczególnych seminariach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja w trakcie trwania seminarium, zadanie domowe, jedna prezentacja.

Kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wykład, film, dyskusja, gry dydaktyczne


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 35

1. Udział w zajęciach 30 godz.

2. Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 godz.

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 20

1. Przygotowanie do seminariów: 15 godz.

2. Przygotowanie prezentacji: 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta 55 godz.


Skrócony opis:

1) Wprowadzenie do własności intelektualnej

- Historia i podstawowe pojęcia własności intelektualnej

- Koncepcje własności intelektualnej

- Etyczne i filozoficzne podstawy własności intelektualnej

- Ważne przypadki patentów (np. "pig-patent case")

2) Dziedziny własności intelektualnej

- Prawa autorskie

- Patenty

- Znaki towarowe

3) Przypadki własności intelektualnej

- np. Diamond vs. Chakrabarty

4) Wprowadzenie do zarządzania własnością intelektualną

- Ekonomiczna wycena własności intelektualnej w naukach biologicznych

- Strategie własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy

- Własność intelektualna w metodach biznesowych ("Bilski case")

- Własność intelektualna w biotechnologii, przemyśle farmaceutycznym i chemicznym

5) Praktyka, przykłady i inne

- Własność intelektualna w uniwersytecie vs. Własność intelektualna w biznesie

- "Open source" i "open access"

- Metody poszukiwania istniejących znaków towarowych i patentów

- Ochrona własności intelektualnej

- Patentowanie a badania naukowe w dziedzinie biotechnologii

- Włączenie aspektów etycznych w proces ochrony własności intelektualnej

Literatura:

1. Du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008

2. Sieniow T., Włodarczyk W., Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2009

3. Adamczak A., Gędłek M., Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2009

4. Adamczak A., Dobosz E., Gędłek M., Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2009

5. Skubisz R., Znaki towarowe ewolucja przedmiotu ochrony patentowej, Warszawa 2007

6. Jolly A., Phiplott J., The Handbook of European Intellectual Property Management, London and Philadelphia, 2007

7. www.wipo.org

8. www.epo.org

9. http://ipkitten.blogspot.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.