Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizjologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT611 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizjologii człowieka
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla II roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kwitniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Bzowska, Krzysztof Guzik, Mateusz Kwitniewski, Angelika Mazur, Joanna Skrzeczyńska-Moncznik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zdrowego organizmu oraz zabezpieczających organizm przed zmianami środowiska zewnętrznego.

Zrozumienie podstawowych mechanizmów fizjologicznych związanych ze zjawiskami patofizjologicznymi u człowieka.


Efekty kształcenia:

¬WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

- ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii człowieka, zna funkcjonowanie i czynności poszczególnych tkanek, narządów, układów oraz zakres interakcji czynnościowych między nimi [BT1K_W16],

- rozpoznaje fizjologię jako samodzielną dyscyplinę w dziedzinie nauk biologicznych, potrafi określić jej przedmiot, zakres i metodologię [BCh1K_W01].


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

- posiada umiejętność interpretacji danych liczbowych dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych [BT1K_U04],

- potrafi wskazać typowe metody i techniki służące do pomiaru podstawowych parametrów fizjologicznych [BT1K_U02],

- rozumie literaturę naukową z zakresu fizjologii [BT1K_U05],

- potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych parametrów fizjologicznych [BCh1K_U06],

- posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji dotyczących fizjologii, w tym źródeł elektronicznych [BCh1K_U03],

- posługuje się prawidłową terminologią z zakresu fizjologii oraz podejmuje dyskusje na tematy fizjologiczne ze specjalistami w tej dyscyplinie[BCh1K_U15].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zaliczeniu kursu:

- zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania i doskonalenia w zakresie fizjologii [BT1K_K01],[BCh1K_K01]

- wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych [BT1K_K05],

- rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec informacji dostępnej w środkach masowego przekazu, mających odniesienie do nauk biochemicznych oraz akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej wiedzy [BCh1K_K06].Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w trakcie trwania całego kursu wynosi 100.


Na początku każdych ćwiczeń przeprowadzany jest krótki sprawdzian z tematu, który omawiany był na poprzednich zajęciach. Za wszystkie sprawdziany można uzyskać maksymalnie 50 punktów.


Pod koniec semestru zostanie przeprowadzony kolokwium końcowe zawierające pytania testowe oraz otwarte, za które można uzyskać kolejne 50 punktów.


Minimum niezbędne do zaliczenia przedmiotu to 50 punktów, przy czym minimalne liczby punktów potrzebne do zaliczenia ćwiczeń oraz kolokwium końcowego to 25.


Studenci mają obowiązek być przygotowani merytorycznie do zajęć. W tym celu, przed rozpoczęciem każdego bloku tematycznego, prowadzący udostępni listę zagadnień do przygotowania. Prowadzący może sprawdzić przygotowanie studentów do zajęć (sprawdzian wejściowy, odpytywanie). Jeśli student będzie nieprzygotowany do zajęć więcej niż 2 razy to od sumarycznej liczy punktów, uzyskanych przez studenta w trakcie trwania kursu, zostanie odjętych 5 punktów za każde 2 nieprzygotowania.


W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do ich odrobienia w innym terminie po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konwersatoria:

Pisemny sprawdzian wiadomości obejmujący krótkie pytania otwarte i pytania testowe.


Ćwiczenia laboratoryjne:

- sprawdziany pisemne sprawdzające stopień opanowania materiału teoretycznego poruszanego na poszczególnych zajęciach,

- konwersacje na temat wykonywanych doświadczeń,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej,

- sprawozdania pisemne i ustne z wykonanych doświadczeń.


Kryteria:

- stopień opanowania poruszanych zagadnień.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną,

• metody problemowe – wykład konwersatoryjny,

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna,

• metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne,

• metody praktyczne – analiza i opracowanie wyników ćwiczeń.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład konwersatoryjny – 30 h

• ćwiczenia laboratoryjne – 30 h

Praca własna studenta:

• samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na wykładach – 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń lab. – 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 15 h

w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zdrowego organizmu oraz zabezpieczających organizm przed zmianami środowiska zewnętrznego, jak również zrozumienie podłoża patofizjologicznego chorób człowieka.

Pełny opis:

Wykłady konserwatoryjne:

1. Historia fizjologii + cytofizjologia. Homeostaza Równowaga kwasowo-zasadowa.

2. Erytocyty i parametry czerwonokrwinkowe, immunohematologia.

3. Leukocyty i układ krzepnięcia.

4. Fizjologia tkanki łącznej i termoregulaja.

5. Fizjologia mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich, fizjologia skurczu.

6. Fizjologia układu krążenia.

7. Układ nerwowy i odruchy.

8. Fizjologia zmysłów.

9. Układ dokrewny.

10. Fizjologia układu trawiennego.

11. Fizjologia układu oddechowego.

12. Fizjologia układu moczowego.

13. Fizjologia rozmnażania.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Podczas ćwiczeń studenci badają podstawowe procesy fizjologiczne człowieka przy pomocy symulacji komputerowych w programie PhysioEx. Wykonują również proste analizy laboratoryjne takie jak: wpływ stężenia jonów na komórkę, wykonują i analizują rozmazy krwi, interpretują wyniki badań laboratoryjnych, oznaczają grupy krwi, dokonują pomiarów zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, oglądają preparaty mikroskopowe omawianych podczas wykładów narządów, wykonują proste pomiary spirometryczne i neurologiczne, badają złudzenia optyczne, wykonują pomiary ciśnienia tętniczego różnymi metodami, badają poziom glukozy we krwi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Stanisław J. Konturek (red.): Fizjologia człowieka . Elsevier, Urban&Partner, Wrocław 2014

W. Traczyk Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Jan Górski (red.): Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.